logo-dohoalaptrinh

Trung tâm đào tạo đồ họa designtech

Chuyên lĩnh vực : đồ họa quảng cáo in ấn, thiết kế nội thất ngoại thất, phối cảnh, xây dựng, cơ khí

Trang chủ » series php hướng dẫn làm web bán hàng

Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a-z-phần 15

Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a-z-phần 15 40. include_file(” cumchucnang/ quanly_dulieu/ bienluan_quanly_dulieu.php”); [sourcecode language=”plain”]<?php chongphahoai(); ?> <a href="?thamso=dieu_khien_quan_ly_san_pham" class="lienket_phanthan">Sản phẩm</a> <a href="?thamso=quanly_tintuc" class="lienket_phanthan">Tin tức</a> <a href="?thamso=quanly_dulieu_menu_ngang" class="lienket_phanthan">Bài viết</a> <!– <a href="?thamso=quan_ly_menu_help" class="lienket_phanthan">Bài viết menu help</a>–> [/sourcecode] 41. include_file(” cumchucnang/ quanly_dulieu/ quanly_dulieu_left_menu.php”); [sourcecode language=”plain”]<?php chongphahoai(); //duoi day la 3 duong dan dc […]

Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a-z-phần 14

Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a-z-phần 14 29. include_file(” cumchucnang/ quanly_menu_doc/ them_menu.php”); [sourcecode language=”plain”]<a href="?thamso=them_leftmenu" class="lienket_phanthan">Menu dọc</a><br /> <a href="?thamso=them_menu_ngang" class="lienket_phanthan">Menu ngang</a><br /> <!–<a href="?thamso=them_menu_help" class="lienket_phanthan">Menu help</a><br />–></pre> <pre>[/sourcecode] 30. include_file(” cumchucnang/ quanly_menu_doc/ them_leftmenu.php”); [sourcecode language=”plain”]<?php chong_pha_hoai(); //echo "vao day <hr>"; ?> <?php function dequy_option__mnn($id,$nhandang) { $nhandang="&nbsp;&nbsp;&nbsp;".$nhandang; $a=mysql_query("select * from menu […]

Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a-z-phần 13

Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a-z-phần 13 ( tiếp theo phần 12 ) 19. include_file(” cumchucnang/ doi_giao_dien/ chi_tiet/ hop_html.php”); [sourcecode language=”plain”] <?php chong_pha_hoai(); ?> <?php if(isset($_POST[‘form_55’])) { $gt_c=""; for($i=0;$i<=30;$i++) { $gt_c=$gt_c.$_POST[‘gt_’.$i]."[–]"; } up_giao_dien("9",$gt_c); trangtruoc(); exit(); } ?> <?php $m=giao_dien(9); if($m[2]=="hinh_nen"){$b_1=" selected=’selected’ ";}else{$b_2=" selected=’selected’ ";} //if($m[2]=="hinh_nen"){$c_1=" selected=’selected’ ";}else{$c_2=" selected=’selected’ ";} if($m[25]=="hinh_nen"){$e_1=" selected=’selected’ ";}else{$e_2=" […]

Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a-z-phần 12

Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a-z-phần 12 ( tiếp theo phần 11 ) 10. include_file (“cumchucnang/ doi_giao_dien/ chi_tiet/ menu_ngang.php”); [sourcecode language=”plain”]<?php chong_pha_hoai(); ?> <?php if(isset($_POST[‘form_55’])) { $gt_c=""; for($i=0;$i<=8;$i++) { $gt_c=$gt_c.$_POST[‘gt_’.$i]."[–]"; } up_giao_dien("1",$gt_c); trangtruoc(); exit(); } ?> <?php $m=giao_dien(1); if($m[0]=="hinh_nen"){$b_1=" selected=’selected’ ";}else{$b_2=" selected=’selected’ ";} if($m[2]=="hinh_nen"){$c_1=" selected=’selected’ ";}else{$c_2=" selected=’selected’ ";} ?> <form action="" method="post" […]

Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a-z-phần 11

Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a-z-phần 11 include_file(“cumchucnang/quantri/quantri.php”); Tiếp theo chúng ta đi từng phần trong file này 1. include_file (” cumchucnang / dong_gop_tinh_nguyen / dong_gop_tinh_nguyen.php”); [sourcecode language=”plain”]<?php chong_pha_hoai(); //echo "vao day <hr>"; ?> <?php include("../quang_cao_dong_gop.php"); ?> <?php if($quang_cao_dong_gop=="co") { ?> <table id="er" width="970px" style="margin:6px 0px"><tr><td>Đóng góp tình nguyện</td></tr><tr><td> <form action="" method="post"> […]

Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a-z-phần 10

Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a-z-phần 10 Chi tiết include_file(“cumchucnang/xuly_bien_get/xuly_bien_get.php”); 1.include_file (” cumchucnang / quanly_menu_doc / thuchien_xoa_left_menu.php”); [sourcecode language=”plain”]&lt;?php chong_pha_hoai(); ?&gt; &lt;?php $sql = "select count(*) from dulieu where thuoc_menu = ‘$_GET[id_menu]’"; $query = mysql_query($sql); $rows = mysql_fetch_row($query); if($rows[0] == 0) { $suc="select count(*) from menu where thuoc_menu=’$_GET[id_menu]’"; $suc_1=mysql_query($suc); $suc_2=mysql_fetch_row($suc_1); if($suc_2[0]==0) { […]

Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a-z-phần 9

Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a-z-phần 9 14.include_file(“cumchucnang/thanhvien/thuc_hien_sua.php”); [sourcecode language=”plain”]</pre> &lt;?php chong_pha_hoai(); if($_POST[‘ky_danh’]!="" and $_POST[‘mat_khau’]!="") { $dia_chi=nl2br($_POST[‘dia_chi’]); $chuoi="UPDATE `thanh_vien` SET `ky_danh` = ‘$_POST[ky_danh]’, `mat_khau` = ‘$_POST[mat_khau]’, `email` = ‘$_POST[email]’, `dien_thoai` = ‘$_POST[dien_thoai]’, `dia_chi` = ‘$dia_chi’ WHERE `thanh_vien`.`id` =’$_GET[id]’ LIMIT 1 ;"; mysql_query($chuoi); } else { thongbao("Không được bỏ trống ký danh […]

Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a-z-phần 8

Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a-z-phần 8 ( phần này mình sẽ làm tiếp phần 7 nhé ) 6.include_file(“cumchucnang/quanly_menu_ngang/thuchien_sua_menu_ngang.php”); [sourcecode language=”plain”]</pre> <?php chong_pha_hoai(); ?> <?php if(trim($_POST[‘link’])=="no_link") { $dang="no_link"; } //die($dang); if($_POST[‘tenmenu’] != "") { $update = "UPDATE `menu_top` SET `ten` = ‘$_POST[tenmenu]’ ,`link` = ‘$_POST[link]’,`dang`=’$dang’ WHERE `id` =’$_GET[id_menu]’" ; mysql_query($update); } else […]

Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a-z-phần 7

Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a-z-phần 7 Phần này mình đi vào từng mục : include_file(“cumchucnang/xuly_form/xuly_form.php”); 1.include_file(“cumchucnang/quanly_menu_doc/thuchien_them_leftmenu.php”); [sourcecode language=”plain”]&lt;/pre&gt; &lt;?php chong_pha_hoai(); ?&gt; &lt;?php if($_POST[‘chon_menu’]=="") { $tv="select * from thong_so where ma_so=’8’"; $tv_1=mysql_query($tv); $tv_2=mysql_fetch_array($tv_1); $rel="menu-".$tv_2[‘gia_tri’]; $t_1=$tv_2[‘gia_tri’]+1; $up="UPDATE `thong_so` SET `gia_tri` = ‘$t_1’ WHERE `ma_so` = ‘8’"; //die($up); mysql_query($up); } if(trim($_POST[‘url_dep’])!="") { $url_dep=$_POST[‘url_dep’]; } […]

Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a-z-phần 6

Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a- z-phần 6 include(“cumchucnang/xacdinh_dangnhap/xacdinh_dangnhap.php”); Kiểm tra đăng nhập nhé các bác xem có ok hay không Trong forder  cumchucnang  tạo  1 forder xacdinh_dangnhap nhé . Tiếp theo trong xacdinh_dangnhap tạo  1 file php là xacdinh_dangnhap.php Code của em đó đây  [sourcecode language=”plain”]</pre> <?php chong_pha_hoai(); class class__xacdinh_dangnhap { function xacdinh_dangnhap() { […]

order

Nguyễn Thị Thúy số điện thoại: 082.342.xxx
tại c4/42 đường võ văn vân, ấp 3, xã vĩnh lộc b, huyện bình chánh vừa đăng ký tư vấn khóa học 8 phút trước

order

Nguyễn Thị Thúy số điện thoại: 082.342.xxx
tại c4/42 đường võ văn vân, ấp 3, xã vĩnh lộc b, huyện bình chánh vừa đăng ký tư vấn khóa học 8 phút trước