logo-dohoalaptrinh

Trung tâm đào tạo đồ họa designtech

Chuyên lĩnh vực : đồ họa quảng cáo in ấn, thiết kế nội thất ngoại thất, phối cảnh, xây dựng, cơ khí

Trang chủ » series php hướng dẫn làm web bán hàng » Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a- z-phần 3
5/5 - (3 bình chọn)

Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a- z-phần 3

5/5 - (3 bình chọn)

Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a- z-phần 3

Tiếp theo phần này tôi đi vào file hàm để giải quyết các thuật toán

include(“ham/ham.php”); // dùng để lấy hàm

Chúng ta tạo 1 forder ham bằng với file index.php  trong forder đó tạo 1 file tên là ham.php

Code của ham.php như sau :

[sourcecode language=”plain”]</pre>
<?php
function chong_pha_hoai()
{
}
function chongphahoai()
{
}
function ma_hoa($c)
{
$q="yhjkf_89!f@_{sa]}___";
$c_2=$q.$c;
return md5(md5(md5($c_2)));
}
<pre></pre>
<h3><span style="font-size: 14pt;">mau ckeditter</span></h3>
<pre></pre>
function mau_fckeditor()
{

$mau=thong_so_2(22);
$mau_2=thong_so_2(23);

?>
oFCKeditor.Config["EditorAreaStyles"] = "body {background:<?php echo $mau; ?>;color:<?php echo $mau_2; ?>;}" ;
<?php

}
function mau_fckeditor_2()
{
$tuy_chon=thong_so_2(24);
if($tuy_chon=="bat")
{
?>
<br>
<div style="margin:0px 3px" >
<a href="?thamso=doi_mau_fckeditor" target="_blank" class="link_l1" >Đổi màu khung nhập liệu fckeditor bên dưới , click here</a>
</div>
<br>
<?php
}
}
//$a=ma_hoa("8582270");echo $a."<hr>";
<pre></pre>
<h3><span style="font-size: 14pt;">chuỗi  html thân thiện</span></h3>
<pre></pre>
function source_html_xuong_dong($chuoi)
{
$chuoi=str_replace(">",">\n",$chuoi);
return $chuoi;
}
function full_url()
{
$s = empty($_SERVER["HTTPS"]) ? ” : ($_SERVER["HTTPS"] == "on") ? "s" : "";
$sp = strtolower($_SERVER["SERVER_PROTOCOL"]);
$protocol = substr($sp, 0, strpos($sp, "/")) . $s;
$port = ($_SERVER["SERVER_PORT"] == "80") ? "" : (":".$_SERVER["SERVER_PORT"]);
return $protocol . "://" . $_SERVER[‘SERVER_NAME’] . $port . $_SERVER[‘REQUEST_URI’];
}
<h3><span style="font-size: 14pt;">//echo full_url()."<hr>";</span></h3>
function thongbao($chuoi)
{
echo "<script>alert(\"$chuoi\");</script>";
}
function phat_hien_trinh_duyet()
{
$u_agent = $_SERVER[‘HTTP_USER_AGENT’];
$ub = ”;
if(preg_match(‘/MSIE/i’,$u_agent))
{
$ub = "ie";
}
elseif(preg_match(‘/Firefox/i’,$u_agent))
{
$ub = "firefox";
}
elseif(preg_match(‘/Safari/i’,$u_agent))
{
$ub = "safari";
}
elseif(preg_match(‘/Chrome/i’,$u_agent))
{
$ub = "chrome";
}
elseif(preg_match(‘/Flock/i’,$u_agent))
{
$ub = "flock";
}
elseif(preg_match(‘/Opera/i’,$u_agent))
{
$ub = "opera";
}

return $ub;
}
<h5><span style="font-size: 14pt;">loại bỏ khoảng trắng</span></h5>
function mang_bo_khoang_trang_co_sap_xep($mang)
{
$mang1=array_filter($mang);
$tln=0;
foreach($mang1 as $dohoalaptrinh)
{
$mang2[$tln]=$dohoalaptrinh;
$tln++;
}
return $mang2;
}
function ham_1($mang)
{
$mang1=array_filter($mang);
$tln=0;
foreach($mang1 as $dohoalaptrinh)
{
$mang2[$tln]=$dohoalaptrinh;
$tln++;
}
<h4></h4>
return $mang2;
}
function chuyentrang($link)
{
?>
<script type="text/javascript">
window.location="<?php echo $link?>";
</script>
<?php
}
function chuyen_trang($link)
{
?>
<script type="text/javascript">
window.location="<?php echo $link?>";
</script>
<?php
}
<h4><span style="font-size: 14pt;">tra ve mang </span></h4>
function trangtruoc(){
echo "
<script type=\"text/javascript\">
window.history.back();
</script>
";
}
function trang_truoc(){
echo "
<script type=\"text/javascript\">
window.history.back();
</script>
";
}
function div_1px()
{
echo "<div style=\"width:100%;height:1px;overflow:hidden;\"></div>";
}
function div_3px()
{
echo "<div style=\"width:100%;height:3px;overflow:hidden;\"></div>";
}
function div_5px()
{
echo "<div style=\"width:100%;height:5px;overflow:hidden;\"></div>";
}
<h6>l<span style="font-size: 14pt;">ay duong dan than thien</span></h6>
function ghi_tep($duongdan,$noidung){
$fh=fopen($duongdan, ‘w’);
return fwrite($fh,$noidung);
}

function doc_tep($duongdan){
$fh=fopen($duongdan, ‘r+’);
$theData = fread($fh, filesize($duongdan));
return $theData;
}
function h1_1($chuoi)
{
?>
<center><h1 style="color:red"><?php echo $chuoi; ?></h1></center>
<?php
}
function lay_truy_van($tv)
{
return mysql_fetch_array($tv);
}
function lay_truyvan($tv)
{
return mysql_fetch_array($tv);
}
<h4><span style="font-size: 14pt;">truy vấn </span></h4>
function laytruyvan($tv)
{
return mysql_fetch_array($tv);
}
function lay_truy_van_100($tb)
{
$sql="select * from $tb where id=’1’";
$sql_1=mysql_query($sql);
$sql_2=mysql_fetch_array($sql_1);
return $sql_2;
}
function laytruyvan_100($tb)
{
$sql="select * from $tb where id=’1’";
$sql_1=mysql_query($sql);
$sql_2=mysql_fetch_array($sql_1);
return $sql_2;
}
function lay_truy_van__100($tb)
{
$sql="select * from $tb where id=’1’";
$sql_1=mysql_query($sql);
$sql_2=mysql_fetch_array($sql_1);
return $sql_2;
}
<h4><span style="font-size: 14pt;">truy vấn menu</span></h4>
function chuoi_id_menu_con($id_cha,$chuoi)
{
$tv="select * from menu where thuoc_menu=’$id_cha’ order by id";
$tv_1=mysql_query($tv);
while($tv_2=mysql_fetch_array($tv_1))
{
$chuoi=$chuoi.$tv_2[‘id’].",";
$r="select count(*) from menu where thuoc_menu=’$id_cha’";
$r_1=mysql_query($r);
$r_2=mysql_fetch_row($r_1);
if($r_2[0]!=0)
{
$chuoi=chuoi_id_menu_con($tv_2[‘id’],$chuoi);
}
}
return $chuoi;
}
function mang_id_menu_con($id_menu)
{
if($id_menu!="")
{
$chuoi=$id_menu.",";
}
else
{
$chuoi="";
}
<h3><span style="font-size: 14pt;">chuoi </span></h3>
$chuoi_id_menu_con=chuoi_id_menu_con($id_menu,$chuoi);
$mang=explode(",",$chuoi_id_menu_con);
unset($mang[count($mang)-1]);
return $mang;
}
function chuoi_union_dulieu($id_cha,$table)
{
$chuoi="";
$mang_id_menu_con=mang_id_menu_con($id_cha);
for($i=0;$i<count($mang_id_menu_con);$i++)
{
$thuoc_menu=$mang_id_menu_con[$i];
$query="select count(*) from $table where thuoc_menu=’$thuoc_menu’";
$result=mysql_query($query);
$row=mysql_fetch_row($result);
$so=$row[0];
$chuoi=$chuoi." ( select * from $table where thuoc_menu=’$thuoc_menu’ order by id desc limit 0,$so ) union ";
}
$chuoi=substr($chuoi,0,-6);
return $chuoi;
}
<h4><span style="font-size: 14pt;">sắp xếp chuỗi dữ liệu</span></h4>
function chuoi_union_dulieu_2($id_cha,$table,$sap_xep)
{
$chuoi="";
$mang_id_menu_con=mang_id_menu_con($id_cha);
for($i=0;$i<count($mang_id_menu_con);$i++)
{
$thuoc_menu=$mang_id_menu_con[$i];
$query="select count(*) from $table where thuoc_menu=’$thuoc_menu’";
$result=mysql_query($query);
$row=mysql_fetch_row($result);
$so=$row[0];
$chuoi=$chuoi." ( select * from $table where thuoc_menu=’$thuoc_menu’ order by $sap_xep limit 0,$so ) union ";
}
$chuoi=substr($chuoi,0,-6);
return $chuoi;
}
<h5><span style="font-size: 14pt;">dem du lieu</span></h5>
function dem_dulieu_vghj($id_cha,$table)
{
$chuoi="";
$mang_id_menu_con=mang_id_menu_con($id_cha);
$so_1=0;
for($i=0;$i<count($mang_id_menu_con);$i++)
{
$thuoc_menu=$mang_id_menu_con[$i];
$query="select count(*) from $table where thuoc_menu=’$thuoc_menu’";
$result=mysql_query($query);
$row=mysql_fetch_row($result);
$so=$row[0];
$so_1=$so_1+$so;
//$chuoi=$chuoi." ( select * from $table where thuoc_menu=’$thuoc_menu’ order by id desc limit 0,$so ) union ";
}
//$chuoi=substr($chuoi,0,-6);
return $so_1;
}
function xuat_link_dkl($st)
{
//if($_GET[‘trang’]==""){$_GET[‘trang’]=1;}
?>
<h5><span style="font-size: 14pt;">css cho mau sac dep</span></h5>
<style>
a.pt3
{
color:black;
text-decoration: none;
font-weight:bold;
}
a.pt3:hover
{
color:red;
text-decoration: none;
font-weight:bold;
}
</style>
<?php
echo "<center>";
if($_GET[‘trang’]!="")
{
if(ereg("&trang=",$_SERVER[‘REQUEST_URI’]))
{
$_SERVER[‘REQUEST_URI’]=str_replace("&trang=","",$_SERVER[‘REQUEST_URI’]);
$_SERVER[‘REQUEST_URI’]=substr($_SERVER[‘REQUEST_URI’],0,-strlen($_GET[‘trang’]));
$lpt=$_SERVER[‘REQUEST_URI’]."&trang=";
}
else
{
$lpt=$_SERVER[‘REQUEST_URI’]."&trang=";
}
}
else
{
$_SERVER[‘REQUEST_URI’]=str_replace("&trang=","",$_SERVER[‘REQUEST_URI’]);
$lpt=$_SERVER[‘REQUEST_URI’]."&trang=";
}
if($_GET[‘trang’]!="" and $_GET[‘trang’]!="1")
{
if($_GET[‘trang’]=="" or $_GET[‘trang’]==1)
{
$k=1;
}
else
{
$k=$_GET[‘trang’]-1;
}
$link_t=$lpt.$k;
$link_d=$lpt."1";
<h5><span style="font-size: 14pt;">nut trang trước </span></h5>
echo ‘<a href="’.$link_d.’" style="margin-right:10px" class="pt3">Đầu</a>’;
echo ‘<a href="’.$link_t.’" style="margin-right:10px" class="pt3">Trước</a>’;
}
if($_GET[‘trang’]==""){$a=1;}else{$a=$_GET[‘trang’];}
$b_1=$_GET[‘trang’]-5;$n_1=$b_1;
if($b_1<1){$b_1=1;}
$b_2=$_GET[‘trang’]+5;
if($b_2>=$st){$n_2=$b_2;$b_2=$st;}
//echo $b_1."<hr>";
if($n_1<0){$v=(-1)*$n_1;$b_2=$b_2+$v;}
if($n_2>=$st){$v_2=$n_2-$st;$b_1=$b_1-$v_2;}
if($b_1>1){echo ‘ … ‘;}
for($i=$b_1;$i<=$b_2;$i++)
{
$lpt_1=$lpt.$i;
if($i>0 && $i<=$st)
{
<h4><span style="font-size: 14pt;">neu i khong bang a</span></h4>
if($i!=$a)
{
?>
<a href="<?php echo $lpt_1; ?>" class="pt3"><?php echo $i;?> </a>
<?php
}
else
{
echo "<b style=\"color:red\">$i</b>";
}
}
}
if($b_2<$st){echo ‘ … ‘;}
if($_GET[‘trang’]!=$st && $st!=1)
{
if($_GET[‘trang’]==$st)
{
$k=$st;
}
else
<h5><span style="font-size: 14pt;">nguoc lai trang + 1</span></h5>
{
$k=$_GET[‘trang’]+1;
if($_GET[‘trang’]==""){$k=2;}
}
$link_s=$lpt.$k;
$link_cuoi=$lpt.$st;
echo ‘<a href="’.$link_s.’" style="margin-left:10px" class="pt3">Sau</a>’;
echo ‘<a href="’.$link_cuoi.’" style="margin-left:10px" class="pt3">Cuối</a>’;
}
echo "</center>";
}
function fckeditor_quanly($noi_dung="",$name="",$rong="770",$cao="",$cau_hinh_nut="")
{
if($name=="")
{
$name="noidung";
}
if($rong=="")
{
$rong=770;
}
$noi_dung=str_replace("\n","",$noi_dung);
$noi_dung=str_replace("\t","",$noi_dung);
$noi_dung=str_replace("\r","",$noi_dung);
$noi_dung=str_replace("’","\’",$noi_dung);
echo "<script type=\"text/javascript\">";
echo "var oFCKeditor = new FCKeditor(‘$name’);";
echo "oFCKeditor.BasePath = \"giaodien/fckeditor/\";";
echo "oFCKeditor.Width = $rong ;";
<h5><span style="font-size: 14pt;">neu cao khong bang rong</span></h5>
if($cao!="")
{
echo "oFCKeditor.Height = $cao ;";
}
mau_fckeditor();
//echo "oFCKeditor.Config[‘ToolbarStartExpanded’] = false ;";
if($cau_hinh_nut!="")
{
echo "oFCKeditor.ToolbarSet = ‘rut_gon_2′ ;";
}
echo "oFCKeditor.Config[\"EnterMode\"] = \"br\" ;";
echo "oFCKeditor.Value=’$noi_dung’;";
echo "oFCKeditor.Create();";
echo "document.getElementById(‘xEnter’).value = \"br\" ;";
echo "</script>";
}
<h5></h5>
<h4><span style="font-size: 14pt;">function phathien_trinhduyet()</span></h4>
{
$thongtin_trinhduyet=$_SERVER[‘HTTP_USER_AGENT’];
if(ereg("Firefox",$thongtin_trinhduyet))
{
$ten_trinhduyet="firefox";
}
else
{
if(ereg("MSIE 8.0",$thongtin_trinhduyet))
{
$ten_trinhduyet="ie8";
}
else
{
if(ereg("MSIE 7.0",$thongtin_trinhduyet))
{
$ten_trinhduyet="ie7";
}
else
{
if(ereg("MSIE 6.0",$thongtin_trinhduyet))
{
$ten_trinhduyet="ie6";
}
else
{
if(ereg("Chrome",$thongtin_trinhduyet))
{
$ten_trinhduyet="google";
}
else
{
if(ereg("Safari",$thongtin_trinhduyet))
{
$ten_trinhduyet="safari";
}
else
{
if(ereg("Opera",$thongtin_trinhduyet))
{
$ten_trinhduyet="opera";
}
else
{
$ten_trinhduyet="conlai";
}
}
}
}
}
}
}
return $ten_trinhduyet;
}
$trinh_duyet=phathien_trinhduyet();
<h3><span style="font-size: 14pt;">function empty_forder($dir)</span></h3>
<h3></h3>
{
if(!$dh = @opendir($dir)) return;
while (false !== ($obj = readdir($dh))) {
if($obj==’.’ || $obj==’..’) continue;
if (!@unlink($dir.’/’.$obj)) empty_forder($dir.’/’.$obj, true);
}

closedir($dh);

}
function getDirectoryList ($directory)
// lay danh sach file trong thu muc , tra ve mang
{

// create an array to hold directory list
$results = array();

// create a handler for the directory
$handler = opendir($directory);

// open directory and walk through the filenames
while ($file = readdir($handler)) {

// if file isn’t this directory or its parent, add it to the results
if ($file != "." && $file != "..") {
$results[] = $file;
}

}

// tidy up: close the handler
closedir($handler);
<h6><span style="font-size: 14pt;">// done!</span>
return $results;</h6>
}
function copy_forder($source, $dest){
// Simple copy for a file
if (is_file($source)) {
$c = copy($source, $dest);
chmod($dest, 0777);
return $c;
}
// Make destination directory
if (!is_dir($dest)) {
$oldumask = umask(0);
mkdir($dest, 0777);
umask($oldumask);
}
// Loop through the folder
$dir = dir($source);
while (false !== $entry = $dir->read()) {
// Skip pointers
if ($entry == "." || $entry == "..") {
continue;
}
// Deep copy directories
if ($dest !== "$source/$entry") {
copy_forder("$source/$entry", "$dest/$entry");
}
}
<h5><span style="font-size: 14pt;">// Clean up</span></h5>
$dir->close();
return true;
}
function create_file($file_name)
// tao file
{
$ourFileName = "$file_name";
$ourFileHandle = fopen($ourFileName, ‘w’) or die("can’t open file");
fclose($ourFileHandle);
}

function tr($html,$colspan=1)
{
echo "<tr>";
echo "<td colspan=\"$colspan\">";
echo $html;
echo "</td>";
echo "</tr>";
}
function o($html,$style=""){
echo "<td $style>";
echo $html;
echo "</td>";
}
<h3><span style="font-size: 14pt;">thay the ckeditter</span></h3>
function thay_the_fckeditor($nd)
{
$chuoi_1="é è ẻ ẽ ẹ ý ỳ ỷ ỹ ỵ ú ù ủ ũ ụ ư ứ ừ ử ữ ự í ì ỉ ĩ ị ó ò ỏ õ ọ ô ố ồ ổ ỗ ộ á à ả ã ạ â ấ ầ ẩ ẫ ậ ă ắ ằ ẳ ẵ ặ ê ế ể ễ ệ ơ ớ ờ ở ỡ ợ";
$chuoi_2="&eacute; &egrave; ẻ ẽ ẹ &yacute; ỳ ỷ ỹ ỵ &uacute; &ugrave; ủ ũ ụ ư ứ ừ ử ữ ự &iacute; &igrave; ỉ ĩ ị &oacute; &ograve; ỏ &otilde; ọ &ocirc; ố ồ ổ ỗ ộ &aacute; &agrave; ả &atilde; ạ &acirc; ấ ầ ẩ ẫ ậ ă ắ ằ ẳ ẵ ặ &ecirc; ế ể ễ ệ ơ ớ ờ ở ỡ ợ";
<h6><span style="font-size: 14pt;">$mang_1=explode(" ",$chuoi_1);</span></h6>
$mang_2=explode(" ",$chuoi_2);
for($i=0;$i<count($mang_2);$i++)
{
<h2><span style="font-size: 14pt;">$nd=str_replace($mang_2[$i],$mang_1[$i],$nd);</span></h2>
}
$chuoi_3="É È Ẻ Ẽ Ẹ Ê Ế Ề Ể Ễ Ệ Ý Ỳ Ỷ Ỹ Ỵ Ú Ù Ủ Ũ Ụ Ư Ứ Ừ Ử Ữ Ự Í Ì Ỉ Ĩ Ị Ó Ò Ỏ Õ Ọ Ô Ố Ồ Ổ Ỗ Ộ Ơ Ớ Ờ Ở Ỡ Ợ Á À Ả Ã Ạ Â Ấ Ầ Ẩ Ẫ Ậ Ă Ắ Ằ Ẳ Ẵ Ặ";
$chuoi_4="&Eacute; &Egrave; Ẻ Ẽ Ẹ &Ecirc; Ế Ề Ể Ễ Ệ &Yacute; Ỳ Ỷ Ỹ Ỵ &Uacute; &Ugrave; Ủ Ũ Ụ Ư Ứ Ừ Ử Ữ Ự &Iacute; &Igrave; Ỉ Ĩ Ị &Oacute; &Ograve; Ỏ &Otilde; Ọ &Ocirc; Ố Ồ Ổ Ỗ Ộ Ơ Ớ Ờ Ở Ỡ Ợ &Aacute; &Agrave; Ả &Atilde; Ạ &Acirc; Ấ Ầ Ẩ Ẫ Ậ Ă Ắ Ằ Ẳ Ẵ Ặ";
<h5><span style="font-size: 14pt;"> $mang_3=explode(" ",$chuoi_3);</span></h5>
$mang_4=explode(" ",$chuoi_4);
for($i=0;$i<count($mang_3);$i++)
{
$nd=str_replace($mang_4[$i],$mang_3[$i],$nd);
}
return $nd;
}
<h6><span style="font-size: 14pt;">ham cắt chuỗi</span></h6>
function cat_chuoi_789($str,$ky_tu_dau,$ky_tu_cuoi)
{
$str=strip_tags($str);
$str=thay_the_fckeditor($str);
$split=1;
$array = array();
for ( $i=0; $i < strlen( $str ); ){
$value = ord($str[$i]);
if($value > 127){
if($value >= 192 && $value <= 223)
$split=2;
elseif($value >= 224 && $value <= 239)
$split=3;
elseif($value >= 240 && $value <= 247)
$split=4;
}else{
$split=1;
}
$key = NULL;
for ( $j = 0; $j < $split; $j++, $i++ ) {
$key .= $str[$i];
}
array_push( $array, $key );
}
$mang=$array;
//print_r($mang);echo "<hr>";
$chuoi_1="";
for($i=$ky_tu_dau;$i<$ky_tu_cuoi;$i++)
{
$chuoi_1.=$mang[$i];
}
return $chuoi_1;
}
function chong_90($ten_file_anh)
{
if(ereg(".php",$ten_file_anh))
{
thongbao("ko dc up ten anh co chuoi ki tu ‘.php’");
trangtruoc();
exit();
}
}
<h5><span style="font-size: 14pt;">kiem tra hinh hop le</span></h5>
function kiem_tra_hinh_hop_le($ten_hinh)
{
$duoi_hop_le="jpg_JPG_gif_GIF_bmp_BMP_jpeg_JPEG_png_PNG";
$mang_duoi_hinh_hop_le=explode("_",$duoi_hop_le);
$mang=explode(".",$ten_hinh);
if(count($mang)==0)
{
return "khong";
}
$duoi_hinh=$mang[count($mang)-1];
$hinh_hop_le="khong";
for($i=0;$i<count($mang_duoi_hinh_hop_le);$i++)
{
if($duoi_hinh==$mang_duoi_hinh_hop_le[$i])
{
$hinh_hop_le="co";
break;
}
}
return $hinh_hop_le;
}
function doi_usd($vnd)
{
//echo $vnd."<hr>";
$tv="select * from thong_so where ma_so=’2’";
$tv_1=mysql_query($tv);
$tv_2=mysql_fetch_array($tv_1);
$a=$tv_2[‘gia_tri’];
$usd=($vnd/$a);
$usd_1=number_format($usd,2,".",".");
//if($usd_1=0.00){$usd_1=0;}
return $usd_1;
}
<h4><span style="font-size: 14pt;">xuat trinh duyet</span></h4>
function xuat_tr($nd,$html,$width="100px")
// duoc dung trong file ‘quanly/cumchucnang/quanly_dulieu/them_dulieu_leftmenu.php’
{
echo "<tr>";
echo "<td width=\"$width\" align=\"left\" valign=\"top\"><b>$nd</b></td>";
echo "<td align=\"left\" valign=\"top\">$html</td>";
echo "</tr>";
}
function xuat_select()
{
?>
<script type="text/javascript">
function vbc(vl)
{
switch(vl)
{
case"en":
var id=document.getElementById("div_en_afc");
id.style.display="block";
var id=document.getElementById("div_vn_afc");
id.style.display="none";
break;
default:
var id=document.getElementById("div_en_afc");
id.style.display="none";
var id=document.getElementById("div_vn_afc");
id.style.display="block";
}
}
</script>
<select onchange="vbc(this.value)">
<option value="vn">Tiếng việt</option>
<option value="en">Tiếng anh</option>
</select>
<?php
}
<h4><span style="font-size: 14pt;"> //echo kiem_tra_hinh_hop_le("luan.pn");echo "<hr>";</span></h4>
//$so_dl_mnd=dem_dulieu_vghj($_GET[‘id_menu’],"sanpham");
// so du lieu trong bang du lieu thong qua bien bien get id menu

?>
<?php
class thay_the
{
function fckeditor($tu_khoa,$loai="")
{
//$tu_khoa=str_replace(‘"’,’\"’ ,$tu_khoa );
if($loai=="submit")
{
$tu_khoa=str_replace("\t","" ,$tu_khoa );
$tu_khoa=str_replace("\r","" ,$tu_khoa );
$tu_khoa=str_replace("\n","" ,$tu_khoa );
}
if($loai=="")
{
$tu_khoa=str_replace(‘"’,’\"’ ,$tu_khoa );
$tu_khoa=str_replace("\t","" ,$tu_khoa );
$tu_khoa=str_replace("\r","" ,$tu_khoa );
$tu_khoa=str_replace("\n","" ,$tu_khoa );
}
return $tu_khoa;
}
}
$class__thay_the=new thay_the;
function test($c)
{
echo "<h3 style=’color:red’ >".$c."</h3><hr>";
}
?>
<h3><span style="font-size: 14pt;">truy van du lieu</span></h3>
<?php
function truy_van($c)
{
return mysql_query($c);
}
function ten_san_pham($id)
{
$tv="select * from dulieu where id=’$id’";
$tv_1=mysql_query($tv);
$tv_2=mysql_fetch_array($tv_1);
return $tv_2[‘tieu_de’];
}
function thuoc_menu_sp($id)
{
$tv="select * from dulieu where id=’$id’";
$tv_1=mysql_query($tv);
$tv_2=mysql_fetch_array($tv_1);
return $tv_2[‘thuoc_menu’];
}
function id_cap_tren($id,$cap_lui)
{
//test($cap_lui);
//test($id);
if($cap_lui=="" or $cap_lui==1)
{
$tv="select * from menu where id=’$id’";
//test($tv);
$tv_1=mysql_query($tv);
$tv_2=mysql_fetch_array($tv_1);
//test($tv_2[‘thuoc_menu’]);
if($tv_2[‘thuoc_menu’]!="")
{
<h4><span style="font-size: 14pt;"> return $tv_2[‘thuoc_menu’];</span></h4>
}
else
{
return $tv_2[‘id’];
}
}
else
{
$tv="select * from menu where id=’$id’";
$tv_1=mysql_query($tv);
$tv_2=mysql_fetch_array($tv_1);
$cap_lui=$cap_lui-1;
return id_cap_tren($tv_2[‘thuoc_menu’],$cap_lui);
}
<h4><span style="font-size: 14pt;">kiem tra cap menu</span></h4>
}
//$h=id_cap_tren(10,2);test($h);
function h_b_1($id)
{
$thuoc_menu=thuoc_menu_sp($id);
//test($thuoc_menu);
//$id_cap_tren=id_cap_tren($thuoc_menu);
//test($id_cap_tren);
$tv="select * from menu where id=’$thuoc_menu’";
$tv_1=mysql_query($tv);
$tv_2=mysql_fetch_array($tv_1);
return $tv_2[‘ten’];
}
function h_b_2($id,$cap)
{
$thuoc_menu=thuoc_menu_sp($id);
//test($thuoc_menu);
$id_cap_tren=id_cap_tren($thuoc_menu,$cap);
//test($id_cap_tren);
$tv="select * from menu where id=’$id_cap_tren’";
$tv_1=mysql_query($tv);
$tv_2=mysql_fetch_array($tv_1);
return $tv_2[‘ten’];
}
function ten_menu($id,$ma_thong_so,$cap_lui_menu)
{
switch($ma_thong_so)
{
case "a":
test("ma a");
break;
case "b":
test("ma b");
break;
case "3":
<h4><span style="font-size: 14pt;"> // ten menu của sản phẩm</span></h4>
return h_b_1($id);
break;
case "4":
// ten menu của sản phẩm cấp trên theo $cap hay $GLOBALS[‘cap’]
return h_b_2($id,$cap_lui_menu);
break;
}
}
function read_file($file)
{

$fp = fopen($file, "r+");
$content = fread($fp, filesize($file));
return $content;
}
function write_file($duong_dan_file,$noi_dung_file)
{
$path=$duong_dan_file;
$file=fopen($path, "w");
$write=fwrite($file,$noi_dung_file);
fclose($file);
}
function thong_so($ma_so)
{
$tv="select * from thong_so where ma_so=’$ma_so’";
$tv_1=mysql_query($tv);
$tv_2=mysql_fetch_array($tv_1);
return $tv_2[‘gia_tri’];
}
function thong_so_2($ma_so)
{
$tv="select gia_tri from thong_so where id=’$ma_so’";
$tv_1=mysql_query($tv);
$tv_2=mysql_fetch_array($tv_1);
return $tv_2[‘gia_tri’];
}
<h5><span style="font-size: 14pt;">up thong do gia tri</span></h5>
function up_thong_so($ma_so,$gia_tri)
{

$up="
UPDATE `thong_so` SET

`gia_tri` = ‘$gia_tri’

WHERE `ma_so` =’$ma_so’;
";
mysql_query($up);

}
$tv="select * from thong_so where ma_so=’9’";
$tv_1=mysql_query($tv);
$tv_2=mysql_fetch_array($tv_1);
if(trim($tv_2[‘gia_tri’])=="co"){
?>
<script type="text/javascript">

function ajax_innerHTML__999(duong_dan,id)
{

if (window.XMLHttpRequest)
{
<h6><span style="font-size: 14pt;">// code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari</span></h6>
xmlhttp=new XMLHttpRequest();
}
else
{// code for IE6, IE5
xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
}
xmlhttp.onreadystatechange=function()
{
if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200)
{
document.getElementById(id).innerHTML=xmlhttp.responseText;
//doscript_ajax_innerHTML___1_1__dkl(xmlhttp.responseText);
//eval(alert("chao"););
}
}
//alert(+duong_dan);
xmlhttp.open("GET",duong_dan);
xmlhttp.send(null);
}
</script>
<?php
}
function include_file($file)
{
//test($file);
?>
<script type="text/javascript">
<h4><span style="font-size: 14pt;">sua file</span></h4>
function sua_file(ten_file)
{
var id_sua_file=document.getElementById("sua_file");
//alert(id_sua_file);
id_sua_file.style.display="block";
var id_tf_111=document.getElementById("tf_111");
id_tf_111.value=ten_file;
}
function c_821(file)
{
//var hhhjjjkkk=document.getElementById("hhhjjjkkk");
var duong_dan="open_file_php.php?file="+file;
//alert(duong_dan);
ajax_innerHTML__999(duong_dan,"hhhjjjkkk")
}
</script>
<?php
$full_url=full_url();
<h4><span style="font-size: 14pt;">//test($full_url);</span></h4>
if(ereg(‘thamso’,$full_url))
{
$link=$full_url."&sua_file_php=co&file=$file";
}else
{
$link=$full_url."?sua_file_php=co&file=$file";
}
$tv="select * from thong_so where ma_so=’9’";
$tv_1=mysql_query($tv);
$tv_2=mysql_fetch_array($tv_1);
if(trim($tv_2[‘gia_tri’])=="co"){
echo $file;
//echo "<span style=’margin-left:15px;color:blue;cursor:pointer’ onclick=\"sua_file(‘$file’)\">Sửa file</span>";
//echo "<span style=’margin-left:15px;color:blue;cursor:pointer’ \"><a href=’$link’>Sửa file</a></span>";
echo "<span style=’margin-left:15px;color:blue;cursor:pointer’ onclick=’c_821(\"$file\")’ \">Sửa file</span>";
echo "<hr>";
echo "<div id=’hhhjjjkkk’></div>";
}
return include($file);
}
<h4><span style="font-size: 14pt;">thong bao </span></h4>
function include_file_2($file)
{
//thongbao("vao day");
//test($file);
$base_url=$GLOBALS[‘base_url’];
//test($base_url);

$full_url=full_url();
//test($full_url);
if(ereg(‘thamso’,$full_url))
{
$link=$full_url."&sua_file_php=co&file=$file";
}else
{
$link=$full_url."?sua_file_php=co&file=$file";
}
$tv="select * from thong_so where ma_so=’9’";
//test($tv);
$tv_1=mysql_query($tv);
//var_dump($tv_1);
$tv_2=mysql_fetch_array($tv_1);
//v//ar_dump($tv_2);echo "<hr><hr><hr>";
if(trim($tv_2[‘gia_tri’])=="co"){
//thong_bao("dsaad")
//test("aas");
?>
<script>
<h2><span style="font-size: 14pt;">sua ten file</span></h2>
function sua_file(ten_file)
{
var id_sua_file=document.getElementById("sua_file");
//alert(id_sua_file);
id_sua_file.style.display="block";
var id_tf_111=document.getElementById("tf_111");
id_tf_111.value=ten_file;
}
function c_821(file)
{
<h3><span style="font-size: 14pt;">//alert(file);</span></h3>
var url_91="<?php echo $GLOBALS[‘base_url’];?>";
//var hhhjjjkkk=document.getElementById("hhhjjjkkk");
var duong_dan=url_91+"open_file_php.php?file="+file;
//alert(duong_dan);
ajax_innerHTML__999(duong_dan,"hhhjjjkkk")
}
</script>
<?php
//thong_bao("vao day");
echo $file;
//echo "<span style=’margin-left:15px;color:blue;cursor:pointer’ onclick=\"sua_file(‘$file’)\">Sửa file</span>";
//echo "<span style=’margin-left:15px;color:blue;cursor:pointer’ \"><a href=’$link’>Sửa file</a></span>";
echo "<span style=’margin-left:15px;color:blue;cursor:pointer’ onclick=’c_821(\"$file\")’ \">Sửa file</span>";
echo "<hr>";
echo "<div id=’hhhjjjkkk’></div>";
}
return include($file);
//ob_start();
//include $file;
<h6><span style="font-size: 14pt;">//return ob_get_clean();</span></h6>
}
function tat_loi()
{
ini_set(‘display_errors’,’0′);
}
function bat_loi()
{
ini_set(‘display_errors’,’1′);
}
function include_sap_xep($gt)
{
switch($gt)
{
case "menu":
include_file_2("web/quanao/cumchucnang/menu/trai.php");
break;
case "menu_p":
include_file_2("web/quanao/cumchucnang/menu/trai_p.php");
break;
case "san_pham_moi":
include_file_2("web/quanao/cumchucnang/san_pham/hop_moi.php");
break;
case "san_pham_moi_p":
include_file_2("web/quanao/cumchucnang/san_pham/hop_moi_p.php");
break;
<h4><span style="font-size: 14pt;">cat doan</span></h4>
case "qc_trai":
include_file_2("web/quanao/cumchucnang/quang_cao/trai.php");
break;
case "qc_phai":
include_file_2("web/quanao/cumchucnang/quang_cao/phai.php");
break;
case "gio_hang":
include_file_2("web/quanao/cumchucnang/gio_hang/khung.php");
break;
case "gio_hang_t":
include_file_2("web/quanao/cumchucnang/gio_hang/khung_t.php");
break;
case "ho_tro_truc_tuyen":
include_file_2("web/quanao/cumchucnang/ho_tro_truc_tuyen/ho_tro_truc_tuyen.php");
break;
case "ho_tro_truc_tuyen_t":
include_file_2("web/quanao/cumchucnang/ho_tro_truc_tuyen/ho_tro_truc_tuyen_t.php");
break;
case "tin_moi":
include_file_2("web/quanao/cumchucnang/tin_tuc/moi.php");
break;
case "tin_moi_t":
include_file_2("web/quanao/cumchucnang/tin_tuc/moi_t.php");
break;
case "hop_html_1":
include_file_2("web/quanao/cumchucnang/hop_html/hop_1.php");
break;
case "hop_html_1_t":
include_file_2("web/quanao/cumchucnang/hop_html/hop_1_t.php");
break;
}
<h5><span style="font-size: 14pt;">max</span></h5>
}
function max_id_fff($tb)
{
$tv="select max(sap_xep) from $tb";
$tv_1=mysql_query($tv);
$tv_2=mysql_fetch_row($tv_1);
return $tv_2[0];
}
function giao_dien($id)
{

$tv="select gia_tri from giao_dien where id=’$id’";
$tv_1=mysql_query($tv);
$tv_2=mysql_fetch_array($tv_1);
$m=explode("[–]",$tv_2[‘gia_tri’]);
return $m;
}
function up_giao_dien($ma_so,$gia_tri)
{

$up="
UPDATE `giao_dien` SET

`gia_tri` = ‘$gia_tri’

WHERE `id` =’$ma_so’;
";
mysql_query($up);

}
<h4><span style="font-size: 14pt;">dong</span></h4>
function gd_dong($ten,$gt,$name_input)
{
?>
<tr>
<td width="170px">
<?php echo $ten; ?>
</td>
<td width="300px" >

<input style="margin:3px;width:400px" value="<?php echo $gt; ?>" name="<?php echo $name_input; ?>" >

</td>
</tr>
<?php
}
class url_dep
{
function tim_c_127a($c,$tb,$so)
{
$tv="select count(id) from menu where url_dep=’$c’ ";
//die($tv);
$tv_1=mysql_query($tv);
$tv_2=mysql_fetch_row($tv_1);
$atv="select count(id) from dulieu where url_dep=’$c’ ";
//die($tv);
$atv_1=mysql_query($atv);
$atv_2=mysql_fetch_row($atv_1);

$btv="select count(id) from dulieu_1 where url_dep=’$c’ ";
$btv_1=mysql_query($btv);
$btv_2=mysql_fetch_row($btv_1);

$ctv="select count(id) from hop_html where url_dep=’$c’ ";
$ctv_1=mysql_query($ctv);
$ctv_2=mysql_fetch_row($ctv_1);

if($tv_2[0]!=0 and $atv_2[0]!=0 and $btv_2[0]!=0 and $ctv_2[0]!=0 )
{
$so=thong_so_2(25);
$so=$so+1;
up_thong_so_2(25,$so);
$c=$c."-".$so;
return $this->tim_c_127a($c,$tb,$so);
}
else
{
return $c;
}
}
<h5><span style="font-size: 14pt;">noi chuoi</span></h5>
function noi_chuoi_127($ten,$tb)
{
$m=explode(" ",$ten);
$c="";
$so=count($m)-1;
for($i=0;$i<count($m);$i++)
{
if($i!=$so)
{
$c=$c.$m[$i]."-";
}
else
{
$c=$c.$m[$i];
}
}
$c=strtolower($c);
$c=$this->tim_c_127a($c,$tb,"");
return $c;
}
function bo_dau_tieng_viet($str){
$unicode = array(
‘a’=>’á|à|ả|ã|ạ|ă|ắ|ặ|ằ|ẳ|ẵ|â|ấ|ầ|ẩ|ẫ|ậ’,
‘d’=>’đ’,
‘e’=>’é|è|ẻ|ẽ|ẹ|ê|ế|ề|ể|ễ|ệ’,
‘i’=>’í|ì|ỉ|ĩ|ị’,
‘o’=>’ó|ò|ỏ|õ|ọ|ô|ố|ồ|ổ|ỗ|ộ|ơ|ớ|ờ|ở|ỡ|ợ’,
‘u’=>’ú|ù|ủ|ũ|ụ|ư|ứ|ừ|ử|ữ|ự’,
‘y’=>’ý|ỳ|ỷ|ỹ|ỵ’,
‘A’=>’Á|À|Ả|Ã|Ạ|Ă|Ắ|Ặ|Ằ|Ẳ|Ẵ|Â|Ấ|Ầ|Ẩ|Ẫ|Ậ’,
‘D’=>’Đ’,
‘E’=>’É|È|Ẻ|Ẽ|Ẹ|Ê|Ế|Ề|Ể|Ễ|Ệ’,
‘I’=>’Í|Ì|Ỉ|Ĩ|Ị’,
‘O’=>’Ó|Ò|Ỏ|Õ|Ọ|Ô|Ố|Ồ|Ổ|Ỗ|Ộ|Ơ|Ớ|Ờ|Ở|Ỡ|Ợ’,
‘U’=>’Ú|Ù|Ủ|Ũ|Ụ|Ư|Ứ|Ừ|Ử|Ữ|Ự’,
‘Y’=>’Ý|Ỳ|Ỷ|Ỹ|Ỵ’,
);
<h6><span style="font-size: 14pt;">bo dau</span></h6>
foreach($unicode as $nonUnicode=>$uni){
$str = preg_replace("/($uni)/i", $nonUnicode, $str);
}
return $str;
}
function bo($c)
{
$c=str_replace(‘"’,”,$c);
$c=str_replace(‘,’,”,$c);
$c_b="`,-,=,\,[,],;,’,.,/,!,@,#,$,%,^,&,*,(,),_,+,|,{,},:,<,>,?";
$m=explode(",",$c_b);
for($i=0;$i<count($m);$i++)
{
$c=str_replace($m[$i],”,$c);
}
return $c;
}
function url_dep($ten)
{

$ten=$this->bo($ten);
//echo $ten."<hr>";
$ten=$this->bo_dau_tieng_viet($ten);
//echo $ten;
$url_dep=$this->noi_chuoi_127($ten);
return $url_dep;
}
}
function noi_dung_cat_ngan($nd,$so)
{
$nd=strip_tags($nd);
$m=explode(" ",$nd);
$c="";
for($i=0;$i<$so;$i++)
{
$c=$c.$m[$i]." ";
}
return $c." …";
}
?>[/sourcecode]

đây là nơi chứa các hàm . Các hàm như cắt ngắn , chuyển tiếng việt ……  hàm như nào mình viết rõ rồi nhé
Chúc các bạn học tốt
  Khóa Học :
  Thời Gian Học : sángchiềutối

  Bình luận

  order

  Nguyễn Thị Thúy số điện thoại: 082.342.xxx
  tại c4/42 đường võ văn vân, ấp 3, xã vĩnh lộc b, huyện bình chánh vừa đăng ký tư vấn khóa học 8 phút trước

  order

  Nguyễn Thị Thúy số điện thoại: 082.342.xxx
  tại c4/42 đường võ văn vân, ấp 3, xã vĩnh lộc b, huyện bình chánh vừa đăng ký tư vấn khóa học 8 phút trước