logo-dohoalaptrinh

Trung tâm đào tạo đồ họa designtech

Chuyên lĩnh vực : đồ họa quảng cáo in ấn, thiết kế nội thất ngoại thất, phối cảnh, xây dựng, cơ khí

Trang chủ » series php hướng dẫn làm web bán hàng » Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a-z-phần 14
5/5 - (3 bình chọn)

Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a-z-phần 14

5/5 - (3 bình chọn)

Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a-z-phần 14

29. include_file(” cumchucnang/ quanly_menu_doc/ them_menu.php”);

[sourcecode language=”plain”]<a href="?thamso=them_leftmenu" class="lienket_phanthan">Menu dọc</a><br />
<a href="?thamso=them_menu_ngang" class="lienket_phanthan">Menu ngang</a><br />
<!–<a href="?thamso=them_menu_help" class="lienket_phanthan">Menu help</a><br />–></pre>
<pre>[/sourcecode]

30. include_file(” cumchucnang/ quanly_menu_doc/ them_leftmenu.php”);

[sourcecode language=”plain”]<?php
chong_pha_hoai();
//echo "vao day <hr>";
?>
<?php
function dequy_option__mnn($id,$nhandang)
{
$nhandang="&nbsp;&nbsp;&nbsp;".$nhandang;
$a=mysql_query("select * from menu where thuoc_menu in(‘$id’) order by id");
while($b=mysql_fetch_array($a))
{
echo"<option value=\"$b[id]\">$nhandang $b[ten]</option>";
dequy_option__mnn($b[‘id’],$nhandang);
}
}
?>
<table id="er" width="970px" style="margin:6px 0px"><tr><td>Thêm menu</td></tr><tr><td>
<form action="" method="post">
<table border="0" id="er_1" width="600px" style="margin:6px">
<tr>
<td width="100px"><b>Cấp độ : </b></td>
<td>
<select name="chon_menu" id="hop_chon_5" >
<option value="">Cấp đầu</option>
<?php
$cap1_lan1_chuoi="select * from menu where thuoc_menu in(”) and vi_tri_menu!=’ngang’ order by id";
$cap1_lan1_truyvan=mysql_query($cap1_lan1_chuoi);
while($mang_cap1_lan1_dulieu=mysql_fetch_array($cap1_lan1_truyvan))
{

print ‘<option value="’.$mang_cap1_lan1_dulieu[‘id’].’">’.$mang_cap1_lan1_dulieu[‘ten’].'</option>’;
dequy_option__mnn($mang_cap1_lan1_dulieu[‘id’],"");
}
?>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Tên :</b></td>
<td><input type="text" name="txttd" size="50"/></td>
</tr>
<!– <tr>
<td><b>Dạng :</b></td>
<td>
<?php
/*switch($_SESSION[‘dang’])
{
case "link":
$a_1="";$a_2=’selected="selected"’;
$b="block";
break;
default:
$a_2="";$a_1=’selected="selected"’;
$b="none";
}*/
?>
<select name="dang" onclick="hg(this.value)">
<option value="" <?php //echo $a_1;?> >Sản phẩm</option>
<option value="link" <?php //echo $a_2;?> >Link</option>
</select>
<div id="link_kkk" style="display:<?php //echo $b; ?>">
Link : <input name="link" size="40" id="link_kkk" />
</div>
<script>
function hg(v)
{
var id=document.getElementById("link_kkk");
if(v==""){id.style.display="none";}
if(v=="link"){id.style.display="block";}
}
</script>
</td>
</tr>–>
<tr>
<td><b>Keywords :</b></td>
<td><input type="text" name="keywords" size="50"/></td>
</tr>
<tr>
<td><b>Description :</b></td>
<td><input type="text" name="description" size="50"/></td>
</tr>
<tr>
<td><b>Url đẹp : </b></td>
<td><input type="text" name="url_dep" size="50" value="" /></td>
</tr>
</tr>

<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td >

<input type="submit" name="them_left_menu" class="nut_chapnhan" value="Thêm Menu" />
</td>
</tr>
</table>
</form>
</td></tr></table>
<script type="text/javascript">
table_css_1("er");
table_css("er_1");
var ss_cap_do="<?php echo $_SESSION[‘chon_menu’]; ?>";
var hop_chon_5=document.getElementById("hop_chon_5");
var option_55=hop_chon_5.getElementsByTagName("option");
//alert(option_55[0].value);
//alert(ss_cap_do);
for(i=0;i<option_55.length;i++)
{
if(option_55[i].value==ss_cap_do)
{
option_55[i].selected=true;
//alert("selected");
}
}
</script></pre>
<pre>[/sourcecode]

31. include_file(” cumchucnang/ quanly_menu_ngang/ them_menu_ngang.php”);

[sourcecode language=”plain”]<?php
chong_pha_hoai();

?>
<br>
<style type="text/css">
a.a_vvv { font-size: 14px; text-decoration: none; color: #0b55c4; }
a.a_vvv:visited { font-size: 14px; color: #0b55c4; text-decoration: none; }
a.a_vvv:hover { font-size: 14px; text-decoration: none; color: #084095; font-style: normal; }

</style>
<?php
if($_POST[‘form_trang’]==’form_trang’)
{
//thongbao("vao day");
for($i=1;$i<=15;$i++)
{
$name_1="sx_".$i;
$name_2="id_".$i;
$sx=$_POST[$name_1];
$id=$_POST[$name_2];
$up="UPDATE `menu` SET `sap_xep` = ‘$sx’ WHERE `id` =’$id’;";
mysql_query($up);
}
trang_truoc();
exit();
}
?>
<?php
function khoangcach($cap_csdl)
{
include("cumchucnang/bien/bien.php");
$sql = "select count(*) from menu where id in (‘$cap_csdl’)";
$query = mysql_query($sql);
$rows = mysql_fetch_row($query);
if($rows[0] != 0)
{
$sql = "select * from menu where id in (‘$cap_csdl’)";
$query = mysql_query($sql);
$rows = mysql_fetch_array($query);
echo "&nbsp;&nbsp;&nbsp;";
//echo $rows[‘thuoc_menu’]."<hr>";
khoangcach($rows[‘thuoc_menu’]);
}
}

function lay_chuoi_menu_con($chuoi_menu,$id_cha)
{
include("cumchucnang/bien/bien.php");
$sql = "select * from menu where $tb__menu_ngang__f__thuoc_menu=’$id_cha’ order by sap_xep ";
$query = mysql_query($sql);
while($rows = mysql_fetch_array($query))
{
$chuoi_menu = $chuoi_menu." ( select * from menu where $tb__menu_ngang__f__id = ‘$rows[id]’) union";
$chuoi_menu = lay_chuoi_menu_con($chuoi_menu,$rows[‘id’]);
}
return $chuoi_menu;

}
function lay_chuoi_menu($chuoi_menu)
{
include("cumchucnang/bien/bien.php");
$sql = "select * from menu where thuoc_menu=” and vi_tri_menu=’ngang’ order by sap_xep ";
//echo $sql."<hr>";
$query = mysql_query($sql);
while($rows = mysql_fetch_array($query))
{
$chuoi_menu = $chuoi_menu." ( select * from menu where id = ‘$rows[id]’) union";
$chuoi_menu = lay_chuoi_menu_con($chuoi_menu,$rows[‘id’]);
}
$chuoi_menu = substr($chuoi_menu,0,-6);
return $chuoi_menu;

}
$chuoi_menu="";

///ky thuat phan trang
$sd = 15;
if($_GET[‘page’] == "")
{
$vtbd = 0;
}
else
{
$vtbd = ($_GET[‘page’]-1)*$sd;
}
$sql_tsd = "select count(*) from menu where vi_tri_menu=’ngang’ ";
$tsd1 = mysql_query($sql_tsd);
$tsd = mysql_fetch_row($tsd1);
$st = ceil($tsd[0]/$sd);
//echo "$st <br />";
$menu=lay_chuoi_menu($chuoi_menu);
$menu = $menu." limit $vtbd,$sd";
//echo $menu."<hr />";
$query = mysql_query($menu);

if($_GET[‘page’] == "" or $_GET[‘page’] == 1)
{
$stt = 1;
}
else
{
$stt=$vtbd + 1;
}
$r=1;
echo "<form action=” method=’post’ style=’margin:0′>";
echo "<table width=’720px’ id=’er’ style=’margin:6px 0px’>";
echo "<tr>";
echo "<td width=\"50px\" align=\"center\">STT</td>";
echo "<td width=\"350px\">Tiêu Đề</td>";
//echo "<td width=\"350px\">Tiêu Đề (English)</td>";
echo "<td width=\"100px\" align=\"center\">Sắp xếp</td>";
echo "<td width=\"100px\" align=\"center\">Sửa</td>";
echo "<td width=\"100px\" align=\"center\">Xóa</td>";
echo "</tr>";

while($rows = mysql_fetch_array($query))
{
$ten_menu=$rows[‘ten’];
$ten_menu_1=$rows[‘ten_en’];
$thuoc_menu=$rows[‘thuoc_menu’];
$sap_xep=$rows[‘sap_xep’];
$id_menu=$rows[‘id’];
$link_sua="?thamso=xoa_sua_menungang_chitiet&id_menu=$id_menu&page=$_GET[page]";
$link_xoa="?thamso=xoa_sua_menungang&xoa_menu_ngang=xoa&id_menu=$id_menu";
$name_1="sx_".$r;
$name_2="id_".$r;
echo "<tr class=\"mau_dong\">";
echo "<td align=\"center\">$stt</td>";
echo "<td nowrap=\"nowrap\">";
khoangcach($thuoc_menu);
echo "<a href=\"$link_sua\" class=\"a_vvv\">$ten_menu</a>";
echo "</td>";
//echo "<td nowrap=\"nowrap\">";
//khoangcach($thuoc_menu);
//echo "<a href=\"$link_sua\" class=\"a_vvv\">$ten_menu_1</a>";
//echo "</td>";
echo "<td align=\"center\">
<input size=’5′ style=’margin:3px’ value=’$sap_xep’ name=’$name_1′ >
<input type=’hidden’ value=’$id_menu’ name=’$name_2′ >
</td>";
echo "<td align=\"center\"><a href=\"$link_sua\" class=\"sua_xoa\" >Sửa</a></td>";
echo "<td align=\"center\"><a href=\"$link_xoa\" class=\"sua_xoa\" >Xóa</a></td>";
echo "</tr>";
$stt++;
$r++;
}
echo "<tr>";
echo "<td width=\"50px\" align=\"center\" colspan=’2′ >&nbsp;</td>";
echo "<td width=\"50px\" align=\"center\" >
<input type=’hidden’ name=’form_trang’ value=’form_trang’ >
<input type=’submit’ value=’Thay đổi’ style=’margin:3px’ >
</td>";
echo "<td width=\"50px\" align=\"center\" colspan=’2′ >&nbsp;</td>";

echo "</tr>";
echo "</table>";
echo "</form>";

for($i=1; $i<=$st; $i++)
{
$link ="?thamso=xoa_sua_menungang&page=$i";
echo "<a href=\"$link\" class=\"phantrang\"> $i </a>";
}
?>
<script type="text/javascript">
table_css_2("er");
</script>
<br>
<br></pre>
<pre>[/sourcecode]

32. include_file(” cumchucnang/ quanly_menu_ngang/ xoa_sua_menu_ngang.php”);

[sourcecode language=”plain”]<?php
chong_pha_hoai();
?>
<?php
if(trim($_POST[‘form_hd_555’])=="form_hd_555")
{

if($_POST[‘tenmenu’] != "")
{

$update = "UPDATE `menu` SET `ten` = ‘$_POST[tenmenu]’
,`ten_en` = ‘$_POST[tenmenu_en]’,`link`=’$_POST[link]’,`loai`=’$_POST[lmn]’,`url_dep`=’$_POST[url_dep]’
WHERE `id` =’$_GET[id_menu]’" ;
mysql_query($update);
}
else
{
thongbao("Không được bỏ trống tên menu !");
}
trangtruoc();
exit();
}
?>
<?php
$id_menu_sua = $_GET[‘id_menu’];
$sql = "select * from menu where id = ‘$id_menu_sua’";
$query = mysql_query($sql);
$row = mysql_fetch_array($query);
$ten_menu=$row[‘ten’];
$ten_menu_1=$row[‘ten_en’];
$link=$row[‘link’];
//echo $link."<hr>";
$url_dep=$row[‘url_dep’];
if($row[‘loai’]=="san_pham"){$a_f="selected";}
?>
<form action="" method="post" style="margin:0">
<table width="970px" border="0" id="ir" style="margin:6px 0px">
<tr>
<td colspan="2">
<span style="float:left">Sữa menu ngang</span>
<a href="?thamso=xoa_sua_menungang&page=<?php echo $_GET[‘page’] ?>" style="text-decoration: none;color:#0b55c4;float:right;margin-right:5px;">
Đóng
</a>
</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Loại menu : </b></td>
<td>
<!–<span style="color:blue;font-size:14px;cursor:pointer" onclick="document.getElementById(‘hhh’).style.display=’block’;">Thay đổi</span>–>
<div id="hhh" style="">
<?php
if($link=="?thamso=trang_chu"){$a_2="selected=’selected’";}
if($link=="?thamso=tin_tuc"){$a_3="selected=’selected’";}
if($link=="?thamso=san_pham_moi"){$a_4="selected=’selected’";}
if($link=="?thamso=lien_he"){$a_5="selected=’selected’";}
if($row[‘loai’]=="san_pham"){$a_6="selected=’selected’";$link="san_pham";}
?>
<script>
function h_jf9(vl)
{

document.getElementById(‘link’).value=vl;
//if(vl=="?thamso=xuat_mot_tin&id=108")
if(vl.match("xuat_mot_tin"))
{
var vl="?thamso=xuat_mot_tin&id="+document.getElementById(‘sl_o2’).value;
document.getElementById(‘link’).value=vl;
document.getElementById(‘id_bai_viet’).style.display="block";
}
else
{
document.getElementById(‘id_bai_viet’).style.display="none";
}
//alert(vl);
}
function h_k12(vl)
{
//var gt_cu=document.getElementById(‘link’).value;
var gt_moi="?thamso=xuat_mot_tin&id="+vl;
document.getElementById(‘link’).value=gt_moi;
if(vl=="108")
{
document.getElementById(‘text_r9’).innerHTML="Hãy chọn 1 id để liên kết tới bài viết muốn sữa";
}
else
{
document.getElementById(‘text_r9′).innerHTML="<a href=’?thamso=quanly_dulieu_menu_ngang&sua_dulieu_menu_ngang=co&id_mnn="+vl+"’ target=’_blank’ class=’link_l88′ >Click vào đây để sữa bài viết có id là <b style=’font-size:20px’>"+vl+"</b></a>";
}
//alert(gt_moi);
}
</script>
<?php
if(ereg("xuat_mot_tin",$link))
{
$an_hien="display:block;";
$m_j=explode("id=",$link);
//print_r($m_j);echo "<hr>";
$link_bv=$link;
}
else
{
$an_hien="display:none;";
$link_bv="?thamso=xuat_mot_tin&id=108";
}
?>
<select onchange="h_jf9(this.value);" name="lmn" style="margin:3px 0px">
<option value="<?php echo $link_bv; ?>" <?php //echo $a_1; ?> >Bài viết</option>
<option value="san_pham" <?php echo $a_6; ?> >Sản phẩm</option>
<option value="?thamso=trang_chu" <?php echo $a_2; ?> >Trang chủ</option>
<option value="?thamso=tin_tuc" <?php echo $a_3; ?> >Tin tức</option>
<option value="?thamso=san_pham_moi" <?php echo $a_4; ?> >Sản phẩm mới</option>
<option value="?thamso=lien_he" <?php echo $a_5; ?> >Liên hệ</option>
</select>
<br />

<div id="id_bai_viet" style="<?php echo $an_hien; ?>" >Id bài viết : <select onchange="h_k12(this.value)" name="id_bai_viet" id="sl_o2">
<option value="108" >Chưa chọn</option>
<?php
for($i=1;$i<=100;$i++)
{
if($m_j[1]==$i)
{
$jh="selected=’selected’";
}
else
{
$jh="";
}
echo "<option value=’$i’ $jh >";
echo $i;
echo "</option>";
}
?>
</select>
<div id="text_r9" style="line-height:30px">Hãy chọn 1 id để liên kết tới bài viết muốn sữa</div>
</div>
<input type="hidden" name="link" size="50" id="link" style="margin:3px 0px" value="<?php echo $link; ?>" />
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100px"><b>Tên Menu : </b></td>
<td><input type="text" name="tenmenu" value="<?php echo $ten_menu?>" size="50"/></td>
</tr>
<tr>
<td width="100px"><b>Url đẹp : </b></td>
<td>
<input type="text" name="url_dep" value="<?php echo $url_dep?>" size="50"/>
<input type="hidden" name="url_dep_hd" value="<?php echo $url_dep?>" />
</td>
</tr>
<!–<tr>
<td width="100px"><b>Tên Menu :<br>(English) </b></td>
<td valign="top"><input type="text" name="tenmenu_en" value="<?php //echo $ten_menu_1?>" size="50"/></td>
</tr>–>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>
<input type="hidden" name="form_hd_555" value="form_hd_555" />
<input type="submit" value="Sửa" class="nut_abc"/>
</td>
</tr>
</table>
</form>
<script type="text/javascript">
table_css_2("ir");
</script></pre>
<pre>[/sourcecode]

33. include_file(” cumchucnang/ quanly_menu_ngang/ xoa_sua_menungang_chitiet.php”);

[sourcecode language=”plain”]<a href="?thamso=xoa_sua_leftmenu" class="lienket_phanthan">Menu dọc</a><br />
<a href="?thamso=xoa_sua_menungang" class="lienket_phanthan">Menu ngang</a><br />
<!–<a href="?thamso=quan_ly_menu_help" class="lienket_phanthan">Menu help</a>–></pre>
<pre>[/sourcecode]

34. include_file(” cumchucnang/ quanly_menu_doc/ sua_xoa_menu.php”);

[sourcecode language=”plain”]<?php
chong_pha_hoai();
?>
<?php
if($_POST[‘form_trang’]==’form_trang’)
{
//thongbao("vao day");
for($i=1;$i<=15;$i++)
{
$name_1="sx_".$i;
$name_2="id_".$i;
$sx=$_POST[$name_1];
$id=$_POST[$name_2];
$up="UPDATE `menu` SET `sap_xep` = ‘$sx’ WHERE `id` =’$id’;";
mysql_query($up);
}
trang_truoc();
exit();
}
?>
<?php
function cap_menu_asd_de_quy($thuoc_menu,$so)
{
$so++;
$tv="select * from menu where id=’$thuoc_menu’";
$tv_1=mysql_query($tv);
$tv_2=mysql_fetch_array($tv_1);
if($tv_2[‘thuoc_menu’]=="")
{
return $so;
}
else
{
return cap_menu_asd_de_quy($tv_2[‘thuoc_menu’],$so);
}
}
function cap_menu_asd($id)
{
$tv="select * from menu where id=’$id’";
$tv_1=mysql_query($tv);
$tv_2=mysql_fetch_array($tv_1);
if($tv_2[‘thuoc_menu’]=="")
{
return 1;
}
else
{
return cap_menu_asd_de_quy($tv_2[‘thuoc_menu’],1);
}
}
//$cap_menu_asd=cap_menu_asd(54);
//echo $cap_menu_asd."<hr>";
function xac_dinh_menu_con_asd($id)
{
$mang=mysql_fetch_row(mysql_query("select count(*) from menu where thuoc_menu=’$id’"));
if($mang[0]!=0)
{
return "co";
}
else
{
return "khong";
}
}
function chuoi_union_asd_de_quy($id,$chuoi)
{
$tv="select * from menu where thuoc_menu=’$id’ order by sap_xep";
$tv_1=mysql_query($tv);
while($tv_2=mysql_fetch_array($tv_1))
{
$xac_dinh_menu_con_asd=xac_dinh_menu_con_asd($tv_2[‘id’]);
$chuoi=$chuoi."( select * from menu where id=’$tv_2[id]’) union ";
if($xac_dinh_menu_con_asd=="co")
{
$chuoi=chuoi_union_asd_de_quy($tv_2[‘id’],$chuoi);
}
}
return $chuoi;
}
function tinh_chuoi_union_asd()
{
$tv="select * from menu where thuoc_menu=” and vi_tri_menu!=’ngang’ order by sap_xep";
$tv_1=mysql_query($tv);
$chuoi="";
while($tv_2=mysql_fetch_array($tv_1))
{
$xac_dinh_menu_con_asd=xac_dinh_menu_con_asd($tv_2[‘id’]);
$chuoi=$chuoi."( select * from menu where id=’$tv_2[id]’) union ";
if($xac_dinh_menu_con_asd=="co")
{
$chuoi=chuoi_union_asd_de_quy($tv_2[‘id’],$chuoi);
}
}
$chuoi=substr($chuoi,0,-6);
return $chuoi;
}
$chuoi_union=tinh_chuoi_union_asd();
//echo $chuoi_union."<hr>";
?>
<style type="text/css">
a.a_vvv { font-size: 14px; text-decoration: none; color: #0b55c4; }
a.a_vvv:visited { font-size: 14px; color: #0b55c4; text-decoration: none; }
a.a_vvv:hover { font-size: 14px; text-decoration: none; color: #084095; font-style: normal; }

</style>
<?php
if(isset($_GET[‘xoa_menu’]))
{
$sql = "select count(*) from menu where capdo = ‘$_GET[id_menu]’";
//echo $sql."<br>";
$query = mysql_query($sql);
$rows = mysql_fetch_row($query);
//echo $rows[0]."<br>";
if($rows[0] == 0)
{
$del = "DELETE FROM `menu` WHERE `id_menu` = ‘$_GET[id_menu]’ ";
//echo $del." \$del <br>";
mysql_query($del);
trangtruoc();
}
else
{
trangtruoc();
}
}
?>
<?php
$sd = 15;
if($_GET[‘page’] == "")
{
$vtbd = 0;
}
else
{
$vtbd = ($_GET[‘page’]-1)*$sd;
}
$tsd=mysql_num_rows(mysql_query($chuoi_union));

$st = ceil($tsd/$sd);

$menu = $chuoi_union." limit $vtbd,$sd";
//echo $menu."<hr />";
$query = mysql_query($menu);

if($_GET[‘page’] == "" or $_GET[‘page’] == 1)
{
$stt = 1;
}
else
{
$stt=$vtbd + 1;
}
echo "<form action=” method=’post’ style=\"margin:0\">";
echo "<table id=\"er\" style=\"margin:6px 0px\" width=\"720px\">";
echo "<tr bgcolor=\"green\">";
echo "<td width=\"50px\" align=\"center\">STT</td>";
echo "<td width=\"350px\">Tiêu Đề</td>";
//echo "<td width=\"100px\">Dạng</td>";
echo "<td width=\"100px\" align=\"center\">Sắp xếp</td>";
echo "<td width=\"100px\" align=\"center\">Sửa</td>";
echo "<td width=\"100px\" align=\"center\">Xóa</td>";
echo "</tr>";
$r=1;
while($rows = mysql_fetch_array($query))
{
$id=$rows[‘id’];
$cap_menu_asd=cap_menu_asd($id);
$kt="";
for($i=1;$i<$cap_menu_asd;$i++)
{
$kt=$kt."&nbsp;&nbsp;&nbsp;";
}
if(trim($rows[‘dang’])!=""){$dang="Link";}else {$dang="Sản phẩm";}
$tieu_de=$rows[‘ten’];
$tieu_de_1=$rows[‘ten_en’];
$link_sua="?thamso=xoa_sua_leftmenu_sua&id_menu=$id&page=$_GET[page]";
$link_xoa="?thamso=xoa_sua_leftmenu&xoa_left_menu=xoa&id_menu=$id";
$sap_xep=$rows[‘sap_xep’];
$name_1="sx_".$r;
$name_2="id_".$r;
echo "<tr class=\"mau_dong\">";
echo "<td align=\"center\">$stt</td>";
echo "<td nowrap=\"nowrap\">";
echo $kt."<a href=\"$link_sua\" class=\"a_vvv\">$tieu_de</a>";
echo "</td>";
//echo "<td nowrap=\"nowrap\">";
//echo "<span style=’font-size:14px’>".$dang."</span>";
//echo "</td>";
echo "<td align=\"center\">
<input size=’5′ style=’margin:3px’ value=’$sap_xep’ name=’$name_1′ >
<input type=’hidden’ value=’$id’ name=’$name_2′ >
</td>";
echo "<td align=\"center\"><a href=\"$link_sua\" class=\"sua_xoa\">Sửa</a></td>";
echo "<td align=\"center\"><a href=\"$link_xoa\" class=\"sua_xoa\">Xóa</a></td>";
echo "</tr>";
$stt++;
$r++;
}
echo "<tr>";
echo "<td width=\"50px\" align=\"center\" colspan=’2′ >&nbsp;</td>";
echo "<td width=\"50px\" align=\"center\" >
<input type=’hidden’ name=’form_trang’ value=’form_trang’ >
<input type=’submit’ value=’Thay đổi’ style=’margin:3px’ >
</td>";
echo "<td width=\"50px\" align=\"center\" colspan=’2′ >&nbsp;</td>";

echo "</tr>";
echo "</table>";
echo "</form>";

for($i=1; $i<=$st; $i++)
{
$link ="?thamso=xoa_sua_leftmenu&page=$i";
echo "<a href=\"$link\" class=\"phantrang\"> $i </a>";
}
?>
<script type="text/javascript">
table_css_2("er");
</script></pre>
<pre>[/sourcecode]

35. include_file(” cumchucnang/ quanly_menu_doc/ xoa_sua_leftmenu.php”);

[sourcecode language=”plain”]<?php
chong_pha_hoai();
?>
<?php
$id_menu_sua = $_GET[‘id_menu’];
$sql = "select * from menu where id = ‘$id_menu_sua’";
$query = mysql_query($sql);
$row = mysql_fetch_array($query);
?>
<form action="" method="post" style="margin:0">
<table width="970px" border="0" id="er" style="margin:6px">
<tr>
<td colspan="2">
<span style="float:left">Sữa menu</span>
<a href="?thamso=xoa_sua_leftmenu&page=<?php echo $_GET[‘page’] ?>" style="text-decoration: none;color:#0b55c4;float:right;margin-right:5px;">
Đóng
</a>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="120px"><b>Tên :</b></td>
<td><input type="text" name="tenmenu" value="<?php echo $row[‘ten’]?>" size="50" /></td>
</tr>
<!–<tr>
<td><b>Dạng :</b></td>
<td>
<?php
/*switch($row[‘dang’])
{
case "link":
$a_1="";$a_2=’selected="selected"’;
$b="block";
break;
default:
$a_2="";$a_1=’selected="selected"’;
$b="none";
}*/
?>
<select name="dang" onclick="hg(this.value)">
<option value="" <?php //echo $a_1;?> >Sản phẩm</option>
<option value="link" <?php //echo $a_2;?> >Link</option>
</select>
<div id="link_kkk" style="display:<?php echo $b; ?>">
Link : <input name="link" size="40" id="link_kkk" value="<?php echo $row[‘link’]; ?>" />
</div>
<script>
function hg(v)
{
var id=document.getElementById("link_kkk");
if(v==""){id.style.display="none";}
if(v=="link"){id.style.display="block";}
}
</script>
</td>
</tr>–>
<tr>
<td><b>Keywords :</b></td>
<td><input type="text" name="keywords" size="50" value="<?php echo $row[‘keywords’]; ?>"/></td>
</tr>
<tr>
<td><b>Description :</b></td>
<td><input type="text" name="description" size="50" value="<?php echo $row[‘description’]; ?>"/></td>
</tr>
<tr>
<td><b>Url đẹp :</b></td>
<td><input type="text" name="url_dep" size="50" value="<?php echo $row[‘url_dep’]; ?>"/></td>
</tr>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>
<input type="submit" name="sua_left_menu" value="Sửa" class="nut_abc"/>
</tr>
</table>
</form>
<script type="text/javascript">
table_css_2("er");
</script></pre>
<pre>[/sourcecode]

36. include_file(” cumchucnang/ quanly_menu_doc/ chitiet_sua_menu.php”);

[sourcecode 1=”<pre>[/sourcecode” language=”plain”]</pre>
<h2><span style="font-size: 14pt;">37. include_file(" cumchucnang/ quanly_dulieu/ bienluan_them_dulieu.php");</span></h2>
<pre>[sourcecode language="plain"]<a href="?thamso=them_dulieu_leftmenu" class="lienket_phanthan">Them Du Lieu Leftmenu</a><br />
<a href="?thamso=them_dulieu_menungang" class="lienket_phanthan">Them Du Lieu Menu Ngang</a><br /></pre>
<pre>[/sourcecode]

38. include_file(” cumchucnang/ quanly_dulieu/ them_dulieu_leftmenu.php”);

[sourcecode language=”plain”]<?php
chong_pha_hoai();
//echo "vao day <hr>";
empty_forder("../hinhanh_flash/upload_tam/");
// ham empty_forder : lam rong thu muc

//echo ereg("b","abc");
?>
<script type="text/javascript" >
function ddd5()
{
var id=document.getElementById("ddd5");
id.style.display="block";
}

</script>
<?php
function dequy_option__mnn($id,$nhandang)
{
$nhandang="&nbsp;&nbsp;&nbsp;".$nhandang;
$a=mysql_query("select * from menu where thuoc_menu in(‘$id’) order by id");
while($b=mysql_fetch_array($a))
{
echo"<option value=\"$b[id]\">$nhandang $b[ten]</option>";
dequy_option__mnn($b[‘id’],$nhandang);
}
}
class class__khung_them_du_lieu
{
function khung_nhap_lieu_fckeditor($name)
{
echo "<script type=\"text/javascript\">";
echo "var oFCKeditor = new FCKeditor(‘$name’);";
echo "oFCKeditor.BasePath = \"giaodien/fckeditor/\";";
echo "oFCKeditor.Width = 770 ;";
echo "oFCKeditor.Height = 350 ;";
mau_fckeditor();
echo "oFCKeditor.Config[\"EnterMode\"] = \"br\" ;";
echo "oFCKeditor.Create();";
//echo "document.getElementById(‘xEnter’).value = \"br\" ;";
echo "</script>";
}
function hop_chon_capdo(){
echo "<select name=\"capdo\" id=\"hop_chon_5\">";
$cap1_lan1_chuoi="select * from menu where thuoc_menu in(”) and vi_tri_menu!=’ngang’ order by id";
$cap1_lan1_truyvan=mysql_query($cap1_lan1_chuoi);
while($mang_cap1_lan1_dulieu=mysql_fetch_array($cap1_lan1_truyvan))
{

print ‘<option value="’.$mang_cap1_lan1_dulieu[‘id’].’">’.$mang_cap1_lan1_dulieu[‘ten’].'</option>’;
dequy_option__mnn($mang_cap1_lan1_dulieu[‘id’],"");
}
echo "</select>";
}
function khung_them_du_lieu()
{
echo "<table width=\"970px\" id=\"er\" style=\"margin:6px 0px\">";
echo "<form action=\"\" method=\"post\" enctype=\"multipart/form-data\" style=\"margin:0\">";
tr("Thêm sản phẩm vào left menu",2);
echo "<tr>";
echo "<td width=\"20%\" align=\"left\"><b>Cấp độ : </b></td>";
echo "<td width=\"80%\" align=\"left\">";
$this->hop_chon_capdo();
echo "</td>";
echo "</tr>";
echo "<tr>";
echo "<td width=\"20%\" align=\"left\"><b>Tiêu đề : </b></td>";
echo "<td width=\"80%\" align=\"left\"><input name=\"tieude\" size=\"25\"></td>";
echo "</tr>";
//xuat_tr("Tiêu đề : <br>(English)","<input name=\"tieude_en\" size=\"70\">");
echo "<tr>";
echo "<td width=\"20%\" align=\"left\"><b>Hình ảnh : </b></td>";
echo "<td width=\"80%\" align=\"left\"><input type=\"file\" name=\"uploadedfile\"></td>";
echo "</tr>";
echo "<tr>";
echo "<td width=\"20%\" align=\"left\"><b>Up nhiều hình : </b></td>";
echo "<td width=\"80%\" align=\"left\">";
echo "<div style=’overflow:scroll;width:600px;height:150px’>";
echo "<input type=\"file\" name=\"up_hinh_1\" style=’margin:3px 0px’><br>";
echo "<input type=\"file\" name=\"up_hinh_2\" style=’margin:3px 0px’ ><br>";
echo "<input type=\"file\" name=\"up_hinh_3\" style=’margin:3px 0px’ ><br>";
echo "<input type=\"file\" name=\"up_hinh_4\" style=’margin:3px 0px’ ><br>";
echo "<input type=\"file\" name=\"up_hinh_5\" style=’margin:3px 0px’ ><br>";
echo "<input type=\"file\" name=\"up_hinh_6\" style=’margin:3px 0px’ ><br>";
echo "<input type=\"file\" name=\"up_hinh_7\" style=’margin:3px 0px’ ><br>";
echo "<input type=\"file\" name=\"up_hinh_8\" style=’margin:3px 0px’ ><br>";
echo "<input type=\"file\" name=\"up_hinh_9\" style=’margin:3px 0px’ ><br>";
echo "<input type=\"file\" name=\"up_hinh_10\" style=’margin:3px 0px’ ><br>";
echo "<input type=\"file\" name=\"up_hinh_11\" style=’margin:3px 0px’ ><br>";
echo "<input type=\"file\" name=\"up_hinh_12\" style=’margin:3px 0px’ ><br>";
echo "</div>";
echo "</td>";
echo "</tr>";

echo "<tr>";
echo "<td width=\"20%\" align=\"left\"><b>Giá bán : </b></td>";
echo "<td width=\"80%\" align=\"left\"><input name=\"giaban\" size=\"25\">";

echo "</td>";
echo "</tr>";

echo "<tr>";
echo "<td width=\"20%\" align=\"left\"><b>Mô tả ngắn : </b></td>";
echo "<td width=\"80%\" align=\"left\"><textarea name=’mo_ta_ngan’ style=’width:300px;height:60px’></textarea>";

echo "</td>";
echo "</tr>";
/*echo "<tr>";
echo "<td width=\"20%\" align=\"left\"><b>Khối lượng : </b></td>";
echo "<td width=\"80%\" align=\"left\"><input name=\"khoi_luong\" size=\"25\">";

echo "</td>";
echo "</tr>";
echo "<tr>";
echo "<td width=\"20%\" align=\"left\" valign=’top’><b>Size : </b></td>";
echo "<td width=\"80%\" align=\"left\"><input name=\"size\" size=\"25\" value=\"$_SESSION[size]\">";
echo ‘<a href="javascript:voild(0)" style="margin-left:20px" onclick="ddd5()">Xem cách chọn size</a>’;
echo ‘<div style="width:5px;height:3px;overflow:hidden"></div>’;
echo ‘<div id="ddd5" style="margin-left:194px;display:none">Dùng dấu \’_\’ để phân cách size <br>Ví dụ : Nhập \’S_M_L_XL_XXL\’ thì sẽ được 5 size S,M,L,XL,XXL </div>’;
echo "</td>";
echo "</tr>";*/
echo "<tr>";
echo "<td width=\"20%\" align=\"left\"><b>Keywords : </b></td>";
echo "<td width=\"80%\" align=\"left\"><input name=\"keywords\" size=\"25\">";

echo "</td>";
echo "</tr>";
echo "<tr>";
echo "<td width=\"20%\" align=\"left\"><b>Description : </b></td>";
echo "<td width=\"80%\" align=\"left\"><input name=\"description\" size=\"25\">";

echo "</td>";
echo "</tr>";
?>
<tr>
<td><b>Url đẹp :</b></td>
<td><input type="text" name="url_dep" size="25" value=""/></td>
</tr>
<?php
//xuat_tr("Khuyến mãi : <br>(English)","<input name=\"khuyen_mai__en\" size=\"70\">");
echo "<tr>";
echo "<td width=\"20%\" valign=\"top\" align=\"left\"><b>Nội dung : </b></td>";
echo "<td width=\"80%\" valign=\"top\" align=\"left\">";
//xuat_select("luan","suc");
echo "<div id=\"div_vn_afc\">";
//echo "tieng viet";
mau_fckeditor_2();
$this->khung_nhap_lieu_fckeditor("noidung");
echo "</div>";
echo "<div id=\"div_en_afc\" style=\"display:none\">";
//echo "tieng anh";
//$this->khung_nhap_lieu_fckeditor("noidung_en");
echo "</div>";
echo "</td>";
echo "</tr>";

echo "<tr>";
o("&nbsp;");
o("<input type=\"submit\" class=\"nut_chapnhan\" value=\"Chấp nhận\" name=\"them_dulieu_menu_doc\">");
echo "</tr>";
echo "</form>";
echo "</table>";

}
}
$class__khung_them_du_lieu=new class__khung_them_du_lieu;
$class__khung_them_du_lieu->khung_them_du_lieu();
?>
<script type="text/javascript">
table_css_2("er");
var ss_cap_do="<?php echo $_SESSION[‘capdo’]; ?>";
var hop_chon_5=document.getElementById("hop_chon_5");
var option_55=hop_chon_5.getElementsByTagName("option");
//alert(option_55[0].value);
//alert(ss_cap_do);
for(i=0;i<option_55.length;i++)
{
if(option_55[i].value==ss_cap_do)
{
option_55[i].selected=true;
//alert("selected");
}
}
</script></pre>
<pre>[/sourcecode]


39. include_file(” cumchucnang/ quanly_dulieu/ them_san_pham_menu_ngang.php”);

[sourcecode language=”plain”]<?php
chong_pha_hoai();
//echo "vao day <hr>";
empty_forder("../hinhanh_flash/upload_tam/");
// ham empty_forder : lam rong thu muc

//echo ereg("b","abc");
?>
<script type="text/javascript" >
function ddd5()
{
var id=document.getElementById("ddd5");
id.style.display="block";
}

</script>
<?php
function dequy_option__mnn($id,$nhandang)
{
$nhandang="&nbsp;&nbsp;&nbsp;".$nhandang;
$a=mysql_query("select * from menu where thuoc_menu in(‘$id’) order by id");
while($b=mysql_fetch_array($a))
{
if($b[‘loai’]!="san_pham")
{
$f29="disabled";
}
else
{
$f29="";
}
echo "<option value=\"$b[id]\" $f29 >$nhandang $b[ten]</option>";
dequy_option__mnn($b[‘id’],$nhandang);
}
}
class class__khung_them_du_lieu
{
function khung_nhap_lieu_fckeditor($name)
{
echo "<script type=\"text/javascript\">";
echo "var oFCKeditor = new FCKeditor(‘$name’);";
echo "oFCKeditor.BasePath = \"giaodien/fckeditor/\";";
echo "oFCKeditor.Width = 770 ;";
echo "oFCKeditor.Height = 350 ;";
mau_fckeditor();

echo "oFCKeditor.Config[\"EnterMode\"] = \"br\" ;";
echo "oFCKeditor.Create();";
//echo "document.getElementById(‘xEnter’).value = \"br\" ;";
echo "</script>";
}
function hop_chon_capdo(){
echo "<select name=\"capdo\" id=\"hop_chon_5\">";
$cap1_lan1_chuoi="select * from menu where thuoc_menu in(”) and vi_tri_menu=’ngang’ order by id";
$cap1_lan1_truyvan=mysql_query($cap1_lan1_chuoi);
while($mang_cap1_lan1_dulieu=mysql_fetch_array($cap1_lan1_truyvan))
{
if($mang_cap1_lan1_dulieu[‘loai’]!="san_pham")
{
$f29="disabled";
}
else
{
$f29="";
}
print ‘<option value="’.$mang_cap1_lan1_dulieu[‘id’].’" ‘.$f29.’ >’.$mang_cap1_lan1_dulieu[‘ten’].'</option>’;
dequy_option__mnn($mang_cap1_lan1_dulieu[‘id’],"");
}
echo "</select>";
}
function khung_them_du_lieu()
{
echo "<table width=\"970px\" id=\"er\" style=\"margin:6px 0px\">";
echo "<form action=\"\" method=\"post\" enctype=\"multipart/form-data\" style=\"margin:0\">";
tr("Thêm sản phẩm vào menu ngang",2);
echo "<tr>";
echo "<td width=\"20%\" align=\"left\"><b>Cấp độ : </b></td>";
echo "<td width=\"80%\" align=\"left\">";
$this->hop_chon_capdo();
echo "</td>";
echo "</tr>";
echo "<tr>";
echo "<td width=\"20%\" align=\"left\"><b>Tiêu đề : </b></td>";
echo "<td width=\"80%\" align=\"left\"><input name=\"tieude\" size=\"25\"></td>";
echo "</tr>";
//xuat_tr("Tiêu đề : <br>(English)","<input name=\"tieude_en\" size=\"70\">");
echo "<tr>";
echo "<td width=\"20%\" align=\"left\"><b>Hình ảnh : </b></td>";
echo "<td width=\"80%\" align=\"left\"><input type=\"file\" name=\"uploadedfile\"></td>";
echo "</tr>";
echo "<tr>";
echo "<td width=\"20%\" align=\"left\"><b>Up nhiều hình : </b></td>";
echo "<td width=\"80%\" align=\"left\">";
echo "<div style=’overflow:scroll;width:600px;height:150px’>";
echo "<input type=\"file\" name=\"up_hinh_1\" style=’margin:3px 0px’><br>";
echo "<input type=\"file\" name=\"up_hinh_2\" style=’margin:3px 0px’ ><br>";
echo "<input type=\"file\" name=\"up_hinh_3\" style=’margin:3px 0px’ ><br>";
echo "<input type=\"file\" name=\"up_hinh_4\" style=’margin:3px 0px’ ><br>";
echo "<input type=\"file\" name=\"up_hinh_5\" style=’margin:3px 0px’ ><br>";
echo "<input type=\"file\" name=\"up_hinh_6\" style=’margin:3px 0px’ ><br>";
echo "<input type=\"file\" name=\"up_hinh_7\" style=’margin:3px 0px’ ><br>";
echo "<input type=\"file\" name=\"up_hinh_8\" style=’margin:3px 0px’ ><br>";
echo "<input type=\"file\" name=\"up_hinh_9\" style=’margin:3px 0px’ ><br>";
echo "<input type=\"file\" name=\"up_hinh_10\" style=’margin:3px 0px’ ><br>";
echo "<input type=\"file\" name=\"up_hinh_11\" style=’margin:3px 0px’ ><br>";
echo "<input type=\"file\" name=\"up_hinh_12\" style=’margin:3px 0px’ ><br>";
echo "</div>";
echo "</td>";
echo "</tr>";

echo "<tr>";
echo "<td width=\"20%\" align=\"left\"><b>Giá bán : </b></td>";
echo "<td width=\"80%\" align=\"left\"><input name=\"giaban\" size=\"25\">";

echo "</td>";
echo "</tr>";

echo "<tr>";
echo "<td width=\"20%\" align=\"left\"><b>Mô tả ngắn : </b></td>";
echo "<td width=\"80%\" align=\"left\"><textarea name=’mo_ta_ngan’ style=’width:300px;height:60px’></textarea>";

echo "</td>";
echo "</tr>";
/*echo "<tr>";
echo "<td width=\"20%\" align=\"left\"><b>Khối lượng : </b></td>";
echo "<td width=\"80%\" align=\"left\"><input name=\"khoi_luong\" size=\"25\">";

echo "</td>";
echo "</tr>";
echo "<tr>";
echo "<td width=\"20%\" align=\"left\" valign=’top’><b>Size : </b></td>";
echo "<td width=\"80%\" align=\"left\"><input name=\"size\" size=\"25\" value=\"$_SESSION[size]\">";
echo ‘<a href="javascript:voild(0)" style="margin-left:20px" onclick="ddd5()">Xem cách chọn size</a>’;
echo ‘<div style="width:5px;height:3px;overflow:hidden"></div>’;
echo ‘<div id="ddd5" style="margin-left:194px;display:none">Dùng dấu \’_\’ để phân cách size <br>Ví dụ : Nhập \’S_M_L_XL_XXL\’ thì sẽ được 5 size S,M,L,XL,XXL </div>’;
echo "</td>";
echo "</tr>";*/
echo "<tr>";
echo "<td width=\"20%\" align=\"left\"><b>Keywords : </b></td>";
echo "<td width=\"80%\" align=\"left\"><input name=\"keywords\" size=\"25\">";

echo "</td>";
echo "</tr>";
echo "<tr>";
echo "<td width=\"20%\" align=\"left\"><b>Description : </b></td>";
echo "<td width=\"80%\" align=\"left\"><input name=\"description\" size=\"25\">";

echo "</td>";
echo "</tr>";
?>
<tr>
<td><b>Url đẹp :</b></td>
<td><input type="text" name="url_dep" size="25" value=""/></td>
</tr>
<?php
//xuat_tr("Khuyến mãi : <br>(English)","<input name=\"khuyen_mai__en\" size=\"70\">");
echo "<tr>";
echo "<td width=\"20%\" valign=\"top\" align=\"left\"><b>Nội dung : </b></td>";
echo "<td width=\"80%\" valign=\"top\" align=\"left\">";
//xuat_select("luan","suc");
echo "<div id=\"div_vn_afc\">";
//echo "tieng viet";
mau_fckeditor_2();
$this->khung_nhap_lieu_fckeditor("noidung");
echo "</div>";
echo "<div id=\"div_en_afc\" style=\"display:none\">";
//echo "tieng anh";
//$this->khung_nhap_lieu_fckeditor("noidung_en");
echo "</div>";
echo "</td>";
echo "</tr>";

echo "<tr>";
o("&nbsp;");
o("<input type=\"submit\" class=\"nut_chapnhan\" value=\"Chấp nhận\" name=\"them_dulieu_menu_doc\">");
echo "</tr>";
echo "</form>";
echo "</table>";

}
}
$class__khung_them_du_lieu=new class__khung_them_du_lieu;
$class__khung_them_du_lieu->khung_them_du_lieu();
?>
<script type="text/javascript">
table_css_2("er");
var ss_cap_do="<?php echo $_SESSION[‘capdo’]; ?>";
var hop_chon_5=document.getElementById("hop_chon_5");
var option_55=hop_chon_5.getElementsByTagName("option");
//alert(option_55[0].value);
//alert(ss_cap_do);
for(i=0;i<option_55.length;i++)
{
if(option_55[i].value==ss_cap_do)
{
option_55[i].selected=true;
//alert("selected");
}
}
</script>[/sourcecode]

Chúc các bạn học tốt
  Khóa Học :
  Thời Gian Học : sángchiềutối

  Bình luận

  order

  Nguyễn Thị Thúy số điện thoại: 082.342.xxx
  tại c4/42 đường võ văn vân, ấp 3, xã vĩnh lộc b, huyện bình chánh vừa đăng ký tư vấn khóa học 8 phút trước

  order

  Nguyễn Thị Thúy số điện thoại: 082.342.xxx
  tại c4/42 đường võ văn vân, ấp 3, xã vĩnh lộc b, huyện bình chánh vừa đăng ký tư vấn khóa học 8 phút trước