logo-dohoalaptrinh

Trung tâm đào tạo đồ họa designtech

Chuyên lĩnh vực : đồ họa quảng cáo in ấn, thiết kế nội thất ngoại thất, phối cảnh, xây dựng, cơ khí

Trang chủ » series php hướng dẫn làm web bán hàng » Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a-z-phần 11
5/5 - (2 bình chọn)

Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a-z-phần 11

5/5 - (2 bình chọn)

Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a-z-phần 11

include_file(“cumchucnang/quantri/quantri.php”);

Tiếp theo chúng ta đi từng phần trong file này

1. include_file (” cumchucnang / dong_gop_tinh_nguyen / dong_gop_tinh_nguyen.php”);

[sourcecode language=”plain”]<?php
chong_pha_hoai();
//echo "vao day <hr>";
?>
<?php
include("../quang_cao_dong_gop.php");
?>
<?php
if($quang_cao_dong_gop=="co")
{
?>
<table id="er" width="970px" style="margin:6px 0px"><tr><td>Đóng góp tình nguyện</td></tr><tr><td>
<form action="" method="post">
<div style="margin:10px" >
<br>
Nếu bạn nào cảm thấy source code này có ích cho bạn thì có thể đóng góp 1 số tiền cho mình (trên tinh thần tự nguyện , không ép buộc và đây không phải là tiền mua bán)
<br>
<br>

Xem chi tiết tại <a href="https://dohoalaptrinh.com" target="_blank" class="link_l1" >https://dohoalaptrinh.com</a>

<br>
<br>

Số tiền đóng góp của các bạn là 1 phần <b style="color:red">động lực </b>cho mình nâng cấp cho các bản sau

<br>
<br><br>

<hr>
<hr>
<hr>
<br>
Các bạn có thể xóa các menu của quãng cáo này trong trang quản trị tại file <b>quang_cao_dong_gop.php</b> (nằm ở đầu thư mục source code)

<br><br>

Chỉ cần sữa <br><br><b>$quang_cao_dong_gop="co";</b> <br><br><span style="color:blue" >thành</span><br><br> <b>$quang_cao_dong_gop="khong";</b>
<br><br><br>

<img src="../hinhanh_flash/dungchung/1.jpg" >
<br><br>
</div>
</form>
</td></tr></table>
<script type="text/javascript">
table_css_1("er");
table_css("er_1");
var ss_cap_do="<?php echo $_SESSION[‘chon_menu’]; ?>";
var hop_chon_5=document.getElementById("hop_chon_5");
var option_55=hop_chon_5.getElementsByTagName("option");
//alert(option_55[0].value);
//alert(ss_cap_do);
for(i=0;i<option_55.length;i++)
{
if(option_55[i].value==ss_cap_do)
{
option_55[i].selected=true;
//alert("selected");
}
}
</script>
<?php
}
?>[/sourcecode]

 

2. include_file (” cumchucnang / doi_mau_fckeditor.php”);

[sourcecode language=”plain”]
<?php
chong_pha_hoai();
?>
<?php
if(isset($_POST[‘form_59’]))
{
//$row_footer[‘html’] = $_POST[‘noidung_1’]."___".$_POST[‘noidung_2’]."___".$_POST[‘noidung_3’];
//$row_footer[‘html’] = str_replace("’",”,$row_footer[‘html’]);
up_thong_so("mau_nen_khung_fckeditor",$_POST[‘mau_nen’]);
up_thong_so("mau_chu_khung_fckeditor",$_POST[‘mau_chu’]);
up_thong_so("tat_thong_bao_fckeditor",$_POST[‘thong_bao_fckeditor’]);
trangtruoc();
exit();
}
?>
<?php
$mau_nen_khung_fckeditor=thong_so("mau_nen_khung_fckeditor");
$mau_chu_khung_fckeditor=thong_so("mau_chu_khung_fckeditor");
$gt_2=thong_so("tat_thong_bao_fckeditor");
//$m=explode("___",$row_footer[‘html’]);

switch($gt_2)
{
case "bat":
$d_1=" selected=’selected’ ";
break;
default:
$d_2=" selected=’selected’ ";

}
?>
<form action="" method="post" style="margin:0">
<table width="970px" style="margin:6px 0px" id="er_10">
<tr>
<td>Đổi màu khung nhập liệu fckeditor</td>
</tr>
<tr>
<td >
<?php //xuat_select();?>

<div id="div_vn_afc">
<table id="er_p" style="margin:6px" >
<tr>
<td colspan="2" style="font-size:14px" ><i>+ Lưu ý dùng mã màu html , css , photoshop<br>+ Màu trắng là <b>#ffffff</b><br>+ Màu đen là <b>#000000</b></i></td>

</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu nền :
</td>
<td width="700px" >
<input name="mau_nen" style="margin:3px" value="<?php echo $mau_nen_khung_fckeditor; ?>" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu chữ :
</td>
<td width="300px" >
<input name="mau_chu" style="margin:3px" value="<?php echo $mau_chu_khung_fckeditor; ?>" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Thông báo fckeditor :
</td>
<td width="300px" >
<select name="thong_bao_fckeditor" >
<option value="bat" <?php echo $d_1; ?> >Bật</option>
<option value="tat" <?php echo $d_2; ?> >Tắt</option>
</select>
<br>
<i style="font-size:14px" >+ Sau khi tắt thông báo thì mỗi lần hiển thị khung nhập liệu fckeditor sẽ không còn thông báo đổi màu nữa<br>+ Nếu muốn đổi màu lại khi không còn thông báo đó thì các bạn vào menu "Cụm chức năng" -> "Đổi màu fckeditor" </i>
</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;

</td>
<td>
<input type="submit" name="form_59" value="Thay Đổi" style="margin:6px;padding:3px;"/>
</td>
</tr>

</table>

</div>
</div>

</td>
</tr>

</table>
</form>
<script type="text/javascript">
table_css_1("er_10");
table_css("er_p");
</script>

<br>
[/sourcecode]

3. include_file (“cumchucnang/ quanly_dulieu/ dieu_khien_quan_ly_san_pham.php”);

[sourcecode language=”plain”]
<?php
chongphahoai();
?>
<a href="?thamso=quanly_dulieu_left_menu" class="lienket_phanthan">Menu dọc</a>
<br>
<a href="?thamso=quanly_sanpham_menu_ngang" class="lienket_phanthan">Menu ngang</a>
[/sourcecode]

4. include_file (” cumchucnang /quanly_dulieu / dieu_khien_them_san_pham.php”);

[sourcecode language=”plain”]
<?php
chongphahoai();
?>
<a href="?thamso=them_dulieu_leftmenu" class="lienket_phanthan">Thêm sản phẩm vào menu dọc</a>
<br>
<a href="?thamso=them_san_pham_menu_ngang" class="lienket_phanthan">Thêm sản phẩm vào menu ngang</a>
<br />
[/sourcecode]

 

5.include_file (” cumchucnang /phanthan_bandau/ phanthan_bandau.php”);

[sourcecode language=”plain”]
<?php
chong_pha_hoai();
?>
<?php
include("../quang_cao_dong_gop.php");
?>
<style>
div.div_ptbd_hang_1
{
float:left;
width:450px;
height:150px;
text-align:left;
}
div.div_ptbd_hang_2
{
float:left;
width:450px;
height:250px;
text-align:left;
}
div.div_ptbd_hang_3
{
float:left;
width:450px;
height:200px;
text-align:left;
}
</style>
<br />
<div style="" class="div_ptbd_hang_1">
<a href="?thamso=them_menu" class="lienket_phanthan">Thêm menu</a><br>
<!–<a href="?thamso=them_dulieu_leftmenu" class="lienket_phanthan">Thêm sản phẩm</a><br>–>
<a href="?thamso=dieu_khien_them_san_pham" class="lienket_phanthan">Thêm sản phẩm</a><br>
<a href="?thamso=them_dulieu_menungang" class="lienket_phanthan">Thêm tin tức</a><br>
</div>
<div class="div_ptbd_hang_1">
<a href="?thamso=quanly_menu" class="lienket_phanthan">Quản lý menu</a><br>
<a href="?thamso=bienluan_quanly_dulieu" class="lienket_phanthan">Quản lý dữ liệu</a><br>
<!–<a href="?thamso=menu_slide" class="lienket_phanthan">Slide</a><br>–>
<a href="?thamso=sua_slide_chinh" class="lienket_phanthan">Slide</a><br>
<a href="?thamso=quanly_hoadon" class="lienket_phanthan">Quản lý hóa đơn</a><br>
</div>
<div class="div_ptbd_hang_2">
<!–<a href="?thamso=sua_icon_trang_chu" class="lienket_phanthan">Thay đổi icon trang chủ</a><br>
<a href="?thamso=sua_san_pham_trang_chu" class="lienket_phanthan">Sữa sản phẩm trang chủ</a><br>–>
<a href="?thamso=bienluan_hotro_tructuyen" class="lienket_phanthan">Hỗ trợ trực tuyến</a><br>
<a href="?thamso=lien_he" class="lienket_phanthan">Liên hệ</a><br>
<a href="?thamso=hop_html" class="lienket_phanthan">Hộp html</a><br>
<a href="?thamso=menu_quang_cao" class="lienket_phanthan">Quãng cáo</a><br>
<a href="?thamso=doi_mau_fckeditor" class="lienket_phanthan">Đổi màu fckeditor</a><br>
<?php
if($quang_cao_dong_gop=="co")
{
?>
<a href="?thamso=dong_gop_tinh_nguyen" class="lienket_phanthan">Đóng góp tình nguyện</a><br>

<?php
}

?>

</div>
<div class="div_ptbd_hang_2">
<a href="?thamso=edit_banner" class="lienket_phanthan">Thay đổi banner</a><br>
<a href="?thamso=edit_footer" class="lienket_phanthan">Thay đổi footer</a><br>
<a href="?thamso=san_pham_trang_chu" class="lienket_phanthan">Sản phẩm trang chủ</a><br>
<a href="?thamso=sap_xep_hop_chuc_nang" class="lienket_phanthan">Sắp xếp hộp chức năng</a><br>
<!–<a href="?thamso=doi_giao_dien" class="lienket_phanthan">Đổi giao diện</a><br>–>
<a href="?thamso=tuy_chon_doi_giao_dien" class="lienket_phanthan">Đổi giao diện</a><br>
<a href="?thamso=thong_so" class="lienket_phanthan">Tên web</a><br>
<a href="?thamso=thongtin_quantri" class="lienket_phanthan">Thay đổi thông tin quản trị</a>

</div>

[/sourcecode]

 

6. include_file (“cumchucnang/ sap_xep_hop_chuc_nang/ sap_xep_hop_chuc_nang.php”);

[sourcecode language=”plain”]
<?php
chong_pha_hoai();
?>
<?php
$sap_xep_003=thong_so(‘sap_xep_003’);
$sap_xep_004=thong_so(‘sap_xep_004’);
$m=explode("[:—:]",$sap_xep_003);
$ben_trai=$m[0];
$ben_phai=$m[1];
if(isset($_POST[‘form_55’]))
{
$c="";
for($i=1;$i<=10;$i++)
{
$j=$i-1;
$name="vung_".$i;
$gt=$_POST[$name];
if($i!=10)
{
$c=$c.$gt."[–]";
}
}
$c=$c."[:—:]";
for($i=1;$i<=10;$i++)
{
$j=$i-1;
$name="vung_b_".$i;
$gt=$_POST[$name];
if($i!=10)
{
$c=$c.$gt."[–]";
}
}
up_thong_so("sap_xep_003",$c);
trangtruoc();
exit();
}

if(isset($_POST[‘form_56’]))
{
$c="";
for($i=1;$i<=10;$i++)
{
$j=$i-1;
$name="vung_c_".$i;
$gt=$_POST[$name];
if($i!=10)
{
$c=$c.$gt."[–]";
}
}

up_thong_so("sap_xep_004",$c);
trangtruoc();
exit();
}

function select_t($name,$selected)
{
switch($selected)
{
case "menu":
$a_1="selected";
break;
case "san_pham_moi":
$a_2="selected";
break;
case "qc_trai":
$a_3="selected";
break;
case "gio_hang_t":
$a_4="selected";
break;
case "ho_tro_truc_tuyen_t":
$a_5="selected";
break;
case "tin_moi_t":
$a_6="selected";
break;
case "hop_html_1_t":
$a_7="selected";
break;
case "qc_phai":
$a_8="selected";
break;

}

?>
<select name="<?php echo $name; ?>" style="margin:3px" >
<option value="" >Không chọn</option>
<option value="menu" <?php echo $a_1; ?> >Menu</option>
<option value="san_pham_moi" <?php echo $a_2; ?> >Sản phẩm mới</option>
<option value="qc_trai" <?php echo $a_3; ?> >Quảng cáo trái</option>
<option value="gio_hang_t" <?php echo $a_4; ?> >Giỏ hàng</option>
<option value="ho_tro_truc_tuyen_t" <?php echo $a_5; ?> >Hỗ trợ trực tuyến</option>
<option value="tin_moi_t" <?php echo $a_6; ?> >Tin mới</option>
<option value="hop_html_1_t" <?php echo $a_7; ?> >Hộp html 1</option>
<option value="qc_phai" <?php echo $a_8; ?> >Quảng cáo phải</option>

</select>
<br />
<?php
}

function select_t2($name,$selected)
{
switch($selected)
{
case "menu_p":
$a_1="selected";
break;
case "san_pham_moi_p":
$a_2="selected";
break;
case "qc_trai":
$a_3="selected";
break;
case "gio_hang":
$a_4="selected";
break;
case "ho_tro_truc_tuyen":
$a_5="selected";
break;
case "tin_moi":
$a_6="selected";
break;
case "hop_html_1":
$a_7="selected";
break;
case "qc_phai":
$a_8="selected";
break;

}

?>
<select name="<?php echo $name; ?>" style="margin:3px" >
<option value="" >Không chọn</option>
<option value="menu_p" <?php echo $a_1; ?> >Menu</option>
<option value="san_pham_moi_p" <?php echo $a_2; ?> >Sản phẩm mới</option>
<option value="qc_trai" <?php echo $a_3; ?> >Quảng cáo trái</option>
<option value="gio_hang" <?php echo $a_4; ?> >Giỏ hàng</option>
<option value="ho_tro_truc_tuyen" <?php echo $a_5; ?> >Hỗ trợ trực tuyến</option>
<option value="tin_moi" <?php echo $a_6; ?> >Tin mới</option>
<option value="hop_html_1" <?php echo $a_7; ?> >Hộp html 1</option>
<option value="qc_phai" <?php echo $a_8; ?> >Quảng cáo phải</option>

</select>
<br />
<?php
}

?>
<br>
<table width="970px" style="margin:6px 0px" id="er_11">
<tr>
<td>Thông báo</td>
</tr>
<tr>
<td>Hộp danh mục menu không được lặp lại 2 lần</td>
</tr>
</table>
<br>
<form action="" method="post" style="margin:0">
<table width="970px" style="margin:6px 0px" id="er_10">
<tr>
<td>Sắp xếp hộp chức năng cho bố cục loại 1</td>
</tr>
<tr>
<td >
<?php //xuat_select();?>

<div id="div_vn_afc">
<table id="er_p" style="margin:6px">
<tr>
<td width="170px">
Bên trái :
</td>
<td width="300px" >

<?php
$m=explode("[–]",$ben_trai);
//print_r($m);echo "<hr>";
for($i=1;$i<=10;$i++)
{
$j=$i-1;
$selected=$m[$j];
$name="vung_".$i;
select_t($name,$selected);
}

?>

</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Bên phải :
</td>
<td width="300px" >

<?php
$m=explode("[–]",$ben_phai);
//print_r($m);echo "<hr>";
for($i=1;$i<=10;$i++)
{
$j=$i-1;
$selected=$m[$j];
$name="vung_b_".$i;
select_t2($name,$selected);
}

?>

</td>
</tr>

<tr>
<td>&nbsp;

</td>
<td>
<input type="submit" name="form_55" value="Thay Đổi" style="margin:6px;padding:3px;"/>
</td>
</tr>
</table>

</div>
</div>

</td>
</tr>

</table>
</form>
<br>
<form action="" method="post" style="margin:0">
<table width="970px" style="margin:6px 0px" id="er_12">
<tr>
<td>Sắp xếp hộp chức năng cho bố cục loại 2</td>
</tr>
<tr>
<td >
<?php //xuat_select();?>

<div id="div_vn_afc">
<table id="er_p2" style="margin:6px">
<tr>
<td width="170px">
Sắp xếp :
</td>
<td width="300px" >

<?php
$m=explode("[–]",$sap_xep_004);
//print_r($m);echo "<hr>";
for($i=1;$i<=10;$i++)
{
$j=$i-1;
$selected=$m[$j];
$name="vung_c_".$i;
select_t2($name,$selected);
}

?>

</td>
</tr>

<tr>
<td>&nbsp;

</td>
<td>
<input type="submit" name="form_56" value="Thay Đổi" style="margin:6px;padding:3px;"/>
</td>
</tr>
</table>

</div>
</div>

</td>
</tr>

</table>
</form>
<script type="text/javascript">
table_css_1("er_10");
table_css_1("er_11");
table_css_1("er_12");
table_css("er_p");
table_css("er_p2");
</script>
[/sourcecode]

 

7.include_file (“cumchucnang/ doi_giao_dien/ doi_giao_dien.php”);

[sourcecode language=”plain”]
<?php
chong_pha_hoai();
?>
<?php
if(isset($_POST[‘form_55’]))
{
//$row_footer[‘html’] = $_POST[‘noidung_1’]."___".$_POST[‘noidung_2’]."___".$_POST[‘noidung_3’];
//$row_footer[‘html’] = str_replace("’",”,$row_footer[‘html’]);
//up_thong_so("bo_cuc_web",$_POST[‘bc’]);
up_thong_so(13,$_POST[‘gd’]);
up_thong_so("thu_muc_skin_2",$_POST[‘gd_2’]);

trangtruoc();
}

$gt=thong_so("bo_cuc_web");
//$m=explode("___",$row_footer[‘html’]);

switch($gt)
{
case "loai_1":
$b_1=" selected=’selected’ ";
break;
default:
$b_2=" selected=’selected’ ";

}

$gt=thong_so(13);
//$m=explode("___",$row_footer[‘html’]);

switch($gt)
{
case "skin/xanh/":
$a_1=" selected=’selected’ ";
break;
case "skin/hong/":
$a_2=" selected=’selected’ ";
break;
case "skin/cam/":
$a_3=" selected=’selected’ ";
break;
case "skin/den/":
$a_4=" selected=’selected’ ";
break;
case "skin/xanh_la/":
$a_5=" selected=’selected’ ";
break;
case "skin/xanh_dam/":
$a_6=" selected=’selected’ ";
break;
case "skin/do/":
$a_7=" selected=’selected’ ";
break;
}

$gt=thong_so("thu_muc_skin_2");
//$m=explode("___",$row_footer[‘html’]);

switch($gt)
{
case "skin/xanh_2/":
$aa_1=" selected=’selected’ ";
break;
case "skin/hong_2/":
$aa_2=" selected=’selected’ ";
break;
case "skin/cam_2/":
$aa_3=" selected=’selected’ ";
break;
case "skin/den_2/":
$aa_4=" selected=’selected’ ";
break;
case "skin/xanh_la_2/":
$aa_5=" selected=’selected’ ";
break;
case "skin/xanh_dam_2/":
$aa_6=" selected=’selected’ ";
break;
case "skin/do_2/":
$aa_7=" selected=’selected’ ";
break;
}

?>
<form action="" method="post" style="margin:0">
<table width="970px" style="margin:6px 0px" id="er_10">
<tr>
<td>Đổi giao diện</td>
</tr>
<tr>
<td >
<?php //xuat_select();?>

<div id="div_vn_afc">
<table id="er_p" style="margin:6px">
<!–<tr>
<td width="170px">
Bố cục :
</td>
<td width="300px" >
<select name="bc" style="margin:3px" >
<option value="loai_1" <?php //echo $b_1; ?> >Loại 1</option>
<option value="loai_2" <?php //echo $b_2; ?> >Loại 2</option>

</select>
</td>
</tr>–>
<tr>
<td>
Giao diện bố cục loại 1 :
</td>
<td width="300px" >
<select name="gd" style="margin:3px" >
<option value="skin/xanh/" <?php echo $a_1; ?> >Xanh</option>
<option value="skin/hong/" <?php echo $a_2; ?> >Hồng</option>
<option value="skin/cam/" <?php echo $a_3; ?> >Cam</option>
<option value="skin/den/" <?php echo $a_4; ?> >Đen</option>
<option value="skin/xanh_la/" <?php echo $a_5; ?> >Xanh lá</option>
<option value="skin/xanh_dam/" <?php echo $a_6; ?> >Xanh đậm</option>
<option value="skin/do/" <?php echo $a_7; ?> >Đỏ</option>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td >
Giao diện bố cục loại 2 :
</td>
<td width="300px" >
<select name="gd_2" style="margin:3px" >
<option value="skin/xanh_2/" <?php echo $aa_1; ?> >Xanh</option>
<option value="skin/hong_2/" <?php echo $aa_2; ?> >Hồng</option>
<option value="skin/cam_2/" <?php echo $aa_3; ?> >Cam</option>
<option value="skin/den_2/" <?php echo $aa_4; ?> >Đen</option>
<option value="skin/xanh_la_2/" <?php echo $aa_5; ?> >Xanh lá</option>
<option value="skin/xanh_dam_2/" <?php echo $aa_6; ?> >Xanh đậm</option>
<option value="skin/do_2/" <?php echo $aa_7; ?> >Đỏ</option>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;

</td>
<td>
<input type="submit" name="form_55" value="Thay Đổi" style="margin:6px;padding:3px;"/>
</td>
</tr>
</table>

</div>
</div>

</td>
</tr>

</table>
</form>
<script type="text/javascript">
table_css_1("er_10");
table_css("er_p");
</script>
[/sourcecode]

 

8.include_file (“cumchucnang/ doi_giao_dien/ tuy_chon_doi_giao_dien.php”);

[sourcecode language=”plain”]
<?php
chong_pha_hoai();
?>
<?php
if(isset($_POST[‘form_55’]))
{
//$row_footer[‘html’] = $_POST[‘noidung_1’]."___".$_POST[‘noidung_2’]."___".$_POST[‘noidung_3’];
//$row_footer[‘html’] = str_replace("’",”,$row_footer[‘html’]);
up_thong_so("cach_doi_giao_dien",$_POST[‘dang’]);
up_thong_so("bo_cuc_web",$_POST[‘bc’]);
trangtruoc();
exit();
}
?>
<?php
$gt=thong_so("cach_doi_giao_dien");
//$m=explode("___",$row_footer[‘html’]);

switch($gt)
{
case "tong_quat":
$b_1=" selected=’selected’ ";
break;
default:
$b_2=" selected=’selected’ ";

}
$gt_2=thong_so("bo_cuc_web");
//$m=explode("___",$row_footer[‘html’]);

switch($gt_2)
{
case "loai_1":
$d_1=" selected=’selected’ ";
break;
default:
$d_2=" selected=’selected’ ";

}
?>
<form action="" method="post" style="margin:0">
<table width="970px" style="margin:6px 0px" id="er_10">
<tr>
<td>Chọn cách đổi giao diện</td>
</tr>
<tr>
<td >
<?php //xuat_select();?>

<div id="div_vn_afc">
<table id="er_p" style="margin:6px">
<tr>
<td width="170px">
Chọn dạng :
</td>
<td width="300px" >
<select name="dang" style="margin:3px" >
<option value="tong_quat" <?php echo $b_1; ?> >Tổng quát</option>
<option value="chi_tiet" <?php echo $b_2; ?> >Chi tiết</option>

</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Bố cục :
</td>
<td width="300px" >
<select name="bc" style="margin:3px" >
<option value="loai_1" <?php echo $d_1; ?> >Loại 1</option>
<option value="loai_2" <?php echo $d_2; ?> >Loại 2</option>

</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;

</td>
<td>
<input type="submit" name="form_55" value="Thay Đổi" style="margin:6px;padding:3px;"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="font-size:14px" ><i>Sau khi chọn dạng , hãy lựa chọn liên kết tương ứng phía dưới để tiến hành đổi giao diện theo dạng đã chọn</i></td>

</tr>
</table>

</div>
</div>

</td>
</tr>

</table>
</form>
<script type="text/javascript">
table_css_1("er_10");
table_css("er_p");
</script>
<br>
<a href="?thamso=doi_giao_dien" class="lienket_phanthan">Dạng tổng quát</a><br>
<a href="?thamso=doi_giao_dien_chi_tiet" class="lienket_phanthan">Dạng chi tiết</a><br>
<br>
[/sourcecode]

 

9. include_file(” cumchucnang/ doi_giao_dien/ doi_giao_dien_dang_chi_tiet.php”);

[sourcecode language=”plain”]
<?php
chong_pha_hoai();
?>
<style>
a.lienket_phanthan_2:link { font-size: 18px; text-decoration: none; color: blue; font-weight: bold;line-height:28px}
a.lienket_phanthan_2:visited { font-size: 18px; color: blue; text-decoration: none; font-weight: bold}
a.lienket_phanthan_2:hover { font-size: 18px; text-decoration: underline; color: blue; font-weight: bold; font-style: normal; }

</style>
<br>
<a href="?thamso=doi_giao_dien_chi_tiet&dang=menu_ngang" class="lienket_phanthan_2">Đổi giao diện menu ngang</a><br>
<a href="?thamso=doi_giao_dien_chi_tiet&dang=thanh_tim_kiem" class="lienket_phanthan_2">Đổi giao diện thanh tìm kiếm</a><br>
<a href="?thamso=doi_giao_dien_chi_tiet&dang=menu_trai" class="lienket_phanthan_2">Đổi giao diện thanh menu trái</a><br>
<a href="?thamso=doi_giao_dien_chi_tiet&dang=menu_phai" class="lienket_phanthan_2">Đổi giao diện thanh menu phải</a><br>
<a href="?thamso=doi_giao_dien_chi_tiet&dang=san_pham_moi" class="lienket_phanthan_2">Đổi giao diện sản phẩm mới</a><br>
<a href="?thamso=doi_giao_dien_chi_tiet&dang=khung_gio_hang" class="lienket_phanthan_2">Đổi giao diện khung giỏ hàng</a><br>
<a href="?thamso=doi_giao_dien_chi_tiet&dang=ho_tro_truc_tuyen" class="lienket_phanthan_2">Đổi giao diện hỗ trợ trực tuyến</a><br>
<a href="?thamso=doi_giao_dien_chi_tiet&dang=hop_tin_moi" class="lienket_phanthan_2">Đổi giao diện hộp tin mới</a><br>
<a href="?thamso=doi_giao_dien_chi_tiet&dang=hop_html" class="lienket_phanthan_2">Đổi giao diện hộp html</a><br>
<a href="?thamso=doi_giao_dien_chi_tiet&dang=xuat_san_pham" class="lienket_phanthan_2">Đổi giao diện phần xuất sản phẩm</a><br>
<a href="?thamso=doi_giao_dien_chi_tiet&dang=chi_tiet_san_pham" class="lienket_phanthan_2">Đổi giao diện phần chi tiết sản phẩm</a><br>
<a href="?thamso=doi_giao_dien_chi_tiet&dang=tin_tuc" class="lienket_phanthan_2">Đổi giao diện phần tin tức</a><br>
<a href="?thamso=doi_giao_dien_chi_tiet&dang=chi_tiet_tin_tuc" class="lienket_phanthan_2">Đổi giao diện phần chi tiết tin tức , bài viết một tin , liên hệ</a><br>
<a href="?thamso=doi_giao_dien_chi_tiet&dang=trang_gio_hang" class="lienket_phanthan_2">Đổi giao diện trang giỏ hàng</a><br>
<a href="?thamso=doi_giao_dien_chi_tiet&dang=tin_khac" class="lienket_phanthan_2">Đổi giao diện phần link tin khác</a><br>
<a href="?thamso=doi_giao_dien_chi_tiet&dang=link_phan_trang" class="lienket_phanthan_2">Đổi giao diện link phân trang</a><br>
<a href="?thamso=doi_giao_dien_chi_tiet&dang=doi_hinh_nen_mau_nen_web" class="lienket_phanthan_2">Đổi hình nền / màu nền web</a><br>
<br>
[/sourcecode]

Chúc các bạn học tốt
  Khóa Học :
  Thời Gian Học : sángchiềutối

  Bình luận

  order

  Nguyễn Thị Thúy số điện thoại: 082.342.xxx
  tại c4/42 đường võ văn vân, ấp 3, xã vĩnh lộc b, huyện bình chánh vừa đăng ký tư vấn khóa học 8 phút trước

  order

  Nguyễn Thị Thúy số điện thoại: 082.342.xxx
  tại c4/42 đường võ văn vân, ấp 3, xã vĩnh lộc b, huyện bình chánh vừa đăng ký tư vấn khóa học 8 phút trước