logo-dohoalaptrinh

Trung tâm đào tạo đồ họa designtech

Chuyên lĩnh vực : đồ họa quảng cáo in ấn, thiết kế nội thất ngoại thất, phối cảnh, xây dựng, cơ khí

Trang chủ » series php hướng dẫn làm web bán hàng » Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a-z-phần 12
5/5 - (2 bình chọn)

Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a-z-phần 12

5/5 - (2 bình chọn)

Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a-z-phần 12 ( tiếp theo phần 11 )

10. include_file (“cumchucnang/ doi_giao_dien/ chi_tiet/ menu_ngang.php”);

[sourcecode language=”plain”]<?php
chong_pha_hoai();
?>
<?php
if(isset($_POST[‘form_55’]))
{
$gt_c="";
for($i=0;$i<=8;$i++)
{
$gt_c=$gt_c.$_POST[‘gt_’.$i]."[–]";
}
up_giao_dien("1",$gt_c);

trangtruoc();
exit();
}
?>
<?php
$m=giao_dien(1);
if($m[0]=="hinh_nen"){$b_1=" selected=’selected’ ";}else{$b_2=" selected=’selected’ ";}
if($m[2]=="hinh_nen"){$c_1=" selected=’selected’ ";}else{$c_2=" selected=’selected’ ";}
?>
<form action="" method="post" style="margin:0">
<table width="970px" style="margin:6px 0px" id="er_10">
<tr>
<td>Đổi giao diện menu ngang</td>
</tr>
<tr>
<td >
<?php //xuat_select();?>

<div id="div_vn_afc">
<table id="er_p" style="margin:6px;width:800px;font-size:14px">
<tr>
<td width="170px">
Nền menu (Cấp đầu) :
</td>
<td width="300px" >
Sử dụng :
<select name="gt_0" style="margin:3px" >
<option value="hinh_nen" <?php echo $b_1; ?> >Hình nền</option>
<option value="mau_nen" <?php echo $b_2; ?> >Màu nền</option>
</select><br>
Giá trị : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[1]; ?>" name="gt_1" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Nền menu (Cấp con) :
</td>
<td width="300px" >
Sử dụng :
<select name="bc" style="margin:3px" name="gt_2" >
<option value="hinh_nen" <?php echo $c_1; ?> >Hình nền</option>
<option value="mau_nen" <?php echo $c_2; ?> >Màu nền</option>
</select><br>
Giá trị : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[3]; ?>" name="gt_3" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu liên kết (Cấp đầu) :
</td>
<td width="300px" >

Màu mặc định : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[4]; ?>" name="gt_4" ><br>
Màu khi rê chuột : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[5]; ?>" name="gt_5" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu liên kết (Cấp con) :
</td>
<td width="300px" >

Màu mặc định : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[6]; ?>" name="gt_6" ><br>
Màu khi rê chuột : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[7]; ?>" name="gt_7" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu đường viền :
</td>
<td width="300px" >

<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[8]; ?>" name="gt_8" >

</td>
</tr>

<tr>
<td>&nbsp;

</td>
<td>
<input type="submit" name="form_55" value="Thay Đổi" style="margin:6px;padding:3px;"/>
</td>
</tr>
</table>

</div>
</div>

</td>
</tr>

</table>
</form>
<script type="text/javascript">
table_css_1("er_10");
table_css("er_p");
</script></pre>
<pre>[/sourcecode]

11. include_file (“cumchucnang /doi_giao_dien/ chi_tiet/ thanh_tim_kiem.php”);

[sourcecode language=”plain”]<?php
chong_pha_hoai();
?>
<?php
if(isset($_POST[‘form_55’]))
{
$gt_c="";
for($i=0;$i<30;$i++)
{
$gt_c=$gt_c.$_POST[‘gt_’.$i]."[–]";
}
up_giao_dien("2",$gt_c);

trangtruoc();
exit();
}
?>
<?php
$m=giao_dien(2);

?>
<form action="" method="post" style="margin:0">
<table width="970px" style="margin:6px 0px" id="er_10">
<tr>
<td>Đổi giao diện thanh tìm kiếm</td>
</tr>
<tr>
<td >
<?php //xuat_select();?>

<div id="div_vn_afc">
<table id="er_p" style="margin:6px;width:800px;font-size:14px">

<tr>
<td width="170px">
Màu nền :
</td>
<td width="300px" >

<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[0]; ?>" name="gt_0" >

</td>
</tr>
<?php
gd_dong("Nền hộp nhập chữ : ",$m[1],"gt_1");
gd_dong("Icon : ",$m[2],"gt_2");
?>
<tr>
<td>&nbsp;

</td>
<td>
<input type="submit" name="form_55" value="Thay Đổi" style="margin:6px;padding:3px;"/>
</td>
</tr>
</table>

</div>
</div>

</td>
</tr>

</table>
</form>
<script type="text/javascript">
table_css_1("er_10");
table_css("er_p");
</script>[/sourcecode]

12.include_file(” cumchucnang/ doi_giao_dien/ chi_tiet/ menu_trai.php”);

[sourcecode language=”plain”]<?php
chong_pha_hoai();
?>
<?php
if(isset($_POST[‘form_55’]))
{
$gt_c="";
for($i=0;$i<=30;$i++)
{
$gt_c=$gt_c.$_POST[‘gt_’.$i]."[–]";
}
up_giao_dien("3",$gt_c);

trangtruoc();
exit();
}
?>
<?php
$m=giao_dien(3);
if($m[0]=="hinh_nen"){$b_1=" selected=’selected’ ";}else{$b_2=" selected=’selected’ ";}
if($m[3]=="hinh_nen"){$c_1=" selected=’selected’ ";}else{$c_2=" selected=’selected’ ";}
if($m[5]=="hinh_nen"){$d_1=" selected=’selected’ ";}else{$d_2=" selected=’selected’ ";}
?>
<form action="" method="post" style="margin:0">
<table width="970px" style="margin:6px 0px" id="er_10">
<tr>
<td>Đổi giao diện menu trái</td>
</tr>
<tr>
<td >
<?php //xuat_select();?>

<div id="div_vn_afc">
<table id="er_p" style="margin:6px;width:800px;font-size:14px">
<tr>
<td width="170px">
Tên :
</td>
<td width="300px" >

<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[0]; ?>" name="gt_0" >

</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Nền tên :
</td>
<td width="300px" >
Sử dụng :
<select name="gt_1" style="margin:3px" >
<option value="hinh_nen" <?php echo $b_1; ?> >Hình nền</option>
<option value="mau_nen" <?php echo $b_2; ?> >Màu nền</option>
</select><br>
Giá trị : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[2]; ?>" name="gt_2" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu tên :
</td>
<td width="300px" >

<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[15]; ?>" name="gt_15" >

</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Đường viền :
</td>
<td width="300px" >

<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[7]; ?>" name="gt_7" >

</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu liên kết :
</td>
<td width="300px" >
Màu mặc định : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[9]; ?>" name="gt_9" ><br>
Màu khi rê chuột : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[10]; ?>" name="gt_10" ><br>
</td>
</tr>

<tr>
<td width="170px">
Icon :
</td>
<td width="300px" >

<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[11]; ?>" name="gt_11" >

</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu nền menu (Cấp đầu) :
</td>
<td width="300px" >
Sử dụng :
<select name="gt_3" style="margin:3px" >
<option value="hinh_nen" <?php echo $c_1; ?> >Hình nền</option>
<option value="mau_nen" <?php echo $c_2; ?> >Màu nền</option>
</select><br>
Giá trị : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[4]; ?>" name="gt_4" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu nền menu (Cấp con) :
</td>
<td width="300px" >
Sử dụng :
<select name="gt_5" style="margin:3px" >
<option value="hinh_nen" <?php echo $d_1; ?> >Hình nền</option>
<option value="mau_nen" <?php echo $d_2; ?> >Màu nền</option>
</select><br>
Giá trị : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[6]; ?>" name="gt_6" >
</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;

</td>
<td>
<input type="submit" name="form_55" value="Thay Đổi" style="margin:6px;padding:3px;"/>
</td>
</tr>
</table>

</div>
</div>

</td>
</tr>

</table>
</form>
<script type="text/javascript">
table_css_1("er_10");
table_css("er_p");
</script>[/sourcecode]

13. include_file (“cumchucnang/ doi_giao_dien/ chi_tiet/ menu_phai.php”);

[sourcecode language=”plain”]<?php
chong_pha_hoai();
?>
<?php
if(isset($_POST[‘form_55’]))
{
$gt_c="";
for($i=0;$i<=30;$i++)
{
$gt_c=$gt_c.$_POST[‘gt_’.$i]."[–]";
}
up_giao_dien("4",$gt_c);

trangtruoc();
exit();
}
?>
<?php
$m=giao_dien(4);
if($m[0]=="hinh_nen"){$b_1=" selected=’selected’ ";}else{$b_2=" selected=’selected’ ";}
if($m[3]=="hinh_nen"){$c_1=" selected=’selected’ ";}else{$c_2=" selected=’selected’ ";}
if($m[5]=="hinh_nen"){$d_1=" selected=’selected’ ";}else{$d_2=" selected=’selected’ ";}
?>
<form action="" method="post" style="margin:0">
<table width="970px" style="margin:6px 0px" id="er_10">
<tr>
<td>Đổi giao diện menu trái</td>
</tr>
<tr>
<td >
<?php //xuat_select();?>

<div id="div_vn_afc">
<table id="er_p" style="margin:6px;width:800px;font-size:14px">
<tr>
<td width="170px">
Tên :
</td>
<td width="300px" >

<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[0]; ?>" name="gt_0" >

</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Nền tên :
</td>
<td width="300px" >
Sử dụng :
<select name="gt_1" style="margin:3px" >
<option value="hinh_nen" <?php echo $b_1; ?> >Hình nền</option>
<option value="mau_nen" <?php echo $b_2; ?> >Màu nền</option>
</select><br>
Giá trị : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[2]; ?>" name="gt_2" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu tên :
</td>
<td width="300px" >

<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[15]; ?>" name="gt_15" >

</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Đường viền :
</td>
<td width="300px" >

<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[7]; ?>" name="gt_7" >

</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu liên kết :
</td>
<td width="300px" >
Màu mặc định : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[9]; ?>" name="gt_9" ><br>
Màu khi rê chuột : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[10]; ?>" name="gt_10" ><br>
</td>
</tr>

<tr>
<td width="170px">
Icon :
</td>
<td width="300px" >

<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[11]; ?>" name="gt_11" >

</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu nền menu (Cấp đầu) :
</td>
<td width="300px" >
Sử dụng :
<select name="gt_3" style="margin:3px" >
<option value="hinh_nen" <?php echo $c_1; ?> >Hình nền</option>
<option value="mau_nen" <?php echo $c_2; ?> >Màu nền</option>
</select><br>
Giá trị : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[4]; ?>" name="gt_4" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu nền menu (Cấp con) :
</td>
<td width="300px" >
Sử dụng :
<select name="gt_5" style="margin:3px" >
<option value="hinh_nen" <?php echo $d_1; ?> >Hình nền</option>
<option value="mau_nen" <?php echo $d_2; ?> >Màu nền</option>
</select><br>
Giá trị : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[6]; ?>" name="gt_6" >
</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;

</td>
<td>
<input type="submit" name="form_55" value="Thay Đổi" style="margin:6px;padding:3px;"/>
</td>
</tr>
</table>

</div>
</div>

</td>
</tr>

</table>
</form>
<script type="text/javascript">
table_css_1("er_10");
table_css("er_p");
</script>[/sourcecode]

14. include_file(” cumchucnang/ doi_giao_dien/ chi_tiet/ san_pham_moi.php”);

[sourcecode language=”plain”]<?php
chong_pha_hoai();
?>
<?php
if(isset($_POST[‘form_55’]))
{
$gt_c="";
for($i=0;$i<=30;$i++)
{
$gt_c=$gt_c.$_POST[‘gt_’.$i]."[–]";
}
up_giao_dien("5",$gt_c);

trangtruoc();
exit();
}
?>
<?php
$m=giao_dien(5);
//if($m[0]=="hinh_nen"){$b_1=" selected=’selected’ ";}else{$b_2=" selected=’selected’ ";}
if($m[2]=="hinh_nen"){$c_1=" selected=’selected’ ";}else{$c_2=" selected=’selected’ ";}
if($m[8]=="hinh_nen"){$e_1=" selected=’selected’ ";}else{$e_2=" selected=’selected’ ";}
?>
<form action="" method="post" style="margin:0">
<table width="970px" style="margin:6px 0px" id="er_10">
<tr>
<td>Đổi giao diện sản phẩm mới</td>
</tr>
<tr>
<td >
<?php //xuat_select();?>

<div id="div_vn_afc">
<table id="er_p" style="margin:6px;width:800px;font-size:14px">
<tr>
<td width="170px">
Tên :
</td>
<td width="300px" >

<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[0]; ?>" name="gt_0" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu tên :
</td>
<td width="300px" >

<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[7]; ?>" name="gt_7" >

</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Nền tên :
</td>
<td width="300px" >
Sử dụng :
<select name="gt_2" style="margin:3px" name="gt_1" >
<option value="hinh_nen" <?php echo $c_1; ?> >Hình nền</option>
<option value="mau_nen" <?php echo $c_2; ?> >Màu nền</option>
</select><br>
Giá trị : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[2]; ?>" name="gt_2" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu liên kết :
</td>
<td width="300px" >

Màu mặc định : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[3]; ?>" name="gt_3" ><br>
Màu khi rê chuột : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[4]; ?>" name="gt_4" >
</td>
</tr>

<tr>
<td width="170px">
Màu đường gạch :
</td>
<td width="300px" >

<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[5]; ?>" name="gt_5" >

</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu đường viền :
</td>
<td width="300px" >

<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[6]; ?>" name="gt_6" >

</td>
</tr>

<tr>
<td width="170px">
Nền khung :
</td>
<td width="300px" >
Sử dụng :
<select name="gt_8" style="margin:3px" name="gt_8" >
<option value="hinh_nen" <?php echo $e_1; ?> >Hình nền</option>
<option value="mau_nen" <?php echo $e_2; ?> >Màu nền</option>
</select><br>
Giá trị : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[9]; ?>" name="gt_9" >
</td>
</tr>

<tr>
<td>&nbsp;

</td>
<td>
<input type="submit" name="form_55" value="Thay Đổi" style="margin:6px;padding:3px;"/>
</td>
</tr>
</table>

</div>
</div>

</td>
</tr>

</table>
</form>
<script type="text/javascript">
table_css_1("er_10");
table_css("er_p");
</script>[/sourcecode]

15. include_file(” cumchucnang/ doi_giao_dien/ chi_tiet/ khung_gio_hang.php”);

[sourcecode language=”plain”]<?php
chong_pha_hoai();
?>
<?php
if(isset($_POST[‘form_55’]))
{
$gt_c="";
for($i=0;$i<=30;$i++)
{
$gt_c=$gt_c.$_POST[‘gt_’.$i]."[–]";
}
up_giao_dien("6",$gt_c);

trangtruoc();
exit();
}
?>
<?php
$m=giao_dien(6);
//if($m[0]=="hinh_nen"){$b_1=" selected=’selected’ ";}else{$b_2=" selected=’selected’ ";}
if($m[2]=="hinh_nen"){$c_1=" selected=’selected’ ";}else{$c_2=" selected=’selected’ ";}
if($m[10]=="hinh_nen"){$e_1=" selected=’selected’ ";}else{$e_2=" selected=’selected’ ";}
?>
<form action="" method="post" style="margin:0">
<table width="970px" style="margin:6px 0px" id="er_10">
<tr>
<td>Đổi giao diện khung giỏ hàng</td>
</tr>
<tr>
<td >
<?php //xuat_select();?>

<div id="div_vn_afc">
<table id="er_p" style="margin:6px;width:800px;font-size:14px">
<tr>
<td width="170px">
Tên :
</td>
<td width="300px" >

<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[0]; ?>" name="gt_0" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu tên :
</td>
<td width="300px" >

<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[1]; ?>" name="gt_1" >

</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Nền tên :
</td>
<td width="300px" >
Sử dụng :
<select name="gt_2" style="margin:3px" name="gt_2" >
<option value="hinh_nen" <?php echo $c_1; ?> >Hình nền</option>
<option value="mau_nen" <?php echo $c_2; ?> >Màu nền</option>
</select><br>
Giá trị : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[3]; ?>" name="gt_3" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu liên kết :
</td>
<td width="300px" >

Màu mặc định : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[6]; ?>" name="gt_6" ><br>
Màu khi rê chuột : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[7]; ?>" name="gt_7" >
</td>
</tr>

<tr>
<td width="170px">
Màu đường viền :
</td>
<td width="300px" >

<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[4]; ?>" name="gt_4" >

</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu chữ tổng cộng :
</td>
<td width="300px" >

<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[5]; ?>" name="gt_5" >

</td>
</tr>

<tr>
<td width="170px">
Icon 1 :
</td>
<td width="300px" >

<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[8]; ?>" name="gt_8" >

</td>
</tr>

<tr>
<td width="170px">
Icon 2 :
</td>
<td width="300px" >

<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[9]; ?>" name="gt_9" >

</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Nền khung :
</td>
<td width="300px" >
Sử dụng :
<select style="margin:3px" name="gt_10" >
<option value="hinh_nen" <?php echo $e_1; ?> >Hình nền</option>
<option value="mau_nen" <?php echo $e_2; ?> >Màu nền</option>
</select><br>
Giá trị : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[11]; ?>" name="gt_11" >
</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;

</td>
<td>
<input type="submit" name="form_55" value="Thay Đổi" style="margin:6px;padding:3px;"/>
</td>
</tr>
</table>

</div>
</div>

</td>
</tr>

</table>
</form>
<script type="text/javascript">
table_css_1("er_10");
table_css("er_p");
</script>[/sourcecode]

16. include_file( “cumchucnang/ doi_giao_dien/ chi_tiet/ trang_gio_hang.php”);

[sourcecode language=”plain”]<?php
chong_pha_hoai();
?>
<?php
if(isset($_POST[‘form_55’]))
{
$gt_c="";
for($i=0;$i<=30;$i++)
{
$gt_c=$gt_c.$_POST[‘gt_’.$i]."[–]";
}
up_giao_dien("17",$gt_c);

trangtruoc();
exit();
}
?>
<?php
$m=giao_dien(17);
//if($m[0]=="hinh_nen"){$b_1=" selected=’selected’ ";}else{$b_2=" selected=’selected’ ";}
if($m[2]=="hinh_nen"){$c_1=" selected=’selected’ ";}else{$c_2=" selected=’selected’ ";}
if($m[14]=="hinh_nen"){$j_1=" selected=’selected’ ";}else{$j_2=" selected=’selected’ ";}
if($m[10]=="hinh_nen"){$e_1=" selected=’selected’ ";}else{$e_2=" selected=’selected’ ";}
?>
<form action="" method="post" style="margin:0">
<table width="970px" style="margin:6px 0px" id="er_10">
<tr>
<td>Đổi giao diện trang giỏ hàng</td>
</tr>
<tr>
<td >
<?php //xuat_select();?>

<div id="div_vn_afc">
<table id="er_p" style="margin:6px;width:800px;font-size:14px">
<tr>
<td width="170px">
Tên :
</td>
<td width="300px" >

<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[0]; ?>" name="gt_0" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu tên :
</td>
<td width="300px" >

<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[1]; ?>" name="gt_1" >

</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Nền tên :
</td>
<td width="300px" >
Sử dụng :
<select name="gt_2" style="margin:3px" name="gt_2" >
<option value="hinh_nen" <?php echo $c_1; ?> >Hình nền</option>
<option value="mau_nen" <?php echo $c_2; ?> >Màu nền</option>
</select><br>
Giá trị : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[3]; ?>" name="gt_3" >
</td>
</tr>

<tr>
<td width="170px">
Màu đường viền :
</td>
<td width="300px" >

<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[4]; ?>" name="gt_4" >

</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu chữ tô đậm khung 1 :
</td>
<td width="300px" >

<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[12]; ?>" name="gt_12" >

</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Nền tô đậm khung 1 :
</td>
<td width="300px" >

<!–<select name="gt_14" style="margin:3px" name="gt_14" >
<option value="hinh_nen" <?php //echo $j_1; ?> >Hình nền</option>
<option value="mau_nen" <?php //echo $j_2; ?> >Màu nền</option>
</select><br>–>
<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[15]; ?>" name="gt_15" >

</td>
</tr>

<tr>
<td width="170px">
Màu chữ khung 1 :
</td>
<td width="300px" >

<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[13]; ?>" name="gt_13" >

</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Nền tô khung 1 :
</td>
<td width="300px" >

<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[21]; ?>" name="gt_21" >

</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu chữ tổng giá bán :
</td>
<td width="300px" >

<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[17]; ?>" name="gt_17" >

</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu liên kết khung 1 :
</td>
<td width="300px" >

Màu mặc định : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[18]; ?>" name="gt_18" ><br>
Màu rê chuột : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[19]; ?>" name="gt_19" >

</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Đường viền khung 1 :
</td>
<td width="300px" >

<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[16]; ?>" name="gt_16" >

</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu chữ tô đậm khung 2 :
</td>
<td width="300px" >

<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[22]; ?>" name="gt_22" >

</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Nền tô đậm khung 2 :
</td>
<td width="300px" >

<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[23]; ?>" name="gt_23" >

</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu chữ khung 2 :
</td>
<td width="300px" >

<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[24]; ?>" name="gt_24" >

</td>
</tr>
<?php
gd_dong("Màu chữ dấu (*) : ",$m[25],"gt_25");
gd_dong("Nền tô khung 2 : ",$m[26],"gt_26");
?>
<tr>
<td width="170px">
Màu liên kết khung 2 :
</td>
<td width="300px" >

Màu mặc định : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[27]; ?>" name="gt_27" ><br>
Màu rê chuột : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[28]; ?>" name="gt_28" >

</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Nền khung :
</td>
<td width="300px" >
Sử dụng :
<select style="margin:3px" name="gt_10" >
<option value="hinh_nen" <?php echo $e_1; ?> >Hình nền</option>
<option value="mau_nen" <?php echo $e_2; ?> >Màu nền</option>
</select><br>
Giá trị : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[11]; ?>" name="gt_11" >
</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;

</td>
<td>
<input type="submit" name="form_55" value="Thay Đổi" style="margin:6px;padding:3px;"/>
</td>
</tr>
</table>

</div>
</div>

</td>
</tr>

</table>
</form>
<script type="text/javascript">
table_css_1("er_10");
table_css("er_p");
</script>[/sourcecode]


17. include_file(” cumchucnang/ doi_giao_dien/ chi_tiet/ ho_tro_truc_tuyen.php”);

[sourcecode language=”plain”]<?php
chong_pha_hoai();
?>
<?php
if(isset($_POST[‘form_55’]))
{
$gt_c="";
for($i=0;$i<=30;$i++)
{
$gt_c=$gt_c.$_POST[‘gt_’.$i]."[–]";
}
up_giao_dien("7",$gt_c);

trangtruoc();
exit();
}
?>
<?php
$m=giao_dien(7);
if($m[2]=="hinh_nen"){$b_1=" selected=’selected’ ";}else{$b_2=" selected=’selected’ ";}
//if($m[2]=="hinh_nen"){$c_1=" selected=’selected’ ";}else{$c_2=" selected=’selected’ ";}
if($m[25]=="hinh_nen"){$e_1=" selected=’selected’ ";}else{$e_2=" selected=’selected’ ";}
?>
<form action="" method="post" style="margin:0">
<table width="970px" style="margin:6px 0px" id="er_10">
<tr>
<td>Đổi giao diện hỗ trợ trực tuyến</td>
</tr>
<tr>
<td >
<?php //xuat_select();?>

<div id="div_vn_afc">
<table id="er_p" style="margin:6px;width:800px;font-size:14px">
<tr>
<td width="170px">
Tên :
</td>
<td width="300px" >

<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[0]; ?>" name="gt_0" >

</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Nền tên :
</td>
<td width="300px" >
Sử dụng :
<select name="gt_2" style="margin:3px" >
<option value="hinh_nen" <?php echo $b_1; ?> >Hình nền</option>
<option value="mau_nen" <?php echo $b_2; ?> >Màu nền</option>
</select><br>
Giá trị : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[3]; ?>" name="gt_3" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu tên :
</td>
<td width="300px" >
<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[1]; ?>" name="gt_1" >
</td>
</tr>

<tr>
<td width="170px">
Màu đường viền :
</td>
<td width="300px" >

<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[4]; ?>" name="gt_4" >

</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Nền khung :
</td>
<td width="300px" >
Sử dụng :
<select style="margin:3px" name="gt_25" >
<option value="hinh_nen" <?php echo $e_1; ?> >Hình nền</option>
<option value="mau_nen" <?php echo $e_2; ?> >Màu nền</option>
</select><br>
Giá trị : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[26]; ?>" name="gt_26" >
</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;

</td>
<td>
<input type="submit" name="form_55" value="Thay Đổi" style="margin:6px;padding:3px;"/>
</td>
</tr>
</table>

</div>
</div>

</td>
</tr>

</table>
</form>
<script type="text/javascript">
table_css_1("er_10");
table_css("er_p");
</script>[/sourcecode]

18. include_file(” cumchucnang/ doi_giao_dien/ chi_tiet/ hop_tin_moi.php”);

[sourcecode language=”plain”]<?php
chong_pha_hoai();
?>
<?php
if(isset($_POST[‘form_55’]))
{
$gt_c="";
for($i=0;$i<=30;$i++)
{
$gt_c=$gt_c.$_POST[‘gt_’.$i]."[–]";
}
up_giao_dien("8",$gt_c);

trangtruoc();
exit();
}
?>
<?php
$m=giao_dien(8);
if($m[2]=="hinh_nen"){$b_1=" selected=’selected’ ";}else{$b_2=" selected=’selected’ ";}
//if($m[2]=="hinh_nen"){$c_1=" selected=’selected’ ";}else{$c_2=" selected=’selected’ ";}
if($m[25]=="hinh_nen"){$e_1=" selected=’selected’ ";}else{$e_2=" selected=’selected’ ";}
?>
<form action="" method="post" style="margin:0">
<table width="970px" style="margin:6px 0px" id="er_10">
<tr>
<td>Đổi giao diện hộp tin mới</td>
</tr>
<tr>
<td >
<?php //xuat_select();?>

<div id="div_vn_afc">
<table id="er_p" style="margin:6px;width:800px;font-size:14px">
<tr>
<td width="170px">
Tên :
</td>
<td width="300px" >

<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[0]; ?>" name="gt_0" >

</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Nền tên :
</td>
<td width="300px" >
Sử dụng :
<select name="gt_2" style="margin:3px" >
<option value="hinh_nen" <?php echo $b_1; ?> >Hình nền</option>
<option value="mau_nen" <?php echo $b_2; ?> >Màu nền</option>
</select><br>
Giá trị : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[3]; ?>" name="gt_3" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu tên :
</td>
<td width="300px" >
<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[1]; ?>" name="gt_1" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu liên kết :
</td>
<td width="300px" >

Màu mặc định : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[6]; ?>" name="gt_6" ><br>
Màu khi rê chuột : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[7]; ?>" name="gt_7" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu đường viền :
</td>
<td width="300px" >

<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[4]; ?>" name="gt_4" >

</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu đường gạch :
</td>
<td width="300px" >

<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[5]; ?>" name="gt_5" >

</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Nền khung :
</td>
<td width="300px" >
Sử dụng :
<select style="margin:3px" name="gt_25" >
<option value="hinh_nen" <?php echo $e_1; ?> >Hình nền</option>
<option value="mau_nen" <?php echo $e_2; ?> >Màu nền</option>
</select><br>
Giá trị : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[26]; ?>" name="gt_26" >
</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;

</td>
<td>
<input type="submit" name="form_55" value="Thay Đổi" style="margin:6px;padding:3px;"/>
</td>
</tr>
</table>

</div>
</div>

</td>
</tr>

</table>
</form>
<script type="text/javascript">
table_css_1("er_10");
table_css("er_p");
</script>[/sourcecode]


Chúc các bạn học tốt
  Khóa Học :
  Thời Gian Học : sángchiềutối

  Bình luận

  order

  Nguyễn Thị Thúy số điện thoại: 082.342.xxx
  tại c4/42 đường võ văn vân, ấp 3, xã vĩnh lộc b, huyện bình chánh vừa đăng ký tư vấn khóa học 8 phút trước

  order

  Nguyễn Thị Thúy số điện thoại: 082.342.xxx
  tại c4/42 đường võ văn vân, ấp 3, xã vĩnh lộc b, huyện bình chánh vừa đăng ký tư vấn khóa học 8 phút trước