logo-dohoalaptrinh

Trung tâm đào tạo đồ họa designtech

Chuyên lĩnh vực : đồ họa quảng cáo in ấn, thiết kế nội thất ngoại thất, phối cảnh, xây dựng, cơ khí

Trang chủ » series php hướng dẫn làm web bán hàng » Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a-z-phần 13
5/5 - (2 bình chọn)

Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a-z-phần 13

5/5 - (2 bình chọn)

Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a-z-phần 13 ( tiếp theo phần 12 )

19. include_file(” cumchucnang/ doi_giao_dien/ chi_tiet/ hop_html.php”);

[sourcecode language=”plain”]
<?php
chong_pha_hoai();
?>
<?php
if(isset($_POST[‘form_55’]))
{
$gt_c="";
for($i=0;$i<=30;$i++)
{
$gt_c=$gt_c.$_POST[‘gt_’.$i]."[–]";
}
up_giao_dien("9",$gt_c);

trangtruoc();
exit();
}
?>
<?php
$m=giao_dien(9);
if($m[2]=="hinh_nen"){$b_1=" selected=’selected’ ";}else{$b_2=" selected=’selected’ ";}
//if($m[2]=="hinh_nen"){$c_1=" selected=’selected’ ";}else{$c_2=" selected=’selected’ ";}
if($m[25]=="hinh_nen"){$e_1=" selected=’selected’ ";}else{$e_2=" selected=’selected’ ";}
?>
<form action="" method="post" style="margin:0">
<table width="970px" style="margin:6px 0px" id="er_10">
<tr>
<td>Đổi giao diện hộp html</td>
</tr>
<tr>
<td >
<?php //xuat_select();?>

<div id="div_vn_afc">
<table id="er_p" style="margin:6px;width:800px;font-size:14px">

<tr>
<td width="170px">
Nền tên :
</td>
<td width="300px" >
Sử dụng :
<select name="gt_2" style="margin:3px" >
<option value="hinh_nen" <?php echo $b_1; ?> >Hình nền</option>
<option value="mau_nen" <?php echo $b_2; ?> >Màu nền</option>
</select><br>
Giá trị : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[3]; ?>" name="gt_3" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu tên :
</td>
<td width="300px" >
<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[1]; ?>" name="gt_1" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu liên kết :
</td>
<td width="300px" >

Màu mặc định : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[6]; ?>" name="gt_6" ><br>
Màu khi rê chuột : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[7]; ?>" name="gt_7" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu đường viền :
</td>
<td width="300px" >

<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[4]; ?>" name="gt_4" >

</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu đường gạch :
</td>
<td width="300px" >

<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[5]; ?>" name="gt_5" >

</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Nền khung :
</td>
<td width="300px" >
Sử dụng :
<select style="margin:3px" name="gt_25" >
<option value="hinh_nen" <?php echo $e_1; ?> >Hình nền</option>
<option value="mau_nen" <?php echo $e_2; ?> >Màu nền</option>
</select><br>
Giá trị : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[26]; ?>" name="gt_26" >
</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;

</td>
<td>
<input type="submit" name="form_55" value="Thay Đổi" style="margin:6px;padding:3px;"/>
</td>
</tr>
</table>

</div>
</div>

</td>
</tr>

</table>
</form>
<script type="text/javascript">
table_css_1("er_10");
table_css("er_p");
</script></pre>
<pre>[/sourcecode]

20. include_file(” cumchucnang/ doi_giao_dien/ chi_tiet/ xuat_san_pham.php”);

[sourcecode language=”plain”]<?php
chong_pha_hoai();
?>
<?php
if(isset($_POST[‘form_55’]))
{
$gt_c="";
for($i=0;$i<=30;$i++)
{
$gt_c=$gt_c.$_POST[‘gt_’.$i]."[–]";
}
up_giao_dien("10",$gt_c);

trangtruoc();
exit();
}
?>
<?php
$m=giao_dien(10);
if($m[1]=="hinh_nen"){$b_1=" selected=’selected’ ";}else{$b_2=" selected=’selected’ ";}
if($m[29]=="hinh_nen"){$h_1=" selected=’selected’ ";}else{$h_2=" selected=’selected’ ";}
if($m[4]=="co"){$c_1=" selected=’selected’ ";}else{$c_2=" selected=’selected’ ";}
if($m[28]=="co"){$g_1=" selected=’selected’ ";}else{$g_2=" selected=’selected’ ";}
if($m[25]=="hinh_nen"){$e_1=" selected=’selected’ ";}else{$e_2=" selected=’selected’ ";}
?>
<form action="" method="post" style="margin:0">
<table width="970px" style="margin:6px 0px" id="er_10">
<tr>
<td>Đổi giao diện xuất sản phẩm</td>
</tr>
<tr>
<td >
<?php //xuat_select();?>

<div id="div_vn_afc">
<table id="er_p" style="margin:6px;width:800px;font-size:14px">

<tr>
<td width="170px">
Nền tên :
</td>
<td width="300px" >
Sử dụng :
<select name="gt_1" style="margin:3px" >
<option value="hinh_nen" <?php echo $b_1; ?> >Hình nền</option>
<option value="mau_nen" <?php echo $b_2; ?> >Màu nền</option>
</select><br>
Giá trị : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[2]; ?>" name="gt_2" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu tên :
</td>
<td width="300px" >
<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[0]; ?>" name="gt_0" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu đường viền :
</td>
<td width="300px" >
<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[3]; ?>" name="gt_3" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Đường viền trong :
</td>
<td width="300px" >
Sử dụng :
<select name="gt_4" style="margin:3px" >
<option value="co" <?php echo $c_1; ?> >Có</option>
<option value="khong" <?php echo $c_2; ?> >Không</option>
</select><br>
Màu đường viền : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[5]; ?>" name="gt_5" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu liên kết :
</td>
<td width="300px" >
Màu mặc định : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[6]; ?>" name="gt_6" ><br>
Màu khi rê chuột : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[7]; ?>" name="gt_7" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu chữ giá bán :
</td>
<td width="300px" >
<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[8]; ?>" name="gt_8" >

</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Nút đặt hàng :
</td>
<td width="300px" >
Hình : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[18]; ?>" name="gt_18" ><br>
Cách trái : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[19]; ?>" name="gt_19" >

</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Nút chi tiết :
</td>
<td width="300px" >
Hình : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[20]; ?>" name="gt_20" ><br>
Cách trái : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[21]; ?>" name="gt_21" >

</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu tiêu đề hộp hiệu ứng tooltip :
</td>
<td width="300px" >
<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[17]; ?>" name="gt_17" ><br>

</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu đường viền ngoài hộp hiệu ứng tooltip :
</td>
<td width="300px" >
<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[15]; ?>" name="gt_15" ><br>

</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu đường viền trong hộp hiệu ứng tooltip :
</td>
<td width="300px" >
Sử dụng :
<select name="gt_28" style="margin:3px" >
<option value="co" <?php echo $g_1; ?> >Có</option>
<option value="khong" <?php echo $g_2; ?> >Không</option>
</select><br>
<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[16]; ?>" name="gt_16" ><br>

</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Nền khung hiệu ứng tooltip :
</td>
<td width="300px" >
Sử dụng :
<select style="margin:3px" name="gt_29" >
<option value="hinh_nen" <?php echo $h_1; ?> >Hình nền</option>
<option value="mau_nen" <?php echo $h_2; ?> >Màu nền</option>
</select><br>
Giá trị : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[30]; ?>" name="gt_30" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Nền khung :
</td>
<td width="300px" >
Sử dụng :
<select style="margin:3px" name="gt_25" >
<option value="hinh_nen" <?php echo $e_1; ?> >Hình nền</option>
<option value="mau_nen" <?php echo $e_2; ?> >Màu nền</option>
</select><br>
Giá trị : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[26]; ?>" name="gt_26" >
</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;

</td>
<td>
<input type="submit" name="form_55" value="Thay Đổi" style="margin:6px;padding:3px;"/>
</td>
</tr>
</table>

</div>
</div>

</td>
</tr>

</table>
</form>
<script type="text/javascript">
table_css_1("er_10");
table_css("er_p");
</script>[/sourcecode]

21. include_file(” cumchucnang/ doi_giao_dien/ chi_tiet/ chi_tiet_san_pham.php”);

[sourcecode language=”plain”]<?php
chong_pha_hoai();
?>
<?php
if(isset($_POST[‘form_55’]))
{
$gt_c="";
for($i=0;$i<=30;$i++)
{
$gt_c=$gt_c.$_POST[‘gt_’.$i]."[–]";
}
up_giao_dien("11",$gt_c);

trangtruoc();
exit();
}
?>
<?php
$m=giao_dien(11);
if($m[0]=="hinh_nen"){$b_1=" selected=’selected’ ";}else{$b_2=" selected=’selected’ ";}
if($m[20]=="co"){$d_1=" selected=’selected’ ";}else{$d_2=" selected=’selected’ ";}
if($m[25]=="hinh_nen"){$e_1=" selected=’selected’ ";}else{$e_2=" selected=’selected’ ";}
?>
<form action="" method="post" style="margin:0">
<table width="970px" style="margin:6px 0px" id="er_10">
<tr>
<td>Đổi giao diện chi tiết sản phẩm</td>
</tr>
<tr>
<td >
<?php //xuat_select();?>

<div id="div_vn_afc">
<table id="er_p" style="margin:6px;width:800px;font-size:14px">

<tr>
<td width="170px">
Nền tên :
</td>
<td width="300px" >
Sử dụng :
<select name="gt_0" style="margin:3px" >
<option value="hinh_nen" <?php echo $b_1; ?> >Hình nền</option>
<option value="mau_nen" <?php echo $b_2; ?> >Màu nền</option>
</select><br>
Giá trị : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[1]; ?>" name="gt_1" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu tên :
</td>
<td width="300px" >
<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[17]; ?>" name="gt_17" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu đường viền :
</td>
<td width="300px" >
<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[2]; ?>" name="gt_2" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Đường viền trong :
</td>
<td width="300px" >
Sử dụng :
<select name="gt_3" style="margin:3px" >
<option value="co" <?php echo $c_1; ?> >Có</option>
<option value="khong" <?php echo $c_2; ?> >Không</option>
</select><br>
Màu đường viền : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[4]; ?>" name="gt_4" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu tên trong :
</td>
<td width="300px" >
<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[5]; ?>" name="gt_5" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu phần "Mô tả ngắn" :
</td>
<td width="300px" >
<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[18]; ?>" name="gt_18" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Tên giá bán :
</td>
<td width="300px" >
<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[14]; ?>" name="gt_14" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu tên giá bán :
</td>
<td width="300px" >
<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[6]; ?>" name="gt_6" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu giá bán :
</td>
<td width="300px" >
<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[7]; ?>" name="gt_7" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Nút đặt mua :
</td>
<td width="300px" >
Hình : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[15]; ?>" name="gt_15" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu chữ "Mô tả chi tiết" :
</td>
<td width="300px" >
<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[8]; ?>" name="gt_8" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Đường gạch chữ "Mô tả chi tiết" :
</td>
<td width="300px" >
Sử dụng :
<select name="gt_20" style="margin:3px" >
<option value="co" <?php echo $d_1; ?> >Có</option>
<option value="khong" <?php echo $d_2; ?> >Không</option>
</select><br>
Màu : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[21]; ?>" name="gt_21" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Nền khung :
</td>
<td width="300px" >
Sử dụng :
<select style="margin:3px" name="gt_25" >
<option value="hinh_nen" <?php echo $e_1; ?> >Hình nền</option>
<option value="mau_nen" <?php echo $e_2; ?> >Màu nền</option>
</select><br>
Giá trị : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[26]; ?>" name="gt_26" >
</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;

</td>
<td>
<input type="submit" name="form_55" value="Thay Đổi" style="margin:6px;padding:3px;"/>
</td>
</tr>
</table>

</div>
</div>

</td>
</tr>

</table>
</form>
<script type="text/javascript">
table_css_1("er_10");
table_css("er_p");
</script>[/sourcecode]

22. include_file(” cumchucnang/ doi_giao_dien/ chi_tiet/tin_tuc.php”);

[sourcecode language=”plain”]<?php
chong_pha_hoai();
?>
<?php
if(isset($_POST[‘form_55’]))
{
$gt_c="";
for($i=0;$i<=30;$i++)
{
$gt_c=$gt_c.$_POST[‘gt_’.$i]."[–]";
}
up_giao_dien("12",$gt_c);

trangtruoc();
exit();
}
?>
<?php
$m=giao_dien(12);
//print_r();
if($m[0]=="hinh_nen"){$b_1=" selected=’selected’ ";}else{$b_2=" selected=’selected’ ";}
if($m[20]=="co"){$d_1=" selected=’selected’ ";}else{$d_2=" selected=’selected’ ";}
if($m[25]=="hinh_nen"){$e_1=" selected=’selected’ ";}else{$e_2=" selected=’selected’ ";}
?>
<form action="" method="post" style="margin:0">
<table width="970px" style="margin:6px 0px" id="er_10">
<tr>
<td>Đổi giao diện tin tức</td>
</tr>
<tr>
<td >
<?php //xuat_select();?>

<div id="div_vn_afc">
<table id="er_p" style="margin:6px;width:800px;font-size:14px">
<tr>
<td width="170px">
Tên :
</td>
<td width="300px" >
<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[10]; ?>" name="gt_10" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Nền tên :
</td>
<td width="300px" >
Sử dụng :
<select name="gt_0" style="margin:3px" >
<option value="hinh_nen" <?php echo $b_1; ?> >Hình nền</option>
<option value="mau_nen" <?php echo $b_2; ?> >Màu nền</option>
</select><br>
Giá trị : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[1]; ?>" name="gt_1" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu tên :
</td>
<td width="300px" >
<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[3]; ?>" name="gt_3" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu đường viền :
</td>
<td width="300px" >
<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[2]; ?>" name="gt_2" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu liên kết :
</td>
<td width="300px" >
Màu mặc định : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[4]; ?>" name="gt_4" ><br>
Màu khi rê chuột : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[5]; ?>" name="gt_5" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Tên nút :
</td>
<td width="300px" >
<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[11]; ?>" name="gt_11" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu liên kết nút :
</td>
<td width="300px" >
Màu mặc định : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[8]; ?>" name="gt_8" ><br>
Màu khi rê chuột : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[9]; ?>" name="gt_9" >
</td>
</tr>
<?php
gd_dong("Màu chữ phần tin tức : ",$m[27],"gt_27");
?>
<tr>
<td width="170px">
Icon của nút :
</td>
<td width="300px" >
<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[7]; ?>" name="gt_7" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Nền khung :
</td>
<td width="300px" >
Sử dụng :
<select style="margin:3px" name="gt_25" >
<option value="hinh_nen" <?php echo $e_1; ?> >Hình nền</option>
<option value="mau_nen" <?php echo $e_2; ?> >Màu nền</option>
</select><br>
Giá trị : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[26]; ?>" name="gt_26" >
</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;

</td>
<td>
<input type="submit" name="form_55" value="Thay Đổi" style="margin:6px;padding:3px;"/>
</td>
</tr>
</table>

</div>
</div>

</td>
</tr>

</table>
</form>
<script type="text/javascript">
table_css_1("er_10");
table_css("er_p");
</script>[/sourcecode]

23. include_file(” cumchucnang/ doi_giao_dien/ chi_tiet/ chi_tiet_tin_tuc.php”);

[sourcecode language=”plain”]<?php
chong_pha_hoai();
?>
<?php
if(isset($_POST[‘form_55’]))
{
$gt_c="";
for($i=0;$i<=30;$i++)
{
$gt_c=$gt_c.$_POST[‘gt_’.$i]."[–]";
}
up_giao_dien("13",$gt_c);

trangtruoc();
exit();
}
?>
<?php
$m=giao_dien(13);
//print_r();
if($m[0]=="hinh_nen"){$b_1=" selected=’selected’ ";}else{$b_2=" selected=’selected’ ";}
if($m[20]=="co"){$d_1=" selected=’selected’ ";}else{$d_2=" selected=’selected’ ";}
if($m[25]=="hinh_nen"){$e_1=" selected=’selected’ ";}else{$e_2=" selected=’selected’ ";}
?>
<form action="" method="post" style="margin:0">
<table width="970px" style="margin:6px 0px" id="er_10">
<tr>
<td>Đổi giao diện chi tiết tin tức , bài viết một tin , liên hệ</td>
</tr>
<tr>
<td >
<?php //xuat_select();?>

<div id="div_vn_afc">
<table id="er_p" style="margin:6px;width:800px;font-size:14px">

<tr>
<td width="170px">
Nền tên :
</td>
<td width="300px" >
Sử dụng :
<select name="gt_0" style="margin:3px" >
<option value="hinh_nen" <?php echo $b_1; ?> >Hình nền</option>
<option value="mau_nen" <?php echo $b_2; ?> >Màu nền</option>
</select><br>
Giá trị : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[1]; ?>" name="gt_1" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu tên :
</td>
<td width="300px" >
<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[3]; ?>" name="gt_3" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu đường viền :
</td>
<td width="300px" >
<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[2]; ?>" name="gt_2" >
</td>
</tr>
<?php
gd_dong("Màu chữ trang liên hệ : ",$m[28],"gt_28");
gd_dong("Màu chữ dấu (*) của trang liên hệ : ",$m[29],"gt_29");
gd_dong("Màu nền khung nhập chữ của trang liên hệ : ",$m[30],"gt_30");
?>
<tr>
<td width="170px">
Nền khung :
</td>
<td width="300px" >
Sử dụng :
<select style="margin:3px" name="gt_25" >
<option value="hinh_nen" <?php echo $e_1; ?> >Hình nền</option>
<option value="mau_nen" <?php echo $e_2; ?> >Màu nền</option>
</select><br>
Giá trị : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[26]; ?>" name="gt_26" >
</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;

</td>
<td>
<input type="submit" name="form_55" value="Thay Đổi" style="margin:6px;padding:3px;"/>
</td>
</tr>
</table>

</div>
</div>

</td>
</tr>

</table>
</form>
<script type="text/javascript">
table_css_1("er_10");
table_css("er_p");
</script>[/sourcecode]

24. include_file(” cumchucnang/ doi_giao_dien/ chi_tiet/ tin_khac.php”);

[sourcecode language=”plain”]<?php
chong_pha_hoai();
?>
<?php
if(isset($_POST[‘form_55’]))
{
$gt_c="";
for($i=0;$i<=30;$i++)
{
$gt_c=$gt_c.$_POST[‘gt_’.$i]."[–]";
}
up_giao_dien("14",$gt_c);

trangtruoc();
exit();
}
?>
<?php
$m=giao_dien(14);
//print_r();
if($m[0]=="hinh_nen"){$b_1=" selected=’selected’ ";}else{$b_2=" selected=’selected’ ";}
if($m[20]=="co"){$d_1=" selected=’selected’ ";}else{$d_2=" selected=’selected’ ";}
?>
<form action="" method="post" style="margin:0">
<table width="970px" style="margin:6px 0px" id="er_10">
<tr>
<td>Đổi giao diện chi tiết tin khác</td>
</tr>
<tr>
<td >
<?php //xuat_select();?>

<div id="div_vn_afc">
<table id="er_p" style="margin:6px;width:800px;font-size:14px">

<tr>
<td width="170px">
Tên :
</td>
<td width="300px" >
<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[5]; ?>" name="gt_5" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu tên :
</td>
<td width="300px" >
<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[1]; ?>" name="gt_1" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu liên kết :
</td>
<td width="300px" >
Màu mặc định : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[2]; ?>" name="gt_2" ><br>
Màu khi rê chuột : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[3]; ?>" name="gt_3" ><br>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Icon :
</td>
<td width="300px" >
<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[4]; ?>" name="gt_4" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu đường gạch :
</td>
<td width="300px" >
<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[0]; ?>" name="gt_0" >
</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;

</td>
<td>
<input type="submit" name="form_55" value="Thay Đổi" style="margin:6px;padding:3px;"/>
</td>
</tr>
</table>

</div>
</div>

</td>
</tr>

</table>
</form>
<script type="text/javascript">
table_css_1("er_10");
table_css("er_p");
</script>[/sourcecode]

25.include_file(” cumchucnang/ doi_giao_dien/ chi_tiet/ link_phan_trang.php”);

[sourcecode language=”plain”]<?php
chong_pha_hoai();
?>
<?php
if(isset($_POST[‘form_55’]))
{
$gt_c="";
for($i=0;$i<=30;$i++)
{
$gt_c=$gt_c.$_POST[‘gt_’.$i]."[–]";
}
up_giao_dien("15",$gt_c);

trangtruoc();
exit();
}
?>
<?php
$m=giao_dien(15);
if($m[0]=="hinh_nen"){$b_1=" selected=’selected’ ";}else{$b_2=" selected=’selected’ ";}
if($m[20]=="co"){$d_1=" selected=’selected’ ";}else{$d_2=" selected=’selected’ ";}
?>
<form action="" method="post" style="margin:0">
<table width="970px" style="margin:6px 0px" id="er_10">
<tr>
<td>Đổi giao diện link phân trang</td>
</tr>
<tr>
<td >
<?php //xuat_select();?>

<div id="div_vn_afc">
<table id="er_p" style="margin:6px;width:800px;font-size:14px">

<tr>
<td width="170px">
Màu link :
</td>
<td width="300px" >
<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[0]; ?>" name="gt_0" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu link rê chuột :
</td>
<td width="300px" >
<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[7]; ?>" name="gt_7" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu nền của link :
</td>
<td width="300px" >
<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[1]; ?>" name="gt_1" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu đường viền của link :
</td>
<td width="300px" >
<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[2]; ?>" name="gt_2" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu đường viền của link khi rê chuột :
</td>
<td width="300px" >
<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[3]; ?>" name="gt_3" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu chữ link được chọn :
</td>
<td width="300px" >
<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[4]; ?>" name="gt_4" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu nền link được chọn :
</td>
<td width="300px" >
<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[5]; ?>" name="gt_5" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170px">
Màu đường viền link được chọn :
</td>
<td width="300px" >
<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[4]; ?>" name="gt_6" >
</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;

</td>
<td>
<input type="submit" name="form_55" value="Thay Đổi" style="margin:6px;padding:3px;"/>
</td>
</tr>
</table>

</div>
</div>

</td>
</tr>

</table>
</form>
<script type="text/javascript">
table_css_1("er_10");
table_css("er_p");
</script>[/sourcecode]

26. include_file(” cumchucnang/ doi_giao_dien/ chi_tiet/ doi_hinh_nen_mau_nen_web.php”);

[sourcecode language=”plain”]<?php
chong_pha_hoai();
?>
<?php
if(isset($_POST[‘form_55’]))
{
$gt_c="";
for($i=0;$i<=30;$i++)
{
$gt_c=$gt_c.$_POST[‘gt_’.$i]."[–]";
}
up_giao_dien("16",$gt_c);

trangtruoc();
exit();
}
?>
<?php
$m=giao_dien(16);
//print_r();
if($m[0]=="hinh_nen"){$b_1=" selected=’selected’ ";}else{$b_2=" selected=’selected’ ";}
if($m[2]=="co"){$c_1=" selected=’selected’ ";}else{$c_2=" selected=’selected’ ";}
if($m[3]=="co"){$d_1=" selected=’selected’ ";}else{$d_2=" selected=’selected’ ";}
if($m[4]=="co"){$e_1=" selected=’selected’ ";}else{$e_2=" selected=’selected’ ";}
//if($m[20]=="co"){$d_1=" selected=’selected’ ";}else{$d_2=" selected=’selected’ ";}
//if($m[25]=="hinh_nen"){$e_1=" selected=’selected’ ";}else{$e_2=" selected=’selected’ ";}
?>
<form action="" method="post" style="margin:0">
<table width="970px" style="margin:6px 0px" id="er_10">
<tr>
<td>Đổi hình nền , màu nền web</td>
</tr>
<tr>
<td >
<?php //xuat_select();?>

<div id="div_vn_afc">
<table id="er_p" style="margin:6px;width:900px;font-size:14px">

<tr>
<td width="170px">
Nền ngoài :
</td>
<td width="300px" >
Sử dụng :
<select name="gt_0" style="margin:3px" >
<option value="hinh_nen" <?php echo $b_1; ?> >Hình nền</option>
<option value="mau_nen" <?php echo $b_2; ?> >Màu nền</option>
</select><br>
Giá trị : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[1]; ?>" name="gt_1" >
<br>
Lập lại theo chiều ngang :
<select name="gt_2" style="margin:3px" >
<option value="co" <?php echo $c_1; ?> >Có</option>
<option value="khong" <?php echo $c_2; ?> >Không</option>
</select><br>
Lập lại theo chiều dọc :
<select name="gt_3" style="margin:3px" >
<option value="co" <?php echo $d_1; ?> >Có</option>
<option value="khong" <?php echo $d_2; ?> >Không</option>
</select><br>
Sử dụng màu nền lấp khoảng trống :
<select name="gt_4" style="margin:3px" >
<option value="co" <?php echo $e_1; ?> >Có</option>
<option value="khong" <?php echo $e_2; ?> >Không</option>
</select><br>
Giá trị màu nền lấp khoảng trống : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[5]; ?>" name="gt_5" >
</td>
</tr>
<?php

//print_r();
if($m[10]=="hinh_nen"){$b_1=" selected=’selected’ ";}else{$b_2=" selected=’selected’ ";}
if($m[12]=="co"){$c_1=" selected=’selected’ ";}else{$c_2=" selected=’selected’ ";}
if($m[13]=="co"){$d_1=" selected=’selected’ ";}else{$d_2=" selected=’selected’ ";}
if($m[14]=="co"){$e_1=" selected=’selected’ ";}else{$e_2=" selected=’selected’ ";}
if($m[9]=="co"){$f_1=" selected=’selected’ ";}else{$f_2=" selected=’selected’ ";}
//if($m[20]=="co"){$d_1=" selected=’selected’ ";}else{$d_2=" selected=’selected’ ";}
//if($m[25]=="hinh_nen"){$e_1=" selected=’selected’ ";}else{$e_2=" selected=’selected’ ";}
?>
<tr>
<td width="170px">
Nền trong :
</td>
<td width="300px" >
Sử dụng nền trong :
<select name="gt_9" style="margin:3px" >
<option value="co" <?php echo $f_1; ?> >Có</option>
<option value="khong" <?php echo $f_2; ?> >Không</option>
</select><br>
Sử dụng :
<select name="gt_10" style="margin:3px" >
<option value="hinh_nen" <?php echo $b_1; ?> >Hình nền</option>
<option value="mau_nen" <?php echo $b_2; ?> >Màu nền</option>
</select><br>
Giá trị : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[11]; ?>" name="gt_11" >
<br>
Lập lại theo chiều ngang :
<select name="gt_12" style="margin:3px" >
<option value="co" <?php echo $c_1; ?> >Có</option>
<option value="khong" <?php echo $c_2; ?> >Không</option>
</select><br>
Lập lại theo chiều dọc :
<select name="gt_13" style="margin:3px" >
<option value="co" <?php echo $d_1; ?> >Có</option>
<option value="khong" <?php echo $d_2; ?> >Không</option>
</select><br>
Sử dụng màu nền lấp khoảng trống :
<select name="gt_14" style="margin:3px" >
<option value="co" <?php echo $e_1; ?> >Có</option>
<option value="khong" <?php echo $e_2; ?> >Không</option>
</select><br>
Giá trị màu nền lấp khoảng trống : <input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $m[15]; ?>" name="gt_15" >
</td>
</tr>

<tr>
<td>&nbsp;

</td>
<td>
<input type="submit" name="form_55" value="Thay Đổi" style="margin:6px;padding:3px;"/>
</td>
</tr>
</table>

</div>
</div>

</td>
</tr>

</table>
</form>
<script type="text/javascript">
table_css_1("er_10");
table_css("er_p");
</script>[/sourcecode]

27. include_file(” cumchucnang /banner/ sua_banner.php”);

[sourcecode language=”plain”]<?php
chong_pha_hoai();

if(isset($_POST[‘thaydoi_footer’]))
{
$row_footer[‘html’] = $_POST[‘noidung’];

$str = $row_footer[‘html’];
$str_en = $row_footer[‘html_en’];
$sql = "update banner set link=’$str’,html_en=’$str_en’,rong=’$_POST[rong]’,cao=’$_POST[cao]’ where id=’1’";
//thongbao("$sql");
//echo $sql;
mysql_query($sql);
trangtruoc();
}
$sql = "select * from banner where id = ‘1’";
$query = mysql_query($sql);
$row_footer = mysql_fetch_array($query);

?>
<form action="" method="post" style="margin:0">
<table width="970px" style="margin:6px 0px" id="er">
<tr>
<td>Thay đổi banner</td>
</tr>
<tr>
<td >
<?php //xuat_select();?>

<div id="div_vn_afc">
Link : <input size="70" value="<?php echo $row_footer[‘link’]; ?>" style="padding:3px;margin:6px" name="noidung"> <br />
<!–<span style="margin-left:6px;font-size:14px">Kích cỡ nên chọn : 140×40</span>–>
Rộng : <input size="70" value="<?php echo $row_footer[‘rong’]; ?>" style="padding:3px;margin:6px" name="rong"><br />
Cao : <input size="70" value="<?php echo $row_footer[‘cao’]; ?>" style="padding:3px;margin:6px" name="cao">
</div>

</td>
</tr>
<tr>
<td ><input type="submit" name="thaydoi_footer" value="Thay Đổi" style="margin:3px;padding:3px;margin-left:44px;"/></td>
</tr>
</table>
</form>
<script type="text/javascript">
table_css_2("er");
</script>[/sourcecode]

28. include_file(” cumchucnang/ mana_footer/ edit_footer.php”);

[sourcecode language=”plain”]<?php
chong_pha_hoai();
//echo "dasd";
if(isset($_POST[‘thaydoi_footer’]))
{
$row_footer[‘html’] = $_POST[‘noidung’];
$row_footer[‘html’] = str_replace("’",”,$row_footer[‘html’]);
//$row_footer[‘html_en’] = $_POST[‘noidung_en’];
//$row_footer[‘html’] = $class__thay_the->fckeditor($row_footer[‘html’],"submit");
//$row_footer[‘html_en’] = $class__thay_the->fckeditor($row_footer[‘html_en’],"submit");
$str = $row_footer[‘html’];
$str_en = $row_footer[‘html_en’];
$sql = "update footer set html=’$str’,html_en=’$str_en’ where id=’1’";
//thongbao("$sql");
//echo $sql;
mysql_query($sql);
trangtruoc();
}
$sql = "select * from footer where id = ‘1’";
$query = mysql_query($sql);
$row_footer = mysql_fetch_array($query);
//echo $row_footer[‘html’];
//$row_footer[‘html’] = str_replace(‘"’,’\"’,$row_footer[‘html’]);
$row_footer[‘html’] = str_replace("’",”,$row_footer[‘html’]);
$row_footer[‘html’] = str_replace("\t","",$row_footer[‘html’]);
$row_footer[‘html’] = str_replace("\n","",$row_footer[‘html’]);
$row_footer[‘html’] = str_replace("\r","",$row_footer[‘html’]);
//if(trim($_GET[‘mc’])=="den"){$row_footer[‘html’]="<div style=\"color:black\" >".$row_footer[‘html’]."</div>";}
//echo $row_footer[‘html’];

echo "
<script>
var noidung = ‘$row_footer[html]’;

</script>\n
";
?>
<style>
.body_82
{
background:red
}
</style>
<form action="" method="post" style="margin:0">
<table width="970px" style="margin:6px 0px" id="er">
<tr>
<td>Thay đổi footer</td>
</tr>
<tr>
<td >
<?php //xuat_select();?>
<!–<div style="font-size:14px;margin:10px 0px">Đổi màu nền : <a href="?thamso=edit_footer&mau=trang" class="sua_xoa_8">Trắng</a> <span style="color:blue">-</span> <a href="?thamso=edit_footer" class="sua_xoa_8">Đen</a></div>–>
<?php mau_fckeditor_2(); ?>
<center>
<div id="div_vn_afc">
<script type="text/javascript">
var oFCKeditor = new FCKeditor(‘noidung’);
oFCKeditor.BasePath = "giaodien/fckeditor/";
oFCKeditor.Width = 950 ;
oFCKeditor.Height = 230 ;
//oFCKeditor.Background= "red";

//FCKConfig.EditorAreaStyles = ‘body { color: Grey } h1 { color: Orange }’;
//oFCKeditor.EditorAreaStyles = ‘body {background:red}’;
oFCKeditor.Value=noidung;
<?php
mau_fckeditor();
if(trim($_GET[‘mau’])=="")
{
?>
//oFCKeditor.Config["EditorAreaStyles"] = "body {background:black}" ;
<?php
}
?>
oFCKeditor.Config["EnterMode"] = "br" ;
oFCKeditor.Create();
document.getElementById(‘xEnter’).value = "br" ;
</script>
</div>

</center>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center"><input type="submit" name="thaydoi_footer" value="Thay Đổi" class="nut_chapnhan" /></td>
</tr>
</table>
</form>
<script type="text/javascript">
table_css_2("er");
</script>[/sourcecode]

Chúc các bạn học tốt
  Khóa Học :
  Thời Gian Học : sángchiềutối

  Bình luận

  order

  Nguyễn Thị Thúy số điện thoại: 082.342.xxx
  tại c4/42 đường võ văn vân, ấp 3, xã vĩnh lộc b, huyện bình chánh vừa đăng ký tư vấn khóa học 8 phút trước

  order

  Nguyễn Thị Thúy số điện thoại: 082.342.xxx
  tại c4/42 đường võ văn vân, ấp 3, xã vĩnh lộc b, huyện bình chánh vừa đăng ký tư vấn khóa học 8 phút trước