logo-dohoalaptrinh

Trung tâm đào tạo đồ họa designtech

Chuyên lĩnh vực : đồ họa quảng cáo in ấn, thiết kế nội thất ngoại thất, phối cảnh, xây dựng, cơ khí

Trang chủ » series php hướng dẫn làm web bán hàng » Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a-z-phần 9
5/5 - (2 bình chọn)

Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a-z-phần 9

5/5 - (2 bình chọn)

Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a-z-phần 9

14.include_file(“cumchucnang/thanhvien/thuc_hien_sua.php”);

[sourcecode language=”plain”]</pre>
&lt;?php
chong_pha_hoai();
if($_POST[‘ky_danh’]!="" and $_POST[‘mat_khau’]!="")
{
$dia_chi=nl2br($_POST[‘dia_chi’]);
$chuoi="UPDATE `thanh_vien` SET `ky_danh` = ‘$_POST[ky_danh]’,
`mat_khau` = ‘$_POST[mat_khau]’,
`email` = ‘$_POST[email]’,
`dien_thoai` = ‘$_POST[dien_thoai]’,
`dia_chi` = ‘$dia_chi’ WHERE `thanh_vien`.`id` =’$_GET[id]’ LIMIT 1 ;";
mysql_query($chuoi);
}
else
{
thongbao("Không được bỏ trống ký danh và mật khẩu");
}
?&gt;
<pre>[/sourcecode]

15.include_file(“cumchucnang/thanhvien/sua_qltv.php”);

[sourcecode language=”plain”]</pre>
&lt;?php
chong_pha_hoai();
$table = "thong_so";
$f_1 = "ma_so";
$f_2 = "gia_tri";
$noi_dung = $_POST[‘noi_dung’];
$noi_dung__en = $_POST[‘noi_dung__en’];
$tv="UPDATE `thong_so` SET `gia_tri` = ‘$noi_dung’,`gia_tri__en` = ‘$noi_dung__en’ WHERE ma_so=’1′ LIMIT 1 ;";
mysql_query($tv);
?&gt;
<pre>[/sourcecode]

16.include_file(“cumchucnang/hotro_tructuyen/thuc_hien_them.php”);

[sourcecode language=”plain”]</pre>
&lt;?php
chong_pha_hoai();
if($_POST[‘ten’]!="")
{

$chen="INSERT INTO `hotro_tructuyen` ( `nickname` , `id`,`loai_nick`,`mo_ta`,`mo_ta__en`)
VALUES (
‘$_POST[ten]’, NULL,’$_POST[loai_nick]’,’$_POST[noidung]’,’$_POST[noidung_en]’
);";

mysql_query($chen);
}
else
{
thongbao("Không được bỏ trống tên nick");
}
trangtruoc();
exit();
?&gt;
<pre>[/sourcecode]

17.include_file(“cumchucnang/hotro_tructuyen/thuc_hien_sua.php”);

[sourcecode language=”plain”]</pre>
&lt;?php
chong_pha_hoai();
if($_POST[‘ten_nick’]!="")
{
$chuoi="UPDATE `hotro_tructuyen` SET `nickname` = ‘$_POST[ten_nick]’,
`loai_nick`=’$_POST[loai_nick]’,
`mo_ta`=’$_POST[noidung]’,
`mo_ta__en`=’$_POST[noidung_en]’
WHERE `hotro_tructuyen`.`id` =’$_GET[id]’ LIMIT 1 ;";
mysql_query($chuoi);
//echo $chuoi;exit();
}
else
{
thongbao("Không được bỏ trống tên nick");
}
?&gt;
<pre>[/sourcecode]

18.include_file(“cumchucnang/ty_gia_tien/thuc_hien_sua.php”);

[sourcecode language=”plain”]</pre>
&lt;?php
chong_pha_hoai();
$up="UPDATE `thong_so` SET `gia_tri` = ‘$_POST[so]’ WHERE ma_so=’2′ LIMIT 1 ;";
mysql_query($up);
?&gt;
<pre>[/sourcecode]

19.include_file(“cumchucnang/menu_help/thuchien_them_sanpham_vao_leftmenu.php”);

[sourcecode language=”plain”]</pre>
&lt;?php
chong_pha_hoai();
//thongbao("vao day");
//exit();
class class__kiem_tra_form_de_them_du_lieu
{
function chuoi_nhieu_hinh_anh()
{
$mang=getDirectoryList("../hinhanh_flash/upload_tam/");
// ham getDirectoryList :lay danh sach file trong thu muc , tra ve mang
$chuoi="";
for($i=0;$i&lt;count($mang);$i++)
{
$chuoi=$chuoi.$mang[$i]."____";
}
if($chuoi=="____")
{
$chuoi="";
}
return $chuoi;
}
function them_vao_co_so_du_lieu_mot_dong(){
//chong_90($ten_file_anh);
// ham empty_forder : lam rong thu muc
//$chuoi_nhieu_hinh_anh=$this-&gt;chuoi_nhieu_hinh_anh();
$_SESSION[‘dang_help’]=trim($_POST[‘dang’]);
$_SESSION[‘capdo_help’]=trim($_POST[‘capdo’]);
//$ten_file_anh=$_FILES[‘uploadedfile’][‘name’];
//$_POST[‘size’]=trim($_POST[‘size’]);
//if(trim($_POST[‘keywords’])==""){$_POST[‘keywords’]=trim($_POST[‘tieude’]);}
$chuoi_dulieu_themvao="
INSERT INTO `help`
(
`id` , `ten_menu` , `ten` ,`noi_dung`, `dang` ,
`sap_xep` , `thuoc_menu`)
VALUES
(
NULL , ‘$_POST[tieude]’, ‘$_POST[ten_bai_viet]’,’$_POST[noidung]’, ‘$_POST[dang]’,
‘$sap_xep’, ‘$_POST[capdo]’
);";
//die($chuoi_dulieu_themvao);
//thongbao("dd");
mysql_query($chuoi_dulieu_themvao);

}
function upload_anh(){
$ten_file_anh=$_FILES[‘uploadedfile’][‘name’];
$duongdan_upload_anh="../hinhanh_flash/sanpham/$ten_file_anh";
chong_90($ten_file_anh);
move_uploaded_file($_FILES[‘uploadedfile’][‘tmp_name’],$duongdan_upload_anh);
}
function them_du_lieu(){
//$this-&gt;upload_anh();
$this-&gt;them_vao_co_so_du_lieu_mot_dong();
}
function kiem_tra_tieu_de_form(){
if($_POST[‘tieude’]!="")
{
$this-&gt;them_du_lieu();
}
else
{
thongbao("Không được bỏ trống tiêu đề");
}
}
function xacdinh_upload_khong_trung_ten_anh(){
$ten_file_anh=$_FILES[‘uploadedfile’][‘name’];
$chuoi_tv="select count(*) from dulieu where hinh_anh in (‘$ten_file_anh’)";
//thongbao($chuoi_tv);
$mang_so_dem_so_anh=mysql_fetch_row(mysql_query($chuoi_tv));
$soanh_demduoc=$mang_so_dem_so_anh[0];
if($soanh_demduoc==0)
{
return "co";
}
else
{
if($ten_file_anh=="")
{
return "co";
}
else
{
return "khong";
}
}
}
function kiem_tra_hinh_anh_form(){
$xacdinh_upload_khong_trung_ten_anh=$this-&gt;xacdinh_upload_khong_trung_ten_anh();
if($xacdinh_upload_khong_trung_ten_anh=="co")
{
$this-&gt;kiem_tra_tieu_de_form();
}
else
{
thongbao("File ảnh này trùng tên với tên file ảnh đã up len , xin bạn hãy đổi tên file ảnh !");
}
}
function kiem_tra_form_de_them_du_lieu()
{

$this-&gt;kiem_tra_tieu_de_form();

}
}
$class__kiem_tra_form_de_them_du_lieu=new class__kiem_tra_form_de_them_du_lieu;
$class__kiem_tra_form_de_them_du_lieu-&gt;kiem_tra_form_de_them_du_lieu();
?&gt;
<pre>[/sourcecode]

20.include_file(“cumchucnang/menu_help/thuchien_sua_sanpham_left_menu.php”);

[sourcecode language=”plain”]</pre>
&lt;?php
chong_pha_hoai();
//thongbao("vao day hahaahah");
//thongbao($_POST[‘hd_dkl’]);
//thongbao("vao day");exit();
?&gt;
&lt;?php
class class__kiemtra_va_sua_du_lieu
{
function up_lai_nhieu_hinh()
{
$id = $_GET[‘id_sp’];
for($i=0;$i&lt;$_POST[‘hd_dkl’]-1;$i++)
{
$o_1=$i+1;
$name_1 = "nhieu_hinh_abc__$o_1";
$name_2 = "hidden_nhieu_hinh_abc__$o_1";
$name_3 = "tuy_chon_abc__$o_1";
$post_1 = $_FILES[$name_1][‘name’];
$post_2 = $_POST[$name_2];
$post_3 = $_POST[$name_3];
if($post_1!="")
{
//$hinh_hop_le=kiem_tra_hinh_hop_le($post_1);
$ten_file_anh_1 = $post_1;
$duongdan_upload_anh ="../hinhanh_flash/sanpham/$id/$ten_file_anh_1";
move_uploaded_file($_FILES[$name_1][‘tmp_name’],$duongdan_upload_anh);
unlink("../hinhanh_flash/sanpham/$id/$post_2");
}
}
}
function up_nhieu_hinh()
{
$id = $_GET[‘id_sp’];
$mang = getDirectoryList("../hinhanh_flash/upload_tam/");
// ham getDirectoryList :lay danh sach file trong thu muc , tra ve mang
if(count($mang)!=0)
{
if(!is_dir("../hinhanh_flash/sanpham/$id"))
{
mkdir("../hinhanh_flash/sanpham/$id", 0700);
}
for($i=0;$i&lt;count($mang);$i++)
{
$hinh=$mang[$i];
$file_cu = "../hinhanh_flash/upload_tam/$hinh";
$file_moi = "../hinhanh_flash/sanpham/$id/$hinh";
copy($file_cu, $file_moi);
}
}
}
function nhieu_hinh_anh()
{
$chuoi = "";
for($i=0;$i&lt;$_POST[‘hd_dkl’]-1;$i++)
{
$o_1=$i+1;
$name_1 = "nhieu_hinh_abc__$o_1";
$name_2 = "hidden_nhieu_hinh_abc__$o_1";
$name_3 = "tuy_chon_abc__$o_1";
$post_1 = $_FILES[$name_1][‘name’];
$post_2 = $_POST[$name_2];
$post_3 = $_POST[$name_3];
if($post_3!="xoa")
{
if($post_1!="")
{
$chuoi = $chuoi.$post_1."____";
}
else
{
$chuoi = $chuoi.$post_2."____";
}
}
}
$mang=getDirectoryList("../hinhanh_flash/upload_tam/");
// ham getDirectoryList :lay danh sach file trong thu muc , tra ve mang
if(count($mang)!=0)
{
for($i=0;$i&lt;count($mang);$i++)
{
$chuoi=$chuoi.$mang[$i]."____";
}
}

return $chuoi;
}
function xacdinh_ten_anh_update()
{
$ten_file_anh=$_FILES[‘uploadedfile’][‘name’];
if($ten_file_anh!="")
{
return $ten_file_anh;
}
else
{
return $_POST[‘ten_anh’];
}

}
function sua_mot_dong_mysql()
{
//$nhieu_hinh_anh=$this-&gt;nhieu_hinh_anh();
//$this-&gt;up_nhieu_hinh();
//$this-&gt;up_lai_nhieu_hinh();
include("cumchucnang/bien/bien.php");
//$ten_anh=$this-&gt;xacdinh_ten_anh_update();
$update="UPDATE `help` SET `ten_menu` = ‘$_POST[tieude]’,
`ten` = ‘$_POST[ten_bai_viet]’,

`noi_dung`=’$_POST[noidung]’,
`dang`=’$_POST[dang]’

WHERE `id` =’$_GET[id_sp]’;";
mysql_query($update);
empty_forder("../hinhanh_flash/upload_tam/");
// ham empty_forder : lam rong thu muc
}
function upload()
{
$ten_file_anh_1=$_FILES[‘uploadedfile’][‘name’];
$duongdan_upload_anh="../hinhanh_flash/sanpham/$ten_file_anh_1";
move_uploaded_file($_FILES[‘uploadedfile’][‘tmp_name’],$duongdan_upload_anh);
}
function kiemtra_tieude()
{
if($_POST[‘tieude’]!="")
{
//$this-&gt;upload();
$this-&gt;sua_mot_dong_mysql();
}
else
{
thongbao("Không được bỏ trống tiêu đề");
}
}
function kiemtra_hinhanh__co_khong()
{
$ten_file_anh=$_FILES[‘uploadedfile’][‘name’];
if($ten_file_anh=="")
{
return "co";
}
else
{
$ten_file_anh=$_FILES[‘uploadedfile’][‘name’];
if($ten_file_anh=="")
{
$ten_file_anh="bo_trong";
}
$dem_anh=mysql_fetch_row(mysql_query("select count(*) from dulieu where hinh_anh in (‘$ten_file_anh’)"));
if($dem_anh[0]==0)
{
return "co";
}
else
{
return "khong";
}
}
}
function kiemtra_hinhanh()
{

$this-&gt;kiemtra_tieude();
trangtruoc();
}
function kiemtra_va_sua_du_lieu()
{
//if(isset($_POST[‘sua_dulieu_menu_doc’]))
//{
//echo "sua du lieu";
$this-&gt;kiemtra_hinhanh();
//}
}
}
$class__kiemtra_va_sua_du_lieu=new class__kiemtra_va_sua_du_lieu;
$class__kiemtra_va_sua_du_lieu-&gt;kiemtra_va_sua_du_lieu();
?&gt;
<pre>[/sourcecode]

21.include_file(“cumchucnang/slide/slide_chinh/thuc_hien_sua.php”);

[sourcecode language=”plain”]</pre>
&lt;?php
chong_pha_hoai();
//thongbao("vao day");
//$up="UPDATE `thong_so` SET `gia_tri` = ‘$_POST[so]’ WHERE ma_so=’2′ LIMIT 1 ;";
//mysql_query($up);
?&gt;
&lt;?php
for($r=1;$r&lt;=10;$r++)
{
$name_link_hinh="link_hinh_".$r;
$name_link_lien_ket="link_lien_ket_".$r;
$name_id_abc="id_abc_".$r;

$link_hinh=$_POST[$name_link_hinh];
$link_lien_ket=$_POST[$name_link_lien_ket];
$id_abc=$_POST[$name_id_abc];

$up="update `slide` set `link_hinh`=’$link_hinh’,
`link`=’$link_lien_ket’,`vi_tri`=’1′

where id=’$id_abc’

";
mysql_query($up);
//echo $up."&lt;hr&gt;";

}
//exit();
?&gt;
<pre>[/sourcecode]

22.include_file(“cumchucnang/slide/slide_2/thuc_hien_sua.php”);

[sourcecode language=”plain”]</pre>
&lt;?php
chong_pha_hoai();
//thongbao("vao day");
//$up="UPDATE `thong_so` SET `gia_tri` = ‘$_POST[so]’ WHERE ma_so=’2′ LIMIT 1 ;";
//mysql_query($up);
?&gt;
&lt;?php
for($r=1;$r&lt;=10;$r++)
{
$name_link_hinh="link_hinh_".$r;
$name_link_lien_ket="link_lien_ket_".$r;
$name_id_abc="id_abc_".$r;

$link_hinh=$_POST[$name_link_hinh];
$link_lien_ket=$_POST[$name_link_lien_ket];
$id_abc=$_POST[$name_id_abc];

$up="update `slide` set `link_hinh`=’$link_hinh’,
`link`=’$link_lien_ket’,`vi_tri`=’2′

where id=’$id_abc’

";
mysql_query($up);
//echo $up."&lt;hr&gt;";

}
//exit();
?&gt;
<pre>[/sourcecode]

23.include_file(“cumchucnang/slide/slide_3/thuc_hien_sua.php”);

[sourcecode language=”plain”]</pre>
&lt;?php
chong_pha_hoai();
//thongbao("vao day");
//$up="UPDATE `thong_so` SET `gia_tri` = ‘$_POST[so]’ WHERE ma_so=’2′ LIMIT 1 ;";
//mysql_query($up);
?&gt;
&lt;?php
for($r=1;$r&lt;=10;$r++)
{
$name_link_hinh="link_hinh_".$r;
$name_link_lien_ket="link_lien_ket_".$r;
$name_id_abc="id_abc_".$r;

$link_hinh=$_POST[$name_link_hinh];
$link_lien_ket=$_POST[$name_link_lien_ket];
$id_abc=$_POST[$name_id_abc];

$up="update `slide` set `link_hinh`=’$link_hinh’,
`link`=’$link_lien_ket’,`vi_tri`=’3′

where id=’$id_abc’

";
mysql_query($up);
//echo $up."&lt;hr&gt;";

}
//exit();
?&gt;
<pre>[/sourcecode]

24.include_file(“cumchucnang/slide/icon/thuc_hien_sua.php”);

[sourcecode language=”plain”]</pre>
&lt;?php
chong_pha_hoai();
//thongbao("vao day");
//$up="UPDATE `thong_so` SET `gia_tri` = ‘$_POST[so]’ WHERE ma_so=’2′ LIMIT 1 ;";
//mysql_query($up);
?&gt;
&lt;?php
for($r=1;$r&lt;=10;$r++)
{
$name_link_hinh="link_hinh_".$r;
$name_link_lien_ket="link_lien_ket_".$r;
$name_id_abc="id_abc_".$r;

$link_hinh=$_POST[$name_link_hinh];
$link_lien_ket=$_POST[$name_link_lien_ket];
$id_abc=$_POST[$name_id_abc];

$up="update `slide` set `link_hinh`=’$link_hinh’,
`link`=’$link_lien_ket’,`vi_tri`=’4′

where id=’$id_abc’

";
mysql_query($up);
//echo $up."&lt;hr&gt;";

}
//exit();
?&gt;
<pre>[/sourcecode]

25.include_file(“cumchucnang/san_pham_trang_chu/thuc_hien_sua.php”);

[sourcecode language=”plain”]</pre>
&lt;?php
chong_pha_hoai();
//thongbao("vao day");
//$up="UPDATE `thong_so` SET `gia_tri` = ‘$_POST[so]’ WHERE ma_so=’2′ LIMIT 1 ;";
//mysql_query($up);
?&gt;
&lt;?php

up_thong_so("cac_id_menu_trang_chu",trim($_POST[‘cac_id_menu_trang_chu’]));

//exit();
?&gt;
<pre>[/sourcecode]

Cuối cùng cũng xong bài include_file(“cumchucnang/xuly_form/xuly_form.php”); cám ơn các bạn theo dõi
Chúc các bạn học tốt
  Khóa Học :
  Thời Gian Học : sángchiềutối

  Bình luận

  order

  Nguyễn Thị Thúy số điện thoại: 082.342.xxx
  tại c4/42 đường võ văn vân, ấp 3, xã vĩnh lộc b, huyện bình chánh vừa đăng ký tư vấn khóa học 8 phút trước

  order

  Nguyễn Thị Thúy số điện thoại: 082.342.xxx
  tại c4/42 đường võ văn vân, ấp 3, xã vĩnh lộc b, huyện bình chánh vừa đăng ký tư vấn khóa học 8 phút trước