logo-dohoalaptrinh

Trung tâm đào tạo đồ họa designtech

Chuyên lĩnh vực : đồ họa quảng cáo in ấn, thiết kế nội thất ngoại thất, phối cảnh, xây dựng, cơ khí

Trang chủ » Tài liệu wordpress » Hiển thị đường dẫn breadcrumbs wordpress
5/5 - (1 bình chọn)

Hiển thị đường dẫn breadcrumbs wordpress

5/5 - (1 bình chọn)

Hiển thị đường dẫn breadcrumbs wordpress
Bạn cũng biết chúng ta muốn hiển thị đường dẫn theo dạng như sau : Trang chủ >> Chuyên mục >> sản phẩm
Có 2 cách bạn có thể hiển thị ra theo dạng như vậy như dùng blugin hay dùng code mình khuyến khích bạn dùng code cho nhẹ . Như sau:

Mã wordpress

function dimox_breadcrumbs() {
$delimiter = ‘»’;
$home = ‘Trang chủ’; // chữ thay thế cho phần ‘Home’ link
$before = ‘<span class=”current”>’; // thẻ html đằng trước mỗi link
$after = ‘</span>’; // thẻ đằng sau mỗi link
if ( !is_home() && !is_front_page() || is_paged() ) {
echo ‘<div id=”crumbs”>’;
global $post;
$homeLink = get_bloginfo(‘url’);
echo ‘<a href=”‘ . $homeLink . ‘”>’ . $home . ‘</a> ‘ . $delimiter . ‘ ‘;
if ( is_category() ) {

//goi ra query truy vấn dữ liệu

global $wp_query;
$cat_obj = $wp_query->get_queried_object();
$thisCat = $cat_obj->term_id;
$thisCat = get_category($thisCat);
$parentCat = get_category($thisCat->parent);
if ($thisCat->parent != 0) echo(get_category_parents($parentCat, TRUE, ‘ ‘ . $delimiter . ‘ ‘));
echo $before . single_cat_title(”, false) . $after;
}

//kiem tra neu là ngay

elseif ( is_day() ) {
echo ‘<a href=”‘ . get_year_link(get_the_time(‘Y’)) . ‘”>’ . get_the_time(‘Y’) . ‘</a> ‘ . $delimiter . ‘ ‘;
echo ‘<a href=”‘ . get_month_link(get_the_time(‘Y’),get_the_time(‘m’)) . ‘”>’ . get_the_time(‘F’) . ‘</a> ‘ . $delimiter . ‘ ‘;
echo $before . get_the_time(‘d’) . $after;
} elseif ( is_month() ) {
echo ‘<a href=”‘ . get_year_link(get_the_time(‘Y’)) . ‘”>’ . get_the_time(‘Y’) . ‘</a> ‘ . $delimiter . ‘ ‘;
echo $before . get_the_time(‘F’) . $after;
} elseif ( is_year() ) {
echo $before . get_the_time(‘Y’) . $after;
}

//kiem tra nếu là single

elseif ( is_single() && !is_attachment() ) {
if ( get_post_type() != ‘post’ ) {
$post_type = get_post_type_object(get_post_type());
$slug = $post_type->rewrite;
echo ‘<a href=”‘ . $homeLink . ‘/’ . $slug[‘slug’] . ‘/”>’ . $post_type->labels->singular_name . ‘</a> ‘ . $delimiter . ‘ ‘;
echo $before . get_the_title() . $after;
} else {
$cat = get_the_category(); $cat = $cat[0];
echo get_category_parents($cat, TRUE, ‘ ‘ . $delimiter . ‘ ‘);
echo $before . get_the_title() . $after;
}
}

// nếu không phai single , page 

elseif ( !is_single() && !is_page() && get_post_type() != ‘post’ && !is_404() ) {
$post_type = get_post_type_object(get_post_type());
echo $before . $post_type->labels->singular_name . $after;
} elseif ( is_attachment() ) {
$parent = get_post($post->post_parent);
$cat = get_the_category($parent->ID); $cat = $cat[0];
echo get_category_parents($cat, TRUE, ‘ ‘ . $delimiter . ‘ ‘);
echo ‘<a href=”‘ . get_permalink($parent) . ‘”>’ . $parent->post_title . ‘</a> ‘ . $delimiter . ‘ ‘;
echo $before . get_the_title() . $after;
} elseif ( is_page() && !$post->post_parent ) {
echo $before . get_the_title() . $after;
} elseif ( is_page() && $post->post_parent ) {
$parent_id = $post->post_parent;
$breadcrumbs = array();
while ($parent_id) {
$page = get_page($parent_id);
$breadcrumbs[] = ‘<a href=”‘ . get_permalink($page->ID) . ‘”>’ . get_the_title($page->ID) . ‘</a>’;
$parent_id = $page->post_parent;
}
$breadcrumbs = array_reverse($breadcrumbs);
foreach ($breadcrumbs as $crumb) echo $crumb . ‘ ‘ . $delimiter . ‘ ‘;
echo $before . get_the_title() . $after;
} elseif ( is_search() ) {
echo $before . ‘Search results for “‘ . get_search_query() . ‘”‘ . $after;
} elseif ( is_tag() ) {
echo $before . ‘Posts tagged “‘ . single_tag_title(”, false) . ‘”‘ . $after;
} elseif ( is_author() ) {
global $author;
echo $before . ‘Articles posted by ‘ .$userdata->display_name . $after;
} elseif ( is_404() ) {
echo $before . ‘Error 404’ . $after;
}
if ( get_query_var(‘paged’) ) {
if ( is_category() || is_day() || is_month() || is_year() || is_search() || is_tag() || is_author() ) echo ‘ (‘;
echo __(‘Page’) . ‘ ‘ . get_query_var(‘paged’);
if ( is_category() || is_day() || is_month() || is_year() || is_search() || is_tag() || is_author() ) echo ‘)’;
}
echo ‘</div>’;
}
} // end dimox_breadcrumbs()
Dùng mã php  chỗ  bạn mong muốn hiển thị

<? Php if (function_exists ( ‘dimox_breadcrumbs’)) dimox_breadcrumbs (); ?>

Bạn có thể xem thêm các khóa học ở dưới:

Tag: học thiết kế đồ họa tại hà nội, học thiết kế đồ họa ở hà nội, học thiết kế đồ họa ở đâu, học thiết kế đồ họa ngắn hạn, khóa học thiết kế đồ họa ở hà nội, khóa học thiết kế đồ họa tại hà nội, học thiết kế đồ họa in ấn quảng cáo tại hà nội, khóa học thiết kế đồ họa in ấn quảng cáo tại hà nội, học lập trình web ở đâu, học lập trình web tại hà nội, học lập trình php ở đâu, học lập trình php tại hà nội

Mọi thông tin bạn có thể liên hệ:

Đào tạo lập trình và thiết kế đồ họa

Hotline: 0968.853.958 hoặc hỗ trợ kỹ thuật Mr. trung: 0947.499.221

 

 
  Khóa Học :
  Thời Gian Học : sángchiềutối

  Bình luận

  order

  Nguyễn Thị Thúy số điện thoại: 082.342.xxx
  tại c4/42 đường võ văn vân, ấp 3, xã vĩnh lộc b, huyện bình chánh vừa đăng ký tư vấn khóa học 8 phút trước

  order

  Nguyễn Thị Thúy số điện thoại: 082.342.xxx
  tại c4/42 đường võ văn vân, ấp 3, xã vĩnh lộc b, huyện bình chánh vừa đăng ký tư vấn khóa học 8 phút trước