logo-dohoalaptrinh

Trung tâm đào tạo đồ họa designtech

Chuyên lĩnh vực : đồ họa quảng cáo in ấn, thiết kế nội thất ngoại thất, phối cảnh, xây dựng, cơ khí

Trang chủ » Series Nodejs cơ bản » Node js căn bản dành cho người mới bắt đầu phần 7
5/5 - (2 bình chọn)

Node js căn bản dành cho người mới bắt đầu phần 7

5/5 - (2 bình chọn)

Node js căn bản dành cho người mới bắt đầu phần 7

TRUYỀN TẢI DATA VỚI BUFFER ( khó hiểu quá thôi bạn cứ hiểu đại loại như sau  ) .

 

Javascript thuần được mã hóa Unicode một cách tiện lợi nhưng không thật sự tốt với các dữ liệu nhị phân. Khi làm việc với các luồng TCP hoặc hệ thống file, cần thiết phải xử lý các luồng dữ liệu bát phân. Node.js cung cấp các lớp Buffer cho phép lưu trữ các dữ liệu thô như một mảng các số nguyên tương ứng với phần cấp phát bộ nhớ thô bên ngoài V8 heap.

Các lớp Buffer trong Node.js là các lớp toàn cục và có thể được truy cập trong ứng dụng mà không cần khai báo các Buffer Module bởi phương thức require() như các Module khác.

Tạo các Buffer trong Node.js

Buffer trong Node.js có thể được xây dựng theo nhiều cách khác nhau.

Cách 1

Cú pháp cho việc tạo một Buffer cỡ 10:

var buf = new Buffer(10);

Cách 2

Cú pháp tạo một Buffer từ một mảng cho trước:

var buf = new Buffer([10, 20, 30, 40, 50]);

Cách 3

Cú pháp tạo một Buffer từ một chuỗi cho trước và với kiểu mã hóa tùy ý:

var buf = new Buffer("Hoc Nodejs tai dohoalaptrinh", "utf-8");

Mặc dù “utf8” là cách mã hóa mặc định nhưng bạn có thể sử dụng các cách mã hóa khác như “ascii”, “utf8″,”base64”, …

Ghi dữ liệu vào Buffer trong Node.js

Cú pháp

Cú pháp để ghi một Buffer trong Node.js là:

buf.write(string[, offset][, length][, encoding])

Chi tiết về tham số

Giá trị trả về

Phương thức sẽ trả về số lượng các byte được ghi. Nếu bộ nhớ trong buffer là không đủ để đáp ứng cho toàn bộ chuỗi, nó sẽ ghi một phần của chuỗi đó.

Ví dụ minh họa cách ghi dữ liệu vào Buffer trong Node.js

Ở ví dụ này, mình sử dụng phương thức write() nhận tham số là dữ liệu dạng chuỗi để ghi dữ liệu đó tới Buffer.

buf = new Buffer(256);
len = buf.write("dohoalaptrinh");

console.log("Tong so byte da ghi : "+ len);

Khi chương trình trên được thực thi sẽ cho kết quả:

Tong so byte da ghi : 22

Đọc dữ liệu từ Buffer trong Node.js

Cú pháp

Cú pháp để đọc dữ liệu từ Buffer trong Node.js như sau:

buf.toString([encoding][, start][, end])

Chi tiết về tham số

Giá trị trả về

Phương thức này giải mã và trả về một chuỗi từ dữ liệu đã được mã hóa trong Buffer bởi sử dụng bộ mã hóa cụ thể.

Ví dụ minh họa cách đọc dữ liệu từ Buffer trong Node.js

buf = new Buffer(26);
for (var i = 0 ; i < 26 ; i++) {
 buf[i] = i + 97;
}

console.log( buf.toString('ascii'));    // Ket qua: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
console.log( buf.toString('ascii',0,5));  // Ket qua: abcde
console.log( buf.toString('utf8',0,5));  // Ket qua: abcde
console.log( buf.toString(undefined,0,5)); // Su dung ma hoa mac dinh 'utf8', Ket qua la: abcde

Khi chương trình trên được thực thi sẽ cho kết quả:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcde
abcde
abcde
Chuyển đổi Buffer thành JSON trong Node.js
Cú pháp

Để chuyển đổi một Buffer trong Node.js thành đối tượng JSON, bạn sử dụng phương thức toJSON() có cú pháp nhu sau:

buf.toJSON()

Giá trị trả về

Phương thức này trả về một biểu diễn JSON cho đối tượng Buffer đã cho.

Ví dụ minh họa cách chuyển đổi Buffer thành JSON

var buf = new Buffer('dohoalaptrinh.com');
var json = buf.toJSON(buf);

console.log(json);

Khi chương trình trên được thực thi sẽ cho kết quả:

[ 83, 105, 109, 112, 108, 121, 32, 69, 97, 115, 121, 32, 76, 101, 97, 114, 110, 105, 110, 103 ]

Ghép nối các Buffer trong Node.js

Cú pháp

Để nối ghép hai hoặc nhiều Buffer thành một Buffer trong Node.js, bạn sử dụng phương thức concat() như sau:

Buffer.concat(list[, totalLength])

Chi tiết về tham số

Giá trị trả về

Phương thức này trả về một Buffer mới.

Ví dụ minh họa cách ghép nối các Buffer

var buffer1 = new Buffer('dohoalaptrinh.com cung cap loat bai huong dan mien phi ');
var buffer2 = new Buffer('cho tat ca moi nguoi');
var buffer3 = Buffer.concat([buffer1,buffer2]);
console.log("Noi dung cua buffer3 la: " + buffer3.toString());

Khi chương trình trên được thực thi sẽ cho kết quả:

Noi dung cua buffer3 la:dohoalaptrinh.com cung cap loat bai huong dan mien phi cho tat ca moi nguoi
So sánh các Buffer trong Node.js
Cú pháp

Để so sánh hai Buffer trong Node.js, bạn sử dụng phương thức compare() như sau:

buf.compare(otherBuffer);
Chi tiết về tham số
Giá trị trả về

Trả về một giá trị dạng số thể hiện Buffer này là đứng trước, sau hay cùng thứ tự với Buffer kia.

Ví dụ minh họa cách so sánh hai Buffer trong Node.js
var buffer1 = new Buffer('ABC');
var buffer2 = new Buffer('ABCD');
var result = buffer1.compare(buffer2);

if(result < 0) {
  console.log(buffer1 +" dung truoc " + buffer2);
}else if(result == 0){
  console.log(buffer1 +" cung thu tu voi " + buffer2);
}else {
  console.log(buffer1 +" dung sau " + buffer2);
}

Khi chương trình trên được thực thi sẽ cho kết quả:

ABC dung truoc ABCD

Sao chép Buffer trong Node.js

Cú pháp

Để sao chép Buffer trong Node.js, bạn sử dụng phương thức copy() như sau:

buf.copy(targetBuffer[, targetStart][, sourceStart][, sourceEnd])

Chi tiết về tham số

Giá trị trả về

Phương thức copy() này không trả về bất kỳ giá trị nào.

Ví dụ minh họa cách sao chép Buffer
var buffer1 = new Buffer('ABC');
// Sao chep mot buffer
var buffer2 = new Buffer(3);
buffer1.copy(buffer2);
console.log("Noi dung cua buffer2 la: " + buffer2.toString());

Khi chương trình trên được thực thi sẽ cho kết quả:

Noi dung cua buffer2 la: ABC
Chia nhỏ Buffer trong Node.js
Cú pháp

Để lập một Buffer con của một Buffer trong Node.js, bạn sử dụng phương thức slice() như sau:

buf.slice([start][, end])

Chi tiết về tham số

Giá trị trả về

Trả về một Buffer mới mà tham chiếu tới cùng vùng bộ nhớ như Buffer cũ.

Ví dụ

var buffer1 = new Buffer('dohoalaptrinh.com '); //Chia nho mot buffer 
var buffer2 = buffer1.slice(0,7); 
console.log("Noi dung cua buffer2 la: " + buffer2.toString());

Khi chương trình trên được thực thi sẽ cho kết quả:

Noi dung cua buffer2 la: dohoa

Độ dài Buffer trong Node.js

Cú pháp

Để lấy độ dài (bằng giá trị byte) của một Buffer trong Node.js, bạn sử dụng thuộc tính length như sau:

buf.length;

Giá trị trả về

Trả về độ dài bằng byte của một Buffer.

Ví dụ

var buffer = new Buffer('dohoalaptrinh.com');
//Do dai cua buffer
console.log("Do dai cua buffer la: " + buffer.length);

Khi chương trình trên được thực thi sẽ cho kết quả:

Do dai cua buffer la: 12
  Khóa Học :
  Thời Gian Học : sángchiềutối

  Bình luận

  order

  Nguyễn Thị Thúy số điện thoại: 082.342.xxx
  tại c4/42 đường võ văn vân, ấp 3, xã vĩnh lộc b, huyện bình chánh vừa đăng ký tư vấn khóa học 8 phút trước

  order

  Nguyễn Thị Thúy số điện thoại: 082.342.xxx
  tại c4/42 đường võ văn vân, ấp 3, xã vĩnh lộc b, huyện bình chánh vừa đăng ký tư vấn khóa học 8 phút trước