logo-dohoalaptrinh

Trung tâm đào tạo đồ họa designtech

Chuyên lĩnh vực : đồ họa quảng cáo in ấn, thiết kế nội thất ngoại thất, phối cảnh, xây dựng, cơ khí

Trang chủ » series php hướng dẫn làm web bán hàng » Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a-z-phần 8
5/5 - (2 bình chọn)

Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a-z-phần 8

5/5 - (2 bình chọn)

Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a-z-phần 8 ( phần này mình sẽ làm tiếp phần 7 nhé )

6.include_file(“cumchucnang/quanly_menu_ngang/thuchien_sua_menu_ngang.php”);

[sourcecode language=”plain”]</pre>
<?php
chong_pha_hoai();
?>
<?php
if(trim($_POST[‘link’])=="no_link")
{
$dang="no_link";
}
//die($dang);
if($_POST[‘tenmenu’] != "")
{
$update = "UPDATE `menu_top` SET `ten` = ‘$_POST[tenmenu]’
,`link` = ‘$_POST[link]’,`dang`=’$dang’
WHERE `id` =’$_GET[id_menu]’" ;
mysql_query($update);
}
else
{
thongbao("Không được bỏ trống tên menu !");
}
?>
<pre>[/sourcecode]

7.include_file(“cumchucnang/quanly_dulieu__menu_ngang/thuchien_them_dulieu_menu_ngang.php”);

[sourcecode language=”plain”]</pre>
<?php
chong_pha_hoai();
?>
<?php
//thongbao("vao day");exit();

$ten_file_anh=$_FILES[‘uploadedfile’][‘name’];
if($ten_file_anh=="")
{
$ten_file_anh="bo_trong";
}

$dem_anh=mysql_fetch_row(mysql_query("select count(*) from dulieu_1 where hinh_anh in (‘$ten_file_anh’)"));
if($dem_anh[0]==0)
{
if(trim($_POST[‘tieude’])!="")
{
$ten_file_anh_1=$_FILES[‘uploadedfile’][‘name’];
$capdo=$_POST[‘capdo’];
$capdo="";
$duongdan_upload_anh="../hinhanh_flash/tintuc/$ten_file_anh_1";
move_uploaded_file($_FILES[‘uploadedfile’][‘tmp_name’],$duongdan_upload_anh);
$max_id_fff=max_id_fff("dulieu_1");
$sap_xep=$max_id_fff+1;
if(trim($_POST[‘url_dep’])!="")
{
$url_dep=$_POST[‘url_dep’];
}
else
{
$class_url_dep=new url_dep();
$url_dep=$class_url_dep->url_dep($_POST[‘tieude’]);
}
$_POST[‘noidung’]=str_replace("’","\’",$_POST[‘noidung’]);
$insert="
INSERT INTO `dulieu_1`
(
`id` ,
`tieu_de` ,
`hinh_anh` ,
`noi_dung` ,
`thuoc_menu`,
`tieu_de__en`,
`noi_dung__en`,
`keywords`,
`description`,
`sap_xep`,
`url_dep`
)
VALUES
(
NULL ,
‘$_POST[tieude]’,
‘$ten_file_anh_1’,
‘$_POST[noidung]’,
‘$capdo’,
‘$_POST[tieude_en]’,
‘$_POST[noidung_en]’,
‘$_POST[keywords]’,
‘$_POST[description]’,
‘$sap_xep’,
‘$url_dep’
);";
//die($insert);
mysql_query($insert);
$tv="select max(id) from dulieu_1";
$tv_1=mysql_query($tv);
$tv_2=mysql_fetch_row($tv_1);
$id=$tv_2[0];
$url_dep=$url_dep."-".$id;
$up="UPDATE `dulieu_1` SET `url_dep` = ‘$url_dep’ WHERE `id` =’$id’;";
mysql_query($up);
}
else
{
thongbao("Không được bỏ trống tiêu đề");
}
}
else
{
thongbao("File ảnh này trùng tên với tên file ảnh đã up len , xin bạn hãy đổi tên file ảnh !");
}
?>
<pre>[/sourcecode]

8.include_file(“cumchucnang/quanly_dulieu__menu_ngang/thuchien_sua_dulieu_menu_ngang.php”);

[sourcecode language=”plain”]</pre>
<?php
chong_pha_hoai();
function xuly_query_upload_anh(){
$tb_tintuc="tintuc";
$feild_anh_tt="hinh_anh";
$ten_file_anh=$_FILES[‘uploadedfile’][‘name’];
if($ten_file_anh=="")
{
return "co";
}
else
{
//xu ly khi co file upload
$ten_file_anh=$_FILES[‘uploadedfile’][‘name’];
$chuoi_dem_anh="select count(*) from dulieu_1 where hinh_anh in (‘$ten_file_anh’)";
$dem_anh=mysql_fetch_row(mysql_query($chuoi_dem_anh));
$dem_anh=mysql_fetch_row(mysql_query($chuoi_dem_anh));
if($dem_anh[0]==0)
{
return "co";
}
else
{
return "khong";
}
}
}
function xacdinh_ten_anh_update(){
$ten_file_anh=$_FILES[‘uploadedfile’][‘name’];
if($ten_file_anh!="")
{
return $ten_file_anh;
}
else
{
return $_POST[‘ten_anh’];
}

}
function upanh(){
$ten_file_anh_1=$_FILES[‘uploadedfile’][‘name’];

$duongdan_upload_anh="../hinhanh_flash/tintuc/$ten_file_anh_1";
move_uploaded_file($_FILES[‘uploadedfile’][‘tmp_name’],$duongdan_upload_anh);
}
function thuchien_sua_dulieu_sanpham()
{
//$xuly_query_upload_anh=xuly_query_upload_anh();
//thongbao("$xuly_query_upload_anh");
//if($xuly_query_upload_anh=="co")
//{
if($_POST[‘tieude’]!="")
{
$ten_file_anh_1=$_FILES[‘uploadedfile’][‘name’];
upanh();
$ten_anh=xacdinh_ten_anh_update();
$update="UPDATE `du_lieu_mot_tin` SET `ten` = ‘$_POST[tieude]’,`noi_dung`=’$_POST[noidung]’,
`keywords`=’$_POST[keywords]’,`description`=’$_POST[description]’
WHERE `id` =’$_GET[id_mnn]’;";
mysql_query($update);
}
else
{
thongbao("Không được bỏ trống tiêu đề");
}
//}
//else
//{
//thongbao("File ảnh này trùng tên với tên file ảnh đã up len , xin bạn hãy đổi tên file ảnh !");
//}
//trangtruoc();
}
thuchien_sua_dulieu_sanpham();
//thongbao("dung lai");
?>
<pre>[/sourcecode]

9.include_file(“cumchucnang/quanly_dulieu__menu_ngang/thuc_hien_sua_tin_tuc.php”);

[sourcecode language=”plain”]</pre>
<?php
chong_pha_hoai();
function xuly_query_upload_anh(){
$tb_tintuc="tintuc";
$feild_anh_tt="hinh_anh";
$ten_file_anh=$_FILES[‘uploadedfile’][‘name’];
if($ten_file_anh=="")
{
return "co";
}
else
{
//xu ly khi co file upload
$ten_file_anh=$_FILES[‘uploadedfile’][‘name’];
$chuoi_dem_anh="select count(*) from dulieu_1 where hinh_anh in (‘$ten_file_anh’)";
$dem_anh=mysql_fetch_row(mysql_query($chuoi_dem_anh));
$dem_anh=mysql_fetch_row(mysql_query($chuoi_dem_anh));
if($dem_anh[0]==0)
{
return "co";
}
else
{
return "khong";
}
}
}
function xacdinh_ten_anh_update(){
$ten_file_anh=$_FILES[‘uploadedfile’][‘name’];
if($ten_file_anh!="")
{
return $ten_file_anh;
}
else
{
return $_POST[‘ten_anh’];
}

}
function upanh(){
$ten_file_anh_1=$_FILES[‘uploadedfile’][‘name’];

$duongdan_upload_anh="../hinhanh_flash/tintuc/$ten_file_anh_1";
move_uploaded_file($_FILES[‘uploadedfile’][‘tmp_name’],$duongdan_upload_anh);
}
function thuchien_sua_dulieu_sanpham()
{
$xuly_query_upload_anh=xuly_query_upload_anh();
//thongbao("$xuly_query_upload_anh");
if($xuly_query_upload_anh=="co")
{
if($_POST[‘tieude’]!="")
{
$ten_file_anh_1=$_FILES[‘uploadedfile’][‘name’];
upanh();
$ten_anh=xacdinh_ten_anh_update();
$url_dep=$_POST[‘url_dep’];
$update="UPDATE `dulieu_1` SET `tieu_de` = ‘$_POST[tieude]’,`hinh_anh` = ‘$ten_anh’,
`noi_dung` = ‘$_POST[noidung]’,
`tieu_de__en` = ‘$_POST[tieude_en]’,
`noi_dung__en` = ‘$_POST[noidung_en]’,
`keywords`=’$_POST[keywords]’,
`description`=’$_POST[description]’,
`url_dep`=’$url_dep’
WHERE `id` =’$_GET[id]’;";
mysql_query($update);
$id=$_GET[‘id’];
$url_dep=$url_dep."-".$id;
$up="UPDATE `dulieu_1` SET `url_dep` = ‘$url_dep’ WHERE `id` =’$id’;";
mysql_query($up);
}
else
{
thongbao("Không được bỏ trống tiêu đề");
}
}
else
{
thongbao("File ảnh này trùng tên với tên file ảnh đã up len , xin bạn hãy đổi tên file ảnh !");
}
//trangtruoc();
}
thuchien_sua_dulieu_sanpham();
//thongbao("dung lai");
?>
<pre>[/sourcecode]

10.include_file(“cumchucnang/banner/thuchien__sua_banner.php”);

[sourcecode language=”plain”]</pre>
<?php
chong_pha_hoai();
?>
<?php
//$_POST[‘noidung’] = str_replace(‘&quot;’,’"’,$_POST[‘noidung’]);
$str = $_POST[‘noidung’];
$str_en = $_POST[‘noidung_en’];
//$str=str_replace("’","\’",$str);
$sql = "update banner set html=’$str’,html_en=’$str_en’,cao=’$_POST[chieu_cao]’ where id=’1’";
//thongbao($sql);
mysql_query($sql);
?>
<pre>[/sourcecode]

11.include_file(“cumchucnang/banner/thuchien__sua_banner_phu.php”);

[sourcecode language=”plain”]</pre>
<?php
chong_pha_hoai();
class class___thuchien_sua_banner_phu
{
function upload_anh()
{
$ten_file_anh=$_FILES[‘uploadedfile’][‘name’];
$duongdan_upload_anh="../hinhanh_flash/banner_phu/$ten_file_anh";
if($ten_file_anh!="")
{
move_uploaded_file($_FILES[‘uploadedfile’][‘tmp_name’],$duongdan_upload_anh);
}
$ten_file_anh=$_FILES[‘uploadedfile_en’][‘name’];
$duongdan_upload_anh="../hinhanh_flash/banner_phu/$ten_file_anh";
if($ten_file_anh!="")
{
move_uploaded_file($_FILES[‘uploadedfile_en’][‘tmp_name’],$duongdan_upload_anh);
}
}
function thaydoi_banner_phu()
{
$de = "select * from banner_phu where id in (‘1’)";
$de_1 = mysql_query($de);
$de_2 = mysql_fetch_array($de_1);
$ten_file = $de_2[‘ten_file’];
$ten_file__en = $de_2[‘ten_file__en’];
$cao = $de_2[‘cao’];
$rong = $de_2[‘rong’];
$link_xoa = "../hinhanh_flash/banner_phu/$ten_file";
//unlink($link_xoa);
$ten_file_anh = $_FILES[‘uploadedfile’][‘name’];
if($ten_file_anh==""){$ten_file_anh=$ten_file;}
$ten_file_anh__en = $_FILES[‘uploadedfile_en’][‘name’];
if($ten_file_anh__en==""){$ten_file_anh__en=$ten_file__en;}
$up="
UPDATE `banner_phu` SET

`ten_file` = ‘$ten_file_anh’,
`ten_file__en` = ‘$ten_file_anh__en’,
`rong` = ‘$rong’,
`cao` = ‘$cao’

WHERE `id` =’1′;
";
mysql_query($up);
$this->upload_anh();
}
function kiem_tra_anh__va__thaydoi_banner_phu()
{
//thongbao("vao day");
$this->thaydoi_banner_phu();
}
}
$class___thuchien_sua_banner_phu=new class___thuchien_sua_banner_phu;
$class___thuchien_sua_banner_phu->kiem_tra_anh__va__thaydoi_banner_phu();
?>
<pre>[/sourcecode]

12.include_file(“cumchucnang/nhac/thuc_hien_them.php”);

[sourcecode language=”plain”]</pre>
<?php
chong_pha_hoai();
?>
<?php
function tao_xml_nhac()
{
$tv="select * from nhac order by id desc";
$tv_1=mysql_query($tv);
$xml="";
while($tv_2=mysql_fetch_array($tv_1))
{
$xml=$xml."\t<track>\n";
$xml=$xml."\t\t<title>$tv_2[tieu_de]</title>\n";
$xml=$xml."\t\t<location>nhac/$tv_2[file]</location>\n";
$xml=$xml."\t</track>\n";
}
$c_1="<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\" ?>\n";
$c_1=$c_1."<playlist version=\"1\" xmlns=\"http://xspf.org/ns/0/\">\n";
$c_1=$c_1."<trackList>\n";
$c_2="</trackList>\n";
$c_2=$c_2."</playlist>\n";
$ghi_xml=$c_1.$xml.$c_2;
unlink("../nhac_swf/3/playlist.xml");
$ourFileName = "../nhac_swf/3/playlist.xml";
$ourFileHandle = fopen($ourFileName, ‘w’) or die("can’t open file");
fclose($ourFileHandle);

$path="../nhac_swf/3/playlist.xml";
$file=fopen($path, "w");
$write=fwrite($file,$ghi_xml);
fclose($file);

}
?>
<?php
if($_POST[‘ten_bai_hat’]!="")
{
$ten_bai_hat=$_FILES[‘upload’][‘name’];
$mang_vvv=explode(".",$ten_bai_hat);
$duoi_bai_hat=$mang_vvv[count($mang_vvv)-1];
$chuoi_ten_bai_hat_hop_le="mp3,MP3,mp4,MP4,flv,FLV,wma,WMA,wav,WAV";
$mang_th_hl=explode(",",$chuoi_ten_bai_hat_hop_le);
$bai_hat_hop_le="khong";
if($ten_bai_hat!="")
{
for($r=0;$r<count($mang_th_hl);$r++)
{
if($duoi_bai_hat==$mang_th_hl[$r])
{
$bai_hat_hop_le="co";
break;
}
}
if($bai_hat_hop_le=="co")
{
$tv="select count(*) from nhac where file=’$ten_bai_hat’";
$tv_1=mysql_query($tv);
$tv_2=mysql_fetch_row($tv_1);
if($tv_2[0]==0)
{
$duong_dan_upload="../nhac/".$ten_bai_hat;
move_uploaded_file($_FILES[‘upload’][‘tmp_name’],$duong_dan_upload);
$chuoi="INSERT INTO `nhac` ( `id` , `tieu_de` , `file`)
VALUES (
NULL , ‘$_POST[ten_bai_hat]’, ‘$ten_bai_hat’
);";
mysql_query($chuoi);
tao_xml_nhac();
}
else
{
thongbao("Tên file nhạc này đã bị trùng , xin bạn đổi tên file nhạc khác");
}
}
else
{
thongbao("Đuôi file nhạc upload không hợp lệ\\nCác đuôi hợp lệ là $chuoi_ten_bai_hat_hop_le\\nBạn hãy đổi đuôi file nhạc");
}
}
else
{
thongbao("Bạn phải upload cả nhạc");
}
}
else
{
thongbao("Không được bỏ trống tên bài hát");
}
?>
<pre>[/sourcecode]

13.include_file(“cumchucnang/nhac/thuc_hien_sua.php”);

[sourcecode language=”plain”]</pre>
<?php
chong_pha_hoai();
?>
<?php
function tao_xml_nhac()
{
$tv="select * from nhac order by id desc";
$tv_1=mysql_query($tv);
$xml="";
while($tv_2=mysql_fetch_array($tv_1))
{
$xml=$xml."\t<track>\n";
$xml=$xml."\t\t<title>$tv_2[tieu_de]</title>\n";
$xml=$xml."\t\t<location>nhac/$tv_2[file]</location>\n";
$xml=$xml."\t</track>\n";
}
$c_1="<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\" ?>\n";
$c_1=$c_1."<playlist version=\"1\" xmlns=\"http://xspf.org/ns/0/\">\n";
$c_1=$c_1."<trackList>\n";
$c_2="</trackList>\n";
$c_2=$c_2."</playlist>\n";
$ghi_xml=$c_1.$xml.$c_2;
unlink("../nhac_swf/3/playlist.xml");
$ourFileName = "../nhac_swf/3/playlist.xml";
$ourFileHandle = fopen($ourFileName, ‘w’) or die("can’t open file");
fclose($ourFileHandle);

$path="../nhac_swf/3/playlist.xml";
$file=fopen($path, "w");
$write=fwrite($file,$ghi_xml);
fclose($file);
}
?>
<?php
if($_POST[‘ten_bai_hat’]!="")
{
$up_hinh="co";
$ten_bai_hat=$_FILES[‘upload’][‘name’];
if($ten_bai_hat=="")
{
$ten_bai_hat=$_POST[‘ten_nhac_hd’];
$up_hinh="khong";
}
$mang_vvv=explode(".",$ten_bai_hat);
$duoi_bai_hat=$mang_vvv[count($mang_vvv)-1];
$chuoi_ten_bai_hat_hop_le="mp3,MP3,mp4,MP4,flv,FLV,wma,WMA,wav,WAV";
$mang_th_hl=explode(",",$chuoi_ten_bai_hat_hop_le);
$bai_hat_hop_le="khong";

for($r=0;$r<count($mang_th_hl);$r++)
{
if($duoi_bai_hat==$mang_th_hl[$r])
{
$bai_hat_hop_le="co";
break;
}
}
if($bai_hat_hop_le=="co")
{
$tv="select count(*) from nhac where file=’$ten_bai_hat’";
$tv_1=mysql_query($tv);
$tv_2=mysql_fetch_row($tv_1);
if($tv_2[0]==0 or $up_hinh=="khong")
{
if($up_hinh=="co")
{
$duong_dan_upload="../nhac/".$ten_bai_hat;
move_uploaded_file($_FILES[‘upload’][‘tmp_name’],$duong_dan_upload);
}

$chuoi="UPDATE `nhac` SET `tieu_de` = ‘$_POST[ten_bai_hat]’,
`file` = ‘$ten_bai_hat’ WHERE `nhac`.`id` =’$_GET[id]’ LIMIT 1 ;";
mysql_query($chuoi);
tao_xml_nhac();
}
else
{
thongbao("Tên file nhạc này đã bị trùng , xin bạn đổi tên file nhạc khác");
}
}
else
{
thongbao("Đuôi file nhạc upload không hợp lệ\\nCác đuôi hợp lệ là $chuoi_ten_bai_hat_hop_le\\nBạn hãy đổi đuôi file nhạc");
}

}
else
{
thongbao("Không được bỏ trống tên bài hát");
}
?>
<pre>[/sourcecode]

 

Các bạn chịu khó nhé bài này hơi dài 1 chút mình sẽ cắt ngắn vào bài sau
Chúc các bạn học tốt
  Khóa Học :
  Thời Gian Học : sángchiềutối

  Bình luận

  order

  Nguyễn Thị Thúy số điện thoại: 082.342.xxx
  tại c4/42 đường võ văn vân, ấp 3, xã vĩnh lộc b, huyện bình chánh vừa đăng ký tư vấn khóa học 8 phút trước

  order

  Nguyễn Thị Thúy số điện thoại: 082.342.xxx
  tại c4/42 đường võ văn vân, ấp 3, xã vĩnh lộc b, huyện bình chánh vừa đăng ký tư vấn khóa học 8 phút trước